Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms

 • Perfil

 • Hablamos de

Objecte i àmbit d’aplicació de la prestació per cessament d’activitat

Prestació obligatòria per a treballadors autònoms i treballadors del mar; també per als socis de les cooperatives de treball i per als treballadors societaris que hagin optat per aquest enquadrament.

El cessament d’activitat pot ser definitiu o temporal.

Prestació

Abonament del 70 % de la base reguladora de dotze mesos dels últims 24 mesos immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.

*Excepcions:

Per als epígrafs 4t i 5è de l’apartat 1) de l’article 331 (motius econòmics segons RDL 13/2022), la Mútua es farà càrrec del 50 % de la quota de cotització, que abonarà juntament amb la prestació, mentre que el treballador autònom haurà de pagar el 50 % restant.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat (almenys 12 mesos cotitzats en els 24 mesos anteriors a la situació de cessament).
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat (baixa en el Règim Especial, excepte per als motius dels epígrafs 4t i 5è, i força major temporal total i parcial).
 • En cas de cessament definitiu, si l’autònom pot accedir a la pensió de jubilació no podrà accedir a la prestació per cessament d’activitat.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • Per als casos dels epígrafs 4t i 5è del 331.1.a), l’autònom no podrà exercir una altra activitat, llevat de:
  • En cas de pluriactivitat, en què el treballador autònom podrà percebre una remuneració pel treball per compte d’altri que es desenvolupava, sempre que la suma de la retribució mensual mitjana dels últims quatre mesos immediatament anteriors al naixement del dret a la prestació per cessament i a la mateixa prestació per cessament d’activitat resulti en una quantitat mitjana inferior a l’import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del naixement del dret a la prestació per cessament.
  • Quan hagi de realitzar la mateixa activitat per la qual causa el cessament, sempre que els rendiments nets mensuals obtinguts durant la percepció de la prestació no siguin superiors a la quantia del salari mínim interprofessional o a l’import de la base per la qual cotitzés fins ara, si aquesta fos inferior.
 • Si té treballadors al seu càrrec, haurà de, abans del cessament, complir les garanties i obligacions amb els seus treballadors, llevat dels casos de força major temporal total i parcial, així com en els cessaments derivats dels epígrafs 4t i 5è, en què no serà necessària la base en el Règim.

Durada

En funció del nombre de mesos cotitzats, la durada de la prestació serà:

Mesos cotitzats Durada
menys de 12 mesos 0 mesos
de 12 a 17 mesos 4 mesos
de 18 a 23 mesos 6 mesos
de 24 a 29 mesos 8 mesos
de 30 a 35 mesos 10 mesos
de 36 a 42 mesos 12 mesos
de 43 a 47 mesos 16 mesos
Més de 48 mesos 24 mesos

Reconeixement i naixement del dret a la prestació

El termini de la sol·licitud finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què s’ha produït el cessament d’activitat.

Excepcions:

En les sol·licituds per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, violència sexual, per voluntat del client, fundada en causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client, el termini començarà a partir de la data que s’hagués fet constar als documents corresponents que acreditin la concurrència d’aquestes situacions.

El dret a la prestació, per norma general, es produirà l’endemà a la baixa en el Règim Especial, amb les excepcions següents de l’article 331 de la Llei general de la Seguretat Social:

 • Apartat 1.a)
  • Epígraf 4t: la data d’efecte serà el primer dia del mes següent a la comunicació a l’autoritat laboral.
  • Epígraf 5è: la data d’efecte serà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
 • Força major: el dia que s’acrediti la concurrència de la força major.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per la comissió d’infraccions penals: el primer dia del mes següent a aquell en què la baixa tingui efecte com a conseqüència del cessament.
 • En els casos de violència de gènere i sexual: la data indicada a l’ordre de protecció o, si de cas hi manca, l’informe del Ministeri Fiscal, a partir de la qual s’ha produït el cessament o la interrupció.
 • Per divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els casos en què l’autònom exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de què s’ha separat, en funció de les quals estava inclòs al règim de la Seguretat Social corresponent: el primer dia del mes següent a aquell en què la baixa tingui efecte com a conseqüència del cessament.

Abonament en cas de presentació fora del termini legalment previst

En els casos de presentació fora de termini, s’abonarà des del dia de la presentació de la sol·licitud. Es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagi entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.

Exemple: en un cas en què la data del fet causant és el 31/05/2022 (data d’efecte de la baixa per cessament) amb dret a quatre mesos de prestació. El termini per presentar la sol·licitud és fins al 30/06/2022.

 • Presentació en termini:
  • Data entrada sol·licitud: 08/06/2022
  • Es reconeixeran els 4 mesos de prestació amb efecte de l’01/06/2022 fins al 30/09/2022
 • Presentació fora del termini:
  • Data entrada sol·licitud: 08/07/2022
  • Als 4 mesos de prestació a què té dret se li resten 7 dies, que es corresponen el període comprès entre la data final del termini legal de presentació de la sol·licitud i la data de la presentació (de l’01/07/2022 al 07/07/2022). Per tant, s’abona del 08/07/2022 al 31/10/2022.

Quantia

La quantia de la prestació serà el 70 % de la base reguladora.

Per als supòsits dels epígrafs 4t i 5è de l’article 331.1.a) i força major temporal parcial, serà del 50 %.

Caldrà tenir en compte, excepte per als supòsits dels epígrafs 4t i 5è i la suspensió temporal parcial, que aquestes prestacions estan subjectes als límits de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) en el mateix criteri que la prestació per atur.

La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la base reguladora es calcularà sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, sense aplicació dels coeficients correctors de cotització, i, a més, els períodes de veda obligatòria aprovats per l’autoritat competent no es tindran en compte per al còmput del període de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, sempre que en aquests períodes de veda no s’hagués percebut la prestació per cessament d’activitat.

Cotització

La Mútua es farà responsable del 100 % de la cotització dels treballadors autònoms mentre duri la situació de cessament d’activitat.

Excepció: en els epígrafs 4t i 5è de l’article 331.1.a) la Mútua abonarà, directament al treballador autònom, el 50 % de la cotització.

Suspensió

Es podrà suspendre pels motius següents:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establerts al text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d’un treball per compte propi o per compte d’altri, excepte en els supòsits de cessament d’activitat previstos als epígrafs 4t i 5è de l’article 331.1.a), o de cessament temporal parcial de l’activitat derivat de força major, que seran compatibles amb l’activitat que causa el cessament, en els termes previstos a l’article 342.1 (la percepció de la prestació econòmica per cessament d’activitat és incompatible amb el treball per compte propi), i sens perjudici de l’extinció del dret a la protecció per cessament d’activitat en el cas establert a l’article 341.1.c (per realització d’un treball per compte d’altri o per compte propi durant un temps igual o superior a dotze mesos, en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d’activitat com a treballador autònom).

En cas de suspensió, l’autònom estarà obligat a sol·licitar-ne la represa un cop finalitzada la causa que va motivar la suspensió.

Extinció

S’extingirà per les causes següents:

 • Per esgotament del temps de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes establerts al text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Per realització d’un treball per compte d’altri o per compte propi durant un temps igual o superior a dotze mesos, en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d’activitat com a treballador autònom.
 • Per compliment de l’edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, l’edat de jubilació teòrica, excepte quan no es reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest cas la prestació per cessament d’activitat s’extingirà quan el treballador autònom compleixi la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé quan s’esgoti el termini de durada de la protecció.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d’incapacitat permanent, sens perjudici de l’establert a l’article 342.1 (la percepció de la prestació econòmica per cessament d’activitat és incompatible amb el treball per compte propi).
 • Per trasllat de la residència a l’estranger, excepte en els casos que reglamentàriament es determinin.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per mort del treballador autònom.

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 31 October 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice