Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

 • Perfil

 • Hablamos de

La prestació per cura del menor amb càncer o una altra malaltia greu és una de les prestacions que gestionen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, per als treballadors de les seves empreses mutualistes i autònoms afiliats.

Aquesta prestació compensa la pèrdua d’ingressos de les persones que redueixen la seva jornada laboral per la necessitat de tenir cura dels seus fills, o menors a càrrec seu, durant el temps d’hospitalització i del tractament continuat de la malaltia.

La malaltia que pateixi el menor ha d’estar recollida al llistat de malalties greus i implicar un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l’hospitalització.

Es pot sol·licitar, com a mínim, una reducció del 50 % de la jornada laboral i d’un màxim del 99,99 %.

No es podrà sol·licitar la prestació en cas de tenir un contracte a temps parcial que sigui igual o inferior al 25 % d’una jornada a temps complet.

Llistat de malalties greus

Consulta el llistat de malalties greus a l’annex del Reial decret 1148/2011 per al reconeixement de la prestació.

Qui pot sol·licitar la prestació?

Aquesta prestació està adreçada a les persones treballadores de tots els règims de la Seguretat Social que acreditin els períodes mínims de cotització exigits i que redueixin la seva jornada laboral, almenys en un 50 %, per a la cura d’un menor afectat per càncer o alguna de les malalties greus recollides a l’annex del Reial decret 1148/2011.

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora d’incapacitat temporal per contingències professionals o, si escau, la derivada de contingències comunes quan no s’hagi optat per la cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball. Asepeyo abona directament la prestació per períodes mensuals vençuts.

Requisits mínims per sol·licitar la prestació

 • Menor fins als 23 anys amb càncer o malaltia greu (d’acord amb l’annex) que requereixi hospitalització i tractament continuat, així com precisar cura directa, contínua i permanent per part dels seus progenitors, adoptants, acollidors permanents o cònjuge o parella de fet del causant (sempre que el menor hagi assolit la majoria d’edat). Aquesta malaltia, per poder-se reconèixer sent el causant menor de 23 anys, ha d’haver estat diagnosticada amb anterioritat al compliment dels 18 anys.
 • Es podrà mantenir la prestació econòmica fins que el causant compleixi 26 anys si abans de fer-ne 23 acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.
 • Tots dos progenitors han d’acreditar que estan afiliats, i en situació d’alta, en algun règim públic de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social de col·legi professional, ja sigui per compte d’altri o per compte propi. Només un dels progenitors, adoptants o acollidors pot ser el beneficiari de la prestació.
 • Tenir cobert el període de carència. El període mínim de cotització del beneficiari ha de ser:
  • Menors de 21 anys: no s’exigiran períodes mínims de cotització.
  • Entre 21 i 25 anys: 90 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació, o 180 dies al llarg de la seva vida laboral.
  • A partir de 26 anys: 180 dies, dins dels 7 anys immediatament anteriors, o 360 dies en el total de la seva vida laboral.
 • Els treballadors autònoms, i aquells sobre els quals recaigui l’obligació de cotitzar, hauran d’estar al corrent de pagament; amb aquesta finalitat serà aplicable la invitació al pagament. Les prestacions reconegudes a partir de l’1/1/2023 tenen una bonificació en les cotitzacions del 75 %.
 • En els contractes de treball a temps parcial, no es podrà sol·licitar la prestació si la jornada de treball contractada és del 25 % o inferior respecte d’una jornada de treball d’un contracte a temps complet.
 • Si el causant està casat o en parella de fet, el cònjuge pot sol·licitar aquesta prestació.
 • El dret es reconeixerà a favor del progenitor, guardador o acollidor que convisqui amb la persona malalta, encara que l’altre no treballi, sempre que es compleixin la resta dels requisits exigits.

Com se sol·licita la prestació

El treballador ha d’emplenar la documentació, en funció de si és treballador per compte d’altri o per compte propi.
La Mútua estudiarà la sol·licitud i, si escau, realitzarà l’abonament de la prestació.

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

La prestació es reconeix pel termini d’un mes, i és prorrogable per períodes de dos mesos.

On es presenta la sol·licitud

Tramita la sol·licitud en uns passos ben senzills a:

https://prestaciones.asepeyo.es/cuidado-del-menor/

També pots sol·licitar cita prèvia al teu centre i presentar la sol·licitud:

Causes de suspensió i d’extinció

Motius de suspensió i extinció de la prestació de cura del menor
Motius de suspensió Quan la persona cuidadora es trobi de baixa mèdica (incapacitat temporal)
Quan la persona cuidadora accedeixi a un permís de maternitat/paternitat
Quan la persona cuidadora accedeixi a la prestació de risc per a l’embaràs/lactància
Quan aquesta prestació concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral (ERO)
Quan la persona cuidadora no estigui al corrent de pagament de les quotes d’autònoms, en cas de ser-ho
Motius d’extinció Que el menor compleixi 23 anys o 26 anys si acredita una discapacitat superior o igual al 65 %
Fi de la necessitat de cura directa, contínua o permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o del guariment
Cessament d’un dels progenitors en la seva activitat laboral, causant baixa en el règim de la Seguretat Social
Jubilació o incapacitat permanent d’un dels progenitors
Reincorporació a l’activitat laboral del beneficiari, cessant la reducció de jornada
Realització de qualsevol treball o activitat incompatible amb la reducció de la jornada
Mort del menor
Mort del beneficiari de la prestació
Manca d’ingrés de les quotes, si el beneficiari és treballador per compte propi (RETA)
La persona malalta deixa d’acreditar el grau de discapacitat requerit

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 31 October 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice