Aviso legal

Identificación do titular

En cumprimento co establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, os dominios www.asepeyo.es, www.asepeyo.cat e www.asepeyo.com, da mesma maneira ca os subdominios ou portais dependentes destes (en adiante, os dominios) son titularidade de Asepeyo, Mutua Colaboradora da Seguridade Social núm. 151 (en adiante, Asepeyo), con domicilio social na Vía Augusta, número 36, 08006, Barcelona, España, e con número de identificación fiscal G-08215824.

Asepeyo está inscrita no Rexistro de Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social do Ministerio de Traballo, Migracións e seguridade Social. E está autorizada e tutelada por este ministerio para actuar como Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social.

O enderezo de correo electrónico de contacto é asepeyo@asepeyo.es.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Asepeyo é titular de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do material publicado nas correspondentes páxinas web dos dominios. Estes dereitos protexen os deseños gráficos, imaxes, códigos fonte, contidos e demais elementos.

Todo isto, con excepción dos dereitos que non son propiedade de Asepeyo e que pertenzan aos seus respectivos titulares. Á parte da mera actividade de descarga e almacenamento no disco duro por parte do usuario da información contida nas páxinas web dos dominios de Asepeyo, que se considera autorizada, está estritamente prohibido modificar, distribuír, reempregar ou reenviar todo ou parte do contido das páxinas web dos dominios de Asepeyo para propósitos de carácter público ou comercial sen a autorización escrita de Asepeyo.

As actuacións que infrinxan as disposicións anteriormente expresadas, poden constituír unha vulneración dos dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos no Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual (TRLPI), dando lugar aos delitos tipificados nos artigos 270, seguintes e concordantes do vixente Código Penal.

Documentos contidos nas páxinas web

Os documentos e gráficos anexos aos mesmos que estean situados nas páxinas web dos dominios de Asepeyo poderán ser modificados en calquera momento, sen necesidade de comunicación previa por parte de Asepeyo.

Asepeyo non garante a idoneidade do contido destes documentos e gráficos anexos, polo que non responde cando teña lugar esta falta de idoneidade – en supostos como erros de carácter tipográfico-, nin do emprego que destes documentos faga o usuario receptor, o cal asumirá a totalidade do risco que puidese derivarse do uso dos mesmos.

Asepeyo non será responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse do devandito uso.

Ligazóns a sitios de terceiras persoas

Asepeyo proporciona ao usuario acceso a outros sitios web de terceiras persoas mediante links (ligazóns), coa finalidade exclusiva de informarlle da existencia doutras fontes de información en Internet coas que poderá ampliar os datos que se lle ofrecen nas páxinas web dos dominios de Asepeyo. Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación de visitar as páxinas web de destino, que están fóra do control de Asepeyo, polo que Asepeyo non será responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado obtido polo usuario a través das devanditas ligazóns hipertextuais. Así mesmo, Asepeyo non responderá dos links ou ligazóns situados nos sitios aos que facilita o acceso.

Privacidade e protección de datos de carácter persoal

Os datos de identificación solicitados usaranse para que Asepeyo se poña en contacto a través das canles establecidas (correo electrónico e/ou chamada telefónica) con obxecto de ofrecer a información solicitada, xestionar as peticións realizadas e/ou o envío de contidos que sexan da túa interese (xornadas e eventos, actualidade sobre saúde, prevención e acción social, novidades lexislativas, información corporativa, etc.).

Os teus datos poderán ser comunicados a terceiros que prestan servizos informáticos. Os teus datos unicamente serán empregados por estes provedores para a prestación do servizo contratado. Nestes supostos, e para ofrecer unha adecuada xestión dos datos facilitados, informámoste de que o enderezo de correo electrónico que nos proporcionaches comunicarase a distintos provedores de servizos en materia de xestión e administración de listas de correo electrónico, dando lugar a unha transferencia internacional de datos a:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Nesta  ligazón  podes consultar a súa política de privacidade.

HubSpot, Inc. 25 First St, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA

Nesta  ligazón  podes consultar a súa política de privacidade.

O resto de formularios das páxinas web dos dominios de Asepeyo que implican a recollida e/ou o rexistro dos teus datos dispoñen do correspondente texto informativo e da cláusula de recollida do teu consentimento para o tratamento dos teus datos. A efectos da normativa vixente en materia de protección de datos, Asepeyo comprométese ao cumprimento da obriga de secreto sobre os teus datos de carácter persoal. Igualmente, adóptanse as medidas precisas para evitar a súa alteración, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía. En ningún caso os teus datos serán cedidos a terceiros para finalidades distintas ás previstas en cada caso. Asepeyo informa de que poderá empregar, de maneira totalmente anónima, determinada información das visitas ás páxinas web dos dominios con fins de análise e estudo do tráfico destas e/ou para mellorar os servizos que che ofrecemos.

