Què és la incapacitat temporal per accident laboral i malaltia professional?

  • Perfil

  • Hablamos de

La prestació econòmica per incapacitat temporal cobreix la falta del salari d’un treballador que està impossibilitat temporalment per treballar a causa d’una malaltia o un accident.

Durant aquesta situació temporal, se suspèn el contracte de treball, per la qual cosa el treballador no té l’obligació de treballar i de rebre salari, i l’empresa ha de continuar cotitzant.
L’empresa farà el pagament de la prestació en règim de pagament delegat, que recuperarà després quan la mútua el descompti de l’import de les quotes de cotització de tots els seus treballadors.

Saps que és un accident laboral?

S’entén per accident de treball o accident laboral tota lesió corporal que una persona treballadora pateixi en ocasió o com a conseqüència del treball que faci per compte d’altri.

Què és una malaltia professional?

La patologia mèdica, traumàtica, o el dany contret com a conseqüència del treball realitzat, per compte d’altri o per compte propi, dins de les activitats recollides al quadre de malalties professionals.

Qui pot ser beneficiari?

Els treballadors afiliats i en alta en el Règim General de la Seguretat Social. En cas d’accident o malaltia professional, no s’exigeix període previ de cotització.

Assegurem la teva tranquil·litat. Ens encarreguem de les despeses de tots els serveis sanitaris i farmacèutics que necessitis durant el procés de recuperació, amb mitjans propis o amb concertats autoritzats (hospitalització, cirurgia, rehabilitació). L’empresa i el treballador no han d’abonar costos addicionals.

El servei mèdic també pot determinar l’abonament de les despeses de transport i d’allotjament necessàries per al tractament, en funció de la gravetat de la lesió.

Quina seria la quantia de la prestació?

El treballador accidentat rebrà, des de l’endemà al dia de la baixa, el 75 % de la seva base diària de cotització. Els treballadors autònoms en situació d’incapacitat temporal rebran la mateixa quantitat.
La durada màxima d’aquesta prestació és de 12 mesos. Es prorrogarà 6 mesos més si es considera que en aquell moment es podrà donar d’alta el treballador per guariment. Un cop passats els 18 mesos, s’examinarà l’estat de l’incapacitat, en un termini màxim de 3 mesos, per qualificar-lo com a incapacitat permanent.

Com t’ajudem?

Durant la baixa mèdica

Ens encarreguem de les despeses de tots els serveis sanitaris i farmacèutics que necessitis durant el procés de recuperació, amb mitjans propis o amb concertats autoritzats (hospitalització, cirurgia o rehabilitació). L’empresa i el treballador no han d’abonar costos addicionals.
El servei mèdic també pot determinar l’abonament de les despeses de transport i d’allotjament necessàries per al tractament, en funció de la gravetat de la lesió.

Si necessites més informació, consulta les preguntes freqüents següents:

Com cal actuar en cas d’accident
Tramita la comunicació d’accident

Després de la baixa mèdica (prèvia resolució de l’INSS)

Una vegada finalitzat el procés de recuperació, si han quedat seqüeles permanents després d’un accident laboral o malaltia professional, abonem les indemnitzacions i pensions que reconegui l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Lesions permanents no invalidants
Quan el treballador presenta lesions que, sense que constitueixin incapacitat permanent, representin una disminució de la integritat, se li reconeix un pagament únic, recollit en el barem legal vigent.
Incapacitat permanent parcial
Quan el treballador presenti seqüeles que ocasionin una disminució en el rendiment normal per a la seva professió habitual en més del 33 % (o 50 % per als autònoms), es reconeix una indemnització en pagament únic equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora.
Incapacitat permanent total
Quan el treballador queda impossibilitat per exercir la seva professió habitual, però es pot dedicar a una altra professió, se li reconeix una pensió vitalícia del 55 % de la base reguladora anual o del 75 % en el cas de les persones desocupades més grans de 55 anys.
Incapacitat permanent absoluta
Quan no hi ha possibilitat de treballar en cap ocupació remunerada, la pensió reconeguda és del 100 % de la base reguladora.
Gran invalidesa
El treballador té dret a una pensió vitalícia, d’acord amb el grau que li correspongui, incrementada amb un complement destinat que l’afectat pugui remunerar la persona que l’atén en els actes essencials de la seva vida. L’import de l’increment, en aquest cas, és la suma del 45 % de la base mínima de cotització vigent en el moment de l’accident i del 30 % de l’última base de cotització per contingència professional del treballador.

Última actualización 25 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice