Que son as prestacións complementarias?

 • Perfil

 • Hablamos de

As prestacións complementarias son axudas económicas que recoñece a Comisión de Prestacións Especiais de Asepeyo. A súa finalidade e cubrir situacións ou estados de especial necesidade dos traballadores, ou das persoas que reciben o dereito, como consecuencia dun accidente de traballo ou unha enfermidade profesional.

Estas prestacións son independentes das que se inclúen no sistema da Seguridade Social e fináncianse con cargo ás reservas de asistencia social da mutua.

Quen pode solicitalas?

 • Traballadores que sufrisen un accidente laboral ou unha enfermidade profesional.
 • Persoas que reciben o dereito do traballador de até segundo grao e que cumpran os requisitos necesarios.

Que axudas podes solicitar?

Ampliación, con máis prestacións, da túa rehabilitación e recuperación:

 • Ingreso nun centro sociosanitario ou residencial
 • Gastos vinculados ao ingreso dun traballador nun centro hospitalario
 • Próteses e axudas técnicas non incluídas na Seguridade Social
 • Tratamentos médicos ou terapias non incluídos na Seguridade Social

Reorientación profesional e adaptación do posto de traballo:

 • Cursos para a formación profesional e inserción laboral
 • Adaptación do local onde o traballador autónomo desenvolve a súa actividade

Axudas para a adaptación dos medios esenciais para o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria:

 • Eliminación de barreiras na vivenda habitual
 • Adquisición de vivenda habitual adaptada
 • Adaptación do vehículo
 • Apoio domiciliario para o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria
 • Acceso ás novas tecnoloxías da información e da comunicación

Outras prestacións:

 • Complemento ao auxilio por defunción
 • Formación no coidado de persoas en situación de grande invalidez
 • Mantemento da posesión ou do beneficio da vivenda habitual

Cales son os requisitos para solicitalas?

 • Poderanse conceder distintas axudas complementarias, ou incluso a mesma axuda máis dunha vez, no caso de que se produza unha nova situación de necesidade, sempre que non quedase cuberta e que as axudas estean recollidas.
 • Deberán achegarse as facturas ou os documentos que xustifiquen os gastos realizados.

Solicita a túa axuda social

Se cumpres os requisitos, podes requirir a prestación complementaria. A Comisión de Prestacións Especiais de Asepeyo analiza todas as solicitudes e emite as resolucións pertinentes.

Solicita a túa axuda – Formulario dispoñíbel proximamente-

Lembra que podes pedir máis dunha axuda social.

 

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 25 Abril 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice