Què és la incapacitat temporal per accident de treball i malaltia professional?

  • Perfil

  • Hablamos de

La prestació econòmica per incapacitat temporal cobreix la falta del salari d’un treballador que està impossibilitat temporalment per a treballar, a causa d’una malaltia o un accident.

Durant aquesta situació temporal, se suspén el contracte de treball, per la qual cosa el treballador no té l’obligació de treballar ni de rebre salari, i l’empresa ha de continuar cotitzant.
L’empresa realitzarà el pagament de la prestació en règim de pagament delegat, que recuperarà quan la Mútua ho descompte de l’import total de les quotes de cotització de tots els seus treballadors.

Saps què és un accident de treball?

S’entén per accident de treball o accident laboral tota lesió corporal que una persona treballadora patisca amb ocasió, o per conseqüència, del treball que realitze per compte d’altri.

Què és una malaltia professional?

La patologia mèdica, traumàtica, o el mal contret a conseqüència del treball realitzat per compte d’altri o per compte propi, dins de les activitats recollides en el quadre de Malalties Professionals.

Qui pot ser beneficiari?

Els treballadors afiliats i en alta en el Règim General de la Seguretat Social. En cas d’accident o malaltia professional, no s’exigeix període previ de cotització.

Assegurem la teua tranquil·litat. Ens encarreguem de les despeses de tots els serveis sanitaris i farmacèutics que necessites durant el procés de recuperació, amb mitjans propis o amb concertats autoritzats (hospitalització, cirugia o rehabilitació). L’empresa i el treballador no han d’abonar costos addicionals.

El servei mèdic també pot determinar l’abonament de les despeses de transport i d’allotjament necessaris per al teu tractament, segons la gravetat de la lesió.

Quina serà la quantia de la prestació?

El treballador accidentat rebrà, des de l’endemà de la baixa, el 75% de la seua base diària de cotització. Els treballadors autònoms en situació d’incapacitat temporal rebran la mateixa quantitat.
La duració màxima d’aquesta prestació és de 12 mesos. Es prorrogarà a altres 6 mesos si es considera que en aqueix moment podrà donar-se d’alta al treballador per curació. Una vegada passats els 18 mesos, s’examinarà l’estat de l’incapacitat, en un termini màxim de 3 mesos, per a qualificar-lo com a incapacitat permanent.

Com t’ajudem?

Durant la baixa mèdica

Ens encarreguem de les despeses de tots els serveis sanitaris i farmacèutics que necessites durant el procés de recuperació, amb mitjans propis o amb concertats autoritzats (hospitalització, cirugia o rehabilitació). L’empresa i el treballador no han d’abonar costos addicionals.
El servei mèdic també pot determinar l’abonament de les despeses de transport i d’allotjament necessaris per al teu tractament, segons la gravetat de la lesió.

Si necessites més informació, consulta les següents preguntes freqüents:

Com actuar en cas d’accident
Tramita el comunicat d’accident

Després de la baixa mèdica (prèvia resolució de l’INSS)

Una vegada finalitzat el teu procés de recuperació, si han quedat seqüeles permanents després d’un accident de treball o malaltia professional, abonem les indemnitzacions i pensions que reconega l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Lesions permanents no invalidants
Quan el treballador presenta lesions que, sense constituir una incapacitat permanent, representen una disminució de la integritat, se’l reconeix un pagament únic, recollit en el barem legal vigent.
Incapacitat permanent parcial
Quan el treballador presente seqüeles que ocasionen una disminució en el rendiment normal per a la seua professió habitual en més del 33% (o 50% per als autònoms), es reconeix una indemnització en pagament únic equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora.
Incapacitat permanent total
Quan el treballador queda impossibilitat per a exercir la seua professió habitual, però pot dedicar-se a una altra, se’l reconeix una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora anual o del 75% en el cas dels majors de 55 anys desocupats.
Incapacitat permanent absoluta
Quan no existeix possibilitat de treballar en cap ocupació remunerada, la pensió reconeguda és del 100% de la base reguladora.
Gran invalidesa
El treballador té dret a una pensió vitalícia, conforme al grau que li corresponga, incrementada amb un complement perquè l’afectat puga remunerar a la persona que li atén en els actes essencials de la seua vida. L’import de l’increment, en aquest cas, és la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment de l’accident i del 30% de l’última base de cotització per contingència professional del treballador.

Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: