Què són les mútues d’accidents de treball?

Què són les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris sense ànim de lucre autoritzades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La seva finalitat és col·laborar en la gestió de les contingències d’accidents laborals i de malalties professionals del personal al seu servei.

Àmbit de mútua d'accidents de treball.

Quin és l’àmbit d’actuació d’aquestes mútues?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social adquireixen personalitat jurídica un cop constituïdes i, per tant, tenen capacitat per complir les seves finalitats.

L’empresari tria lliurement associar-se a la mútua que s’adapti millor a les seves necessitats i a les dels treballadors de la seva plantilla, tant per raons de qualitat del servei com de proximitat.

Les activitats de les mútues col·laboradors amb la Seguretat Social se centren en:

Com es constitueixen aquestes mútues?

A Espanya hi ha un total de 20 mútues col·laboradores amb la Seguretat Social repartides per tot el territori nacional i totes estan associades a l’ AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social).

Aquest organisme, fundat l’any 1986, s’encarrega de “coordinar, representar, orientar, gestionar, fomentar i defensar els interessos generals i comuns de les mútues”. Les seves activitats principals són la seva representació institucional i l’organització d’activitats de caràcter general, entre les quals cal destacar les relacionades amb la promoció de la prevenció de riscos laborals.

Mútua col·laboradora de la Seguretat Social. Asepeyo Hospital de dia Cartuja.

Activitats de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

Gestió empresarial i transformació digital

Prevenció de riscos laborals

Acció social

Si ens vols conèixer millor, visita la secció ‘Qui som’.