Mort i supervivència

  • Perfil

  • Hablamos de

El sistema de Seguretat Social reconeix unes prestacions per a aquells supòsits en què la defunció produeix un desequilibri econòmic en la unitat familiar.
El reconeixement al dret i pagament de les prestacions econòmiques per mort i supervivència correspon a Asepeyo, sempre que es derivi per la contingència d’accident laboral (articles 30 i 31 de l’Ordre de 13 de febrer de 1967).

Casos en què es reconeixen algunes de les prestacions següents

a) Auxili per defunció
Abonem l’auxili per defunció per fer front a les despeses de sepeli a qui les hagi suportat (excepte en els casos de treballadors desapareguts).
És una quantitat fixa de 46,53 euros. Transcorregut un any des del dia en què hagi estat notificat en forma al beneficiari (article 54.1 del TRLGSS), caducarà el dret a la percepció.
En el cas de mort per accident laboral o malaltia professional, el cònjuge supervivent, el supervivent d’una parella de fet en els termes regulats a l’article 221 i els orfes tenen dret a una indemnització a tant alçat, calculada de conformitat amb la base reguladora (depenent del parentiu serà un nombre o de mensualitats o un altre).
b) Pensió vitalícia de viduïtat
L’import de la pensió és del 52 % de la base reguladora (de caràcter general), excepte quan la pensió és l’única o la principal font d’ingressos del pensionista.
c) Prestació temporal de viduïtat
Es té dret a una pensió de viduïtat temporal de dos anys.
Aquesta prestació s’atorga quan el cònjuge o la parella de fet supervivent no pot accedir a la pensió de viduïtat perquè no pot acreditar que:

  • El seu matrimoni amb el causant ha tingut la durada d’un any.
  • Inexistència de fills comuns.
  • La seva inscripció com a parella de fet ha estat amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant, però hi concorren la resta de requisits enumerats a l’art. 219 LGSS.

d) Pensió d’orfandat
La pensió reconeguda és del 20 %.
Pensió vitalícia o, si escau, subsidi temporal en favor de familiars.
La pensió vitalícia en favor de familiars va destinada a aquells altres familiars o assimilats que reuneixin les condicions que s’estableixin per a cada un d’ells i prèvia prova de la seva dependència econòmica del causant. Tenen dret a pensió o subsidi, en la quantia que es fixi respectivament.
En el subsidi temporal els beneficiaris són els fills més grans de 25 anys o germans més grans de 22 anys que reuneixin una sèrie de requisits. La quantia del subsidi temporal és el 20 % de la base reguladora durant un període màxim de 12 mesos.

Última actualización 25 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: