¿Qué son las mutuas de accidentes de trabajo?

¿Que son as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social?

As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social son asociacións privadas de empresarios sen ánimo de lucro, autorizadas polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social. Teñen como finalidade colaborar na xestión das continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional do persoal ao seu servizo.

Ámbito de actuación de mutuas de accidentes de traballo.

¿Cal é o ámbito de actuación destas mutuas?

As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social adquiren personalidade xurídica unha vez constituídas e, polo tanto, teñen capacidade para o cumprimento dos seus fins.

O empresario elixe, libremente, asociarse á mutua que mellor se adapte ás súas necesidades e ás dos traballadores do seu cadro de persoal, tanto por razóns de calidade no servizo como de proximidade.

As actividades das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social céntranse en:

¿Como se constitúen estas mutuas?

En España existen un total de 20 mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, repartidas por todo o territorio nacional. Todas elas están asociadas a AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social.

Este organismo, fundado no ano 1986, leva a cabo “a coordinación, representación, orientación, xestión, fomento e defensa dos intereses xerais e comúns das mutuas”. As súas actividades principais son a súa representación institucional e a organización de actividades de carácter xeral, entre as que cabe subliñar as relacionadas coa promoción da prevención de riscos laborais.

Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social. Hospital de día de Asepeyo Cartuja.

Actividades das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social

Xestión empresarial e transformación dixital

Prevención de riscos laborais

Acción social

Se queres saber máis sobre nós, visita a secció “Coñécenos”.