Què és la incapacitat temporal per accident no laboral i malaltia comuna?

 • Perfil

 • Hablamos de

És la situació temporal en la qual el treballador no pot treballar temporalment, a causa d’una malaltia o un accident no laboral, i rep l’assistència sanitària del Sistema Públic de Salut. Per tant, la baixa i l’alta mèdica les determinen els metges de la Seguretat Social.

Què es considera accident no laboral? I malaltia comuna?

L’accident no laboral és aquell que no té caràcter d’accident de treball* i la malaltia comuna* és l’alteració de la salut que no guarda relació amb l’acompliment de l’activitat laboral.
*Article 156 i 157 de la Llei general de la Seguretat Social

Quina serà la seua prestació?

Malaltia comuna i accident no laboral

 • Del 4t dia de la baixa al 20é inclòs: 60% de la base reguladora.
 • Del 21é en avant: 75% de la base reguladora.

Malaltia professional o accident de treball

 • Des de l’endemà de la baixa: 75% de la base reguladora

Si eres treballador del règim general (per compte d’altri)

 • Entre el 4t i el 15é dia de la teua baixa mèdicaL’empresa t’abonarà la prestació econòmica.
 • A partir del dia 16é de la baixa
  La prestació serà a càrrec d’Asepeyo. El pagament el realitzarà l’empresa i després ho descomptarà de les liquidacions mensuals:
  • Del dia 16é al 20é aboranarem el 60% de la base reguladora.(base de cotització per contingències comunes del mes anterior a la data de la baixa mèdica)/li>
  • Del dia 21é en avant ingressarem el 75% de la base reguladora.
   Si s’extingeix el contracte de treball durant la teua baixa mèdica, abonarem directament la prestació econòmica, si bé en la quantia de la desocupació i consumint el temps de la prestació. En aquest pagament es descomptarà la retenció de l’IRPF.

Si eres treballador del règim especial (autònoms i agrari per compte propi)

 • Del 4t fins el 20é dia de la baixa mèdica t’abonem el 60% de la base reguladora per la qual cotitzes.
 • A partir del 21é dia, el 75 % .

Com t’ajudem?

Ens encarreguem del seguiment de la teua baixa i de les proves mèdiques
Col·laborem amb els Serveis Públics de Salut per a gestionar el procés d’incapacitat temporal.
T’ajudem a gestionar les següents tipologies de baixa:

 • Sense diagnòstic definit
 • En procés de rehabilitació
 • De duració mitjana superior a la tipificada
 • Amb diagnòstics relacionats amb processos traumatològics
 • Reiterades de curta duració
 • Baixes que requerisquen consultes amb unitats d’inspecció, metges de capçalera o l’Institut Nacional de la Seguretat Social

I en els següents processos:

 • Pròrroga d’incapacitat temporal o susceptibles d’invalidesa permanent
 • Processos en els quals siga possible avançar una prova de confirmació, a causa de llistes d’espera dels Serveis Públics de Salut, per al que es necessitarà el consentiment del treballador i del Servei Públic de Salut
 • Processos que deriven en una proposta d’incapacitat
Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: