Que é a incapacidade temporal por accidente non laboral ou enfermidade común?

 • Perfil

 • Hablamos de

É a situación que se dá cando o traballador non pode traballar temporalmente, por enfermidade ou accidente non laboral, e recibe asistencia sanitaria do Sistema Público de Saúde. Polo tanto, a baixa e a alta médicas determínanas os médicos da Seguridade Social.

Que se considera accidente non laboral? E enfermidade común?

O accidente non laboral é aquel que non ten carácter de accidente de traballo* e a enfermidade común* é a alteración da saúde que non garda relación co desempeño da actividade laboral.
*Artigos 156 e 157 da Lei xeral da Seguridade Social

Cal será a contía da prestación?

Enfermidade común e accidente non laboral

 • Do 4º día da baixa ao 20º incluído: 60 % da base reguladora.
 • Do día 21º en adiante: 75 % da base reguladora.

Enfermidade profesional ou accidente de traballo

 • Desde o día seguinte ao da baixa: 75 % da base reguladora.

Se es traballador do Réxime Xeral (por conta allea)

 • Entre o 4º e o 15º día da túa baixa médica A empresa aboarache a prestación económica.
 • A partir do 16º día da baixa
  A prestación correrá da conta de Asepeyo. O pagamento farao a empresa, que despois o descontará das liquidacións mensuais:
  • Do día 16º ao 20º aboaremos o 60 % da base reguladora (base de cotización por continxencias comúns do mes anterior á data da baixa médica).
  • Do día 21º en adiante ingresaremos o 75 % da base reguladora.
   Se se extingue o contrato de traballo durante a túa baixa médica, aboaremos directamente a prestación económica, aínda que na contía do desemprego e consumindo o tempo da prestación. Nese pagamento descontarase a retención do IRPF.

Se es traballador do Réxime Especial (traballadores autónomos e agrarios por conta propia)

 • Do 4º día ata o 20º da baixa médica, aboámosche o 60 % da base reguladora pola que cotices.
 • A partir do 21º día, o 75 %.

Como te axudamos?

Encargámonos do seguimento da túa baixa e das probas médicas
Colaboramos cos servizos públicos de saúde para xestionar o proceso de incapacidade temporal.
Axudámosche a xestionar os seguintes tipos de baixas:

 • Sen diagnóstico definido
 • En proceso de rehabilitación
 • De duración media superior á tipificada
 • Con diagnósticos relacionados con procesos traumatolóxicos
 • Reiteradas de curta duración
 • Baixas que requiran consultas con unidades de inspección, con médicos de cabeceira ou co Instituto Nacional da Seguridade Social

Tamén che axudamos cos seguintes procesos:

 • Prórroga de incapacidade temporal ou susceptible de invalidez permanente
 • Procesos nos que sexa posible adiantar unha proba de confirmación debido ás listas de espera dos servizos públicos de saúde, para o cal se requirirá o consentimento do traballador e do Servizo Público de Saúde
 • Procesos que derivan nunha proposta de incapacidade
Última actualización 25 Abril 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: