Què són les prestacions complementàries?

 • Perfil

 • Hablamos de

Les prestacions complementàries són ajudes econòmiques que reconeix la Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo.La seua finalitat és cobrir situacions o estats d’especial necessitat dels treballadors, o els seus drethavents, a conseqüència d’un accident de treball o una malaltia professional.

Aquestes prestacions són independents a les incloses en el sistema de la Seguretat Social i es financen amb càrrec a la reserves d’assistència social de la Mútua.

Qui les pot sol·licitar?

 • Treballadors que hagen patit un accident laboral o una malaltia professional.
 • Drethavents del treballador fins a segon grau que complisquen els requisits necessaris.

Quines ajudes pots sol·licitar?

Ampliar, amb més prestacions, la teua rehabilitació i recuperació:

 • Ingrés en un centre sociosanitari o residencial
 • Gastos vinculats a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari
 • Pròtesi i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social
 • Tractaments mèdics o teràpies no incloses en la Seguretat Social

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball:

 • Cursos per a la formació professional i inserció laboral
 • Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seua activitat

Ajudes per a l’adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Eliminació de barreres en l’habitatge habitual
 • Adquisició d’habitatge habitual adaptat
 • Adaptació de vehicle
 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:
 • Accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació

Altres prestacions:

 • Complement a l’auxili de defunció
 • Formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa
 • Manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual

Quins són els requisits per sol·licitar-les?

 • Es podran concedir diferents ajudes complementàries, o fins i tot la mateixa ajuda més d’una vegada, si es produeix una nova situació de necessitat, sempre que no haja quedat coberta i les ajudes estiguen recollides..
 • Caldrà aportar factures i/o documents que justifiquen els gastos realitzats..

Sol·licita la teua ajuda social

Si compleixes amb els requisits, pots requerir la prestació complementària. La Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo analitza cada sol·licitud i emet la resolució pertinent.

Solicita tu ayuda – Formulari pròximament disponible –

Recorda que pots demanar més d’una ajuda social.

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice