Qui som?

Som una associació d’empresaris sense afany de lucre. La nostra activitat prioritària se centra en la prestació d’assistència sanitària i la gestió de les prestacions econòmiques per accident de treball, malaltia professional, malaltia comuna i accident no laboral.

També realitzem l’activitat preventiva que la normativa de la Sesguretat Social regula, i gestionem aquestes prestacions:

  • Cessament d’activitat de treballadors autònoms
  • Prestació per cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu
  • Subsidi de risc per a l’embaràs i/o la lactància natural

Per a més informació, consulta el nostre apartat “Què són les mútues”
.

Missió, visió i valors

Missió: tenim cura de la salut dels treballadors.

Visió: oferir un servei excel·lent, innovador i compromès amb les personas que ens impulsi com a aliat estratègic en salut i cultura preventiva.

Valors: són principis, amb vocació de permanència, que constitueixen el marc de referència de la nostra actuació diària i són assumits i aplicats per tot el personal de la mútua.

  • Vocació de servei: procurar l’obtenció de màxims estàndards de qualitat en l’experiència del client, donant prioritat absoluta al treballador accidentat o malalt.
  • Orientació a les persones: promoure les relacions basades en la confiança, el respecte mutu i l’escolta activa.
  • Eficiència en la gestió: administrar els recursos de forma prudent, amb criteris de sostenibilitat i transparència.
  • Contribució social positiva: aportar valor a la societat, especialment en relació amb els col·lectius en situació de necessitat, promovent la implantació de bones pràctiques mediambientals.
  • Integritat i legalitat: actuar amb humanitat, ètica i honestedat, complint sempre amb la legalitat.
  • Innovació: maximitzant la innovació orientada a la satisfacció de necessitats reals, millorant constantment el servei, les instal·lacions i els equips.
  • Treball en equip: procurant la integració de cadascun dels nostres professionals en l’estratègia general de l’empresa, promovent el treball col·laboratiu entre equips i departaments.

Història d’Asepeyo

Fundada l’any 1915 com a Mutualitat de Previsió Social, l’any 1944 va passar a denominar-se Assistència Sanitària Econòmica per a Empleats i Obrers, Mutualitat de Prevenció Social (A.S.E.P.E.Y O.), amb l’objectiu de gestionar l’assegurança obligatòria de malaltia a tot l’Estat. L’any 1965 Asepeyo deixa de ser una entitat de previsió social i es converteix en Mútua Patronal d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Quan va entrar en vigor la Llei 4/1990, dels pressupostos generals de l’Estat per al 1990, Asepeyo canvia la seva denominació per la de “Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social”.

És a partir de 1996 quan la Mútua, a més de la gestió d’accidents de treball i malalties professionals, comença a cobrir la prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes.

Amb l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 i Reial decret 39/1997), les autoritats laborals reconeixen a Asepeyo la capacitat per convertir-se en un Servei de Prevenció, a banda d’acreditar-la per a poder actuar per tot el territori espanyol.

Un cop aprovat l’11 de juny de 2005 en Consell de Ministres el Reial decret pel qual es regula el seu règim de funcionament com a serveis de prevenció, les mútues d’accidents de treball i malalties professionals separen la seva activitat com a serveis de prevenció aliens constituint societats de prevenció. Asepeyo separa aquesta activitat constituint la Societat de Prevenció d’Asepeyo, que des del 2013 es denomina Aspy Prevenció. Arran de la Llei 35/2014 Asepeyo es va veure obligada a desprendre’s de les seves participacions a Aspy i actualment les dues entitats mantenen una total independència de gestió i no estan vinculades de cap manera.

Al 2010, Asepeyo assumeix noves prestacions, com la del cessament d’activitat de treballadors autònoms i, al 2011, les prestacions de cura del menor i de risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Al 2015, amb la nova Llei de mútues, Asepeyo passa a denominar-se Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Asepeyo compta actualment amb una àmplia organització pròpia present en totes les comunitats autònomes. Entre les seves delegacions disposa de 142 centres assistencials, 4 hospitals (2 de propis i 2 de mancomunats) i un hospital de dia, 5 centres de rehabilitació, 2 centres de seguretat i higiene en el treball, 15 oficines d’atenció al públic, 4 oficines de control d’ITCC i 4 oficines centrals.

L’hospital de Barcelona (Sant Cugat), l’hospital de Madrid (Coslada) i l’hospital de dia de Sevilla (Cartuja) són tres centres de referència que disposen de la més avançada tecnologia i compten amb equips multidisciplinaris de professionals.

Asepeyo té una plantilla de més de 3.300 professionals amb una gran organització sanitària de prevenció i rehabilitació, distribuïda per tot l’Estat espanyol en centres sanitaris i hospitals. Aquesta infraestructura garanteix una assistència completa dels accidentats, des de la primera cura i atenció d’urgències fins a la intervenció quirúrgica i la rehabilitació.

Al llarg de més de 100 anys d’existència, Asepeyo sempre ha desenvolupat una important activitat en la promoció de la salut, la investigació, el desenvolupament i la implantació de mesures de seguretat i salut laboral.