Coñécenos

Quen somos?

Somos unha asociación de empresarios sen ánimo de lucro, cuxa actividade prioritaria céntrase en prestar asistencia sanitaria e en xestionar as prestacións económicas por accidente de traballo, enfermidade profesional, enfermidade común e accidente non laboral.

Tamén realizamos a actividade preventiva que a normativa da Seguridade Social regula e xestionamos as seguintes prestacións:

  • Cesamento de actividade de traballadores autónomos
  • Prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave
  • Subsidio por risco durante a gravidez ou lactación natural

Se desexas saber máis, podes consultar o noso apartado ‘Que son as mutuas’.

Misión, visión e valores

Misión: Coidamos a saúde dos traballadores.

Visión:Prestar un servizo excelente, innovador e comprometido coas persoas que nos impulse como aliado estratéxico en saúde e cultura preventiva.

Valores:  Son principios, con vocación de permanencia, que constituíndo o marco de referencia da actuación diaria, son asumidos e aplicados por todo o persoal da mutua.

  • Vocación de servizo: procurar a obtención de máximos estándares de calidade na experiencia do cliente, dando prioridade absoluta ao traballador lesionado ou enfermo.
  • Orientación ás persoas: promover relacións baseadas na confianza, no respecto mutuo e na escoita activa.
  • Eficiencia na xestión: administrar os recursos de maneira prudente, con criterios de sostibilidade e transparencia.
  • Contribución social positiva: aportar valor á sociedade, especialmente con respecto aos colectivos en situación de necesidade, promovendo a implantación de boas prácticas ambientais.
  • Integridade e legalidade: actuar con humanidade, ética e honestidade, sempre cumprindo coa legalidade.
  • Innovación: maximizar a innovación orientada á satisfacción de necesidades reais, mellorando constantemente o servizo, instalacións e equipamento.
  • Traballo en equipo: procurar a integración de cada un dos nosos profesionais na estratexia xeral da empresa, promovendo o traballo colaborativo entre equipos e departamentos.

Historia de Asepeyo

Fundada en 1915 como Mutualidade de Previsión Social, en 1944 pasou a denominarse Asistencia Sanitario Económica para Empregados e Obreiros, Mutualidade de Previsión Social (A.S.E.P.E.Y O.), co obxectivo de xestionar o seguro obrigatorio de enfermidade en todo o estado. En 1965 Asepeyo deixa de ser unha entidade de previsión social para converterse en Mutua Patronal de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais.

Coa entrada en vigor da Lei 4/1990, dos orzamentos xerais do Estado para 1990, Asepeyo cambia a denominación pola de “Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social”.

É a partir de 1996 cando a Mutua, ademais da xestión dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais, comeza a cubrir a prestación económica por incapacidade temporal por continxencias comúns.

Coa entrada en vigor da Lei de Prevención de Riscos Laborais (Lei 31/1995 e R.D. 39/1997), as autoridades laborais recoñecen a Asepeyo a capacidade de constituírse como Servizo de Prevención, ademais de acreditala para actuar en todo o territorio español.

Unha vez aprobado o 11 de xuño de 2005 en Consello de Ministros o Real Decreto polo que se regula o seu réxime de funcionamento como Servizos de Prevención, as Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais proceden a separar a súa actividade como Servizos de Prevención Alleos mediante a constitución de Sociedades de Prevención. Asepeyo separa esta actividade mediante a constitución da Sociedade de Prevención de Asepeyo, que desde 2013 denomínase Aspy Prevención. A raíz da lei 35/2014, Asepeyo viuse obrigada a desprenderse das súas participacións en Aspy e na actualidade ámbalas entidades teñen total independencia de xestión e non teñen vinculación ningunha.

En 2010 Asepeyo asume novas prestacións, como é a de cesamento de actividade de traballadores autónomos, e en 2011 as prestacións de coidado do menor e de risco durante a gravidez e a lactación natural.

En 2015, coa nova Lei de Mutuas, Asepeyo pasa a denominarse Asepeyo, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Asepeyo conta actualmente cunha ampla organización propia presente en todas as comunidades autónomas. Entre as súas delegacións dispón de 142 centros asistenciais, 4 hospitais (2 propios e 2 mancomunados) e un hospital de día, 5 centros de rehabilitación, 2 centros de seguridade e hixiene no traballo, 15 oficinas de atención ao público, 4 oficinas de control de ITCC e 4 oficinas centrais.

O hospital en Barcelona (Sant Cugat), o hospital en Madrid (Coslada), e o hospital de día en Sevilla (Cartuja), son tres centros de referencia, que dispoñen da máis avanzada tecnoloxía e contan con equipos multidisciplinares de profesionais.

Asepeyo conta cun cadro de persoal de máis de 3.300 profesionais e cunha gran organización sanitaria de prevención e rehabilitación, distribuída por todo o territorio nacional en centros asistenciais e hospitais. Esta infraestrutura garante unha asistencia completa dos accidentados, desde a primeira cura e atención de urxencias, ata a intervención cirúrxica e a rehabilitación.

Ao longo dos seus máis de 100 anos de existencia, Asepeyo sempre desenvolveu unha importante actividade na promoción da saúde, a investigación, o desenvolvemento e a implantación de medidas de seguridade e saúde laboral.