Què és la incapacitat temporal per accident no laboral i malaltia comuna?

 • Perfil

 • Hablamos de

És la situació temporal en què el treballador no pot treballar temporalment, a causa d’una malaltia o un accident no laboral, i rep l’assistència sanitària del Sistema Públic de Salut. Per tant, la baixa i l’alta mèdica les determinen els metges de la Seguretat Social.

Què es considera accident no laboral? I malaltia comuna?

L’accident no laboral és aquell que no té caràcter d’accident de treball* i la malaltia comuna* és l’alteració de la salut que no té relació amb l’exercici de l’activitat laboral.
*Articles 156 i 157 de la Llei general de la Seguretat Social

Quina serà la quantia de la prestació?

Malaltia comuna i accident no laboral

 • Del 4t dia de la baixa al 20è, inclòs: 60 % de la base reguladora.
 • A partir del 21è dia: 75 % de la base reguladora.

Malaltia professional o accident de treball

 • Des de l’endemà al dia de la baixa: 75 % de la base reguladora

Si ets treballador del règim general (per compte d’altri)

 • Entre el 4t i el 15è dia de la baixa mèdicaL’empresa t’abonarà la prestació econòmica.
 • A partir del 16è dia de la baixa
  La prestació serà a càrrec d’Asepeyo. El pagament el farà l’empresa i després el descomptarà de les liquidacions mensuals:
  • Del 16è al 20è dia abonarem el 60 % de la base reguladora (base de cotització per contingències comunes del mes anterior a la data de la baixa mèdica)/li>
  • A partir del 21è dia ingressarem el 75 % de la base reguladora.
   Si s’extingeix el contracte de treball durant la baixa mèdica, abonarem directament la prestació econòmica, si bé en la quantia de l’atur i consumint el temps de la prestació. En aquest pagament es descomptarà la retenció de l’IRPF.

Si ets treballador del règim especial (autònoms i agrari per compte propi)

 • Del 4t fins al 20è dia de la baixa mèdica t’abonarem el 60 % de la base reguladora per la qual cotitzis.
 • A partir del 21è dia, el 75 % .

Com t’ajudem?

Ens encarreguem del seguiment de la baixa i de les proves mèdiques
Col·laborem amb els Serveis Públics de Salut per gestionar el procés d’incapacitat temporal.
T’ajudem a gestionar les tipologies de baixa següents:

 • Sense diagnòstic definit
 • En procés de rehabilitació
 • De durada mitjana superior a la tipificada
 • Amb diagnòstics relacionats amb processos traumatològics
 • Reiterades de curta durada
 • Baixes que requereixin consultes amb unitats d’inspecció, metges de capçalera o l’Institut Nacional de la Seguretat Social

I en els processos següents:

 • Pròrroga d’incapacitat temporal o susceptibles d’invalidesa permanent
 • Processos en què sigui possible avançar una prova de confirmació, a causa de llistes d’espera dels Serveis Públics de Salut, per a la qual cosa caldrà el consentiment del treballador i del Servei Públic de Salut
 • Processos que deriven en una proposta d’incapacitat
Última actualización 25 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: