Coneix-nos

Qui som?

Som una associació d’empresaris sense ànim de lucre, l’activitat prioritària de la qual se centra a prestar assistència sanitària i a gestionar les prestacions econòmiques per accident de treball, malaltia professional, malaltia comuna i accident no laboral.

També realitzem l’activitat preventiva que la normativa de la Seguretat Social regula i gestionem les següents prestacions:

  • Cessament d’activitat de treballadors autònoms
  • Prestació per atenció de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu
  • Subsidi per risc durant l’embaràs o lactància natural

Si vols saber més pots consultar el nostre apartat ‘Què són les mútues’.

Missió, visió i valors

Missió: Cuidem la salut dels treballadors.

Vissió:Prestar un servici excel·lent, innovador i compromés amb les persones que ens impulse com a aliat estratègic en salut i cultura preventiva.

Valors: Són principis, amb vocació de permanència, que constituint el marc de referència de l’actuació diària de tots, són assumits i aplicats per totes el personal de la Mútua.

  • Vocació de servici: procurar l’obtenció de màxims estàndards de qualitat en l’experiència de client, donant prioritat absoluta al treballador lesionat o malalt.
  • Orientació a les persones: promoure relacions basades en la confiança, el respecte mutu i l’escolta activa.
  • Eficiència en la gestió: administrar els recursos de forma prudent, amb criteris de sostenibilitat i transparència.
  • Contribució social positiva: aportar valor a la societat, especialment respecte als col·lectius en situació de necessitat, promovent la implantació de bones pràctiques mediambientals.
  • Integritat i legalitat: actuar amb humanitat, ètica i honestedat, sempre complint amb la legalitat.
  • Innovació: maximitzar la innovació orientada a la satisfacció de necessitats reals, millorant constantment el servici, instal·lacions i equipament.
  • Treball en equip: procurar la integració de cada un dels nostres professionals en l’estratègia general de l’empresa, promovent el treball col·laboratiu entre equips i departaments.

Història d’Asepeyo

Fundada en 1915 com a Mutualitat de Previsió Social, en 1944 va passar a denominar-se Assistència Sanitari Econòmica per a Empleats i Obrers, Mutualitat de Previsió Social (A.S.E.P.E.Y O.), amb l’objectiu de gestionar l’assegurança obligatòria de malaltia en tot l’estat. En 1965 Asepeyo deixa de ser una entitat de previsió social per a convertir-se en Mútua Patronal d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 4/1990, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, Asepeyo passa a canviar la seua denominació per la de ‘Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social’.

És a partir de 1996 quan la Mútua, a més de la gestió dels accidents de treball i malalties professionals, comença a cobrir la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes.

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i R.D. (39/1997) , les autoritats laborals reconeixen a Asepeyo la capacitat de constituir-se com a Servei de Prevenció, a més d’acreditar-la per a actuar en tot el territori espanyol.

Una vegada aprovat l’11 de juny de 2005 en Consell de Ministres el Reial Decret pel qual es regula el seu règim de funcionament com a Servicis de Prevenció, les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals procedeixen a separar la seua activitat com a Serveis de Prevenció Aliens per mitjà de la constitució de Societats de Prevenció. Asepeyo separa esta activitat per mitjà de la constitució de la Societat de Prevenció d’Asepeyo, que des de 2013 es denomina Aspy Prevenció. Arran de la llei 35/2014 Asepeyo es va veure obligada a desprendre’s de les seues participacions en Aspy i en l’actualitat ambdues entitats tenen total independència de gestió i no tenen cap vinculació.

En 2010 Asepeyo assumeix noves prestacions, com és la de cessament d’activitat de treballadors autònoms, i en 2011 les prestacions d’atenció del menor i de risc durant l’embaràs i la lactància natural.

En 2015, amb la nova Llei de Mútues, Asepeyo passa a denominar-se Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Asepeyo compta actualment amb una àmplia organització pròpia present en totes les comunitats autònomes. Entre les seues delegacions disposa de 142 centres assistencials, 4 hospitals (2 propis i 2 mancomunats) i un hospital de dia, 5 centres de rehabilitació, 2 centres de seguretat i higiene en el treball, 15 oficines d’atenció al públic, 4 oficines de control d’ITCC i 4 oficines centrals.

L’hospital a Barcelona (Sant Cugat), l’hospital a Madrid (Coslada) i l’hospital de dia a Sevilla (Catuja) són tres centres de referència, que disposen de la més avançada tecnologia i compten amb equips multidisciplinaris de professionals.

Asepeyo compta amb una plantilla de més de 3.300 professionals i amb una gran organització sanitària de prevenció i rehabilitació, distribuïda per tot el territori nacional en centres assistencials i hospitals. Esta infraestructura garanteix una assistència completa dels accidentats, des de la primera capellà i atenció d’urgències, fins a la intervenció quirúrgica i la rehabilitació.

Al llarg dels seus més de 100 anys d’existència, Asepeyo sempre ha desenvolupat una important activitat en la promoció de la salut, la investigació, el desenvolupament i la implantació de mesures de seguretat i salut laboral.