Asepeyo conservará os teus datos de carácter persoal mentres non nos manifestes que queres que os deixemos de tratar. Con carácter xeral, infórmaseche de que podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidade, así como efectuar calquera consulta ou suxestión relacionada co tratamento dos teus datos de carácter persoal, dirixíndote ao Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través do Servizo de Atención ao Usuario (SAU), por algún dos seguintes medios:

(i). Mediante correo electrónico ao enderezo asepeyo@asepeyo.es

(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o acudiendo a uno de nuestros centros asistenciales.

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridade competente en materia de protección de datos, a través da súa sede electrónica  ou por escrito dirixido á sede deste organismo.

Política de privacidade das comunicacións electrónicas

De conformidade co establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, Asepeyo, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, número 151, con NIF G-08215824 e domicilio en Vía Augusta n.º 36, 08006 Barcelona, infórmate de que:

  • As comunicacións electrónicas efectuadas no contexto da relación existente entre ambas partes efectúanse sobre a base legal da relación contractual (artigo 6.1.b do RGPD). A finalidade destas comunicacións é facilitar información sobre trámites e xestións baseados única e exclusivamente na actividade administrativa da Mutua. Este tratamento terá lugar mentres a relación entre ambas partes siga vixente.
  • As comunicacións electrónicas efectuadas no eido da subscrición ó servizo de newsletter efectúanse sobre a base legal do consentimento libremente outorgado (artigo 6.1.a do RGPD). A finalidade destas comunicacións é enviarte os contidos que sexan do teu interese (xornadas e eventos, actualidade sobre saúde, prevención e acción social, novidades lexislativas, información corporativa, etc.). Este tratamento terá lugar mentres a subscrición ó servizo estea vixente.

Os seus datos non serán comunicados a terceiros. Non obstante, poderán ter acceso terceiros que prestan servizos a Asepeyo relacionados coas finalidades antes enumeradas. Para ofrecer unha axeitada xestión dos datos facilitados, o enderezo de correo electrónico dado será comunicado a unha empresa que preste servizos en materia de xestión e administración de listas de correo electrónico. Os seus datos non serán tratados para finalidades distintas á prestación dos servizos contratados.

En calquera momento pode deixar de recibir estas comunicacións mediante a opción ‘Date de baixa’ que aparece ó pé dos correos electrónicos que enviamos.

En calquera caso pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidade por algún dos medios habilitados que teñen por obxecto acreditar e garantir a súa identidade:

(i) Mediante solicitude telemática realizada a través de Asepeyo Oficina Virtual (previo rexistro)
(ii) Presentando solicitude asinada dixitalmente mediante certificado electrónico emitido por unha entidade acreditada mediante correo electrónico ó Servizo de Atención ó Usuario (asepeyo@asepeyo.es
(iii) Presencialmente en calquera dos nosos centros asistenciais

Tamén pode trasladar ó DPD de Asepeyo (dpd@asepeyo.es) calquera consulta, suxestión e/ou reclamación con relación ó tratamento dos seus datos de carácter persoal. En calquera caso ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridade competente en materia de protección de datos, a través da súa sede electrónica ou por escrito dirixido á sede do devandito organismo.

Áreas de acceso restrinxido das páxinas web

Algunhas páxinas web dos dominios de Asepeyo dispoñen dun apartado de acceso restrinxido a usuarios rexistrados (en adiante, os usuarios). Las condiciones de uso, responsabilidades y demás aspectos que se derivan de la utilización de estas áreas son puestas en conocimiento de los usuarios en el momento de su registro.

Limitación de responsabilidade

En ningún caso, Asepeyo, os seus provedores ou os terceiros que aparecen nas páxinas web dos dominios serán responsables por danos de calquera tipo (incluíndo, entre outros, os danos resultantes de perdas de beneficios, perda de datos ou interrupción de negocio) que deriven do uso, imposibilidade de uso ou dos resultados do uso das páxinas web dos dominios, calquera páxina web conectada a estas ou dos materiais ou información contida en calquera das devanditas páxinas, tanto se esa responsabilidade se basea en garantía, contrato, culpa ou neglixencia, ou calquera outra teoría legal, e con independencia de que se avisase ou non sobre a posibilidade deses danos. Se o emprego polo usuario dos materiais ou información das páxinas web dos dominios trae consigo a necesidade de prestar un servizo, reparar ou corrixir o equipo ou datos, o usuario será responsable de tales custos.

Cookies

Desde la web de Asepeyo se hace uso de cookies. As cookies son información que se garda no navegador do usuario e que logo pode ler no sitio web. As cookies da web de Asepeyo divídense en 3 categorías:

  • Cookies técnicas necesarias para navegar pola web. Por exemplo, para identificarse na parte rexistrada.
  • Cookies de personalización necesarias para identificar as preferencias do usuario. Por exemplo, o idioma no que quere navegar o usuario.
  • Cookies de análise (Google Analytics) que permiten facer estatísticas do uso que se fai da web. Con estas cookies podemos saber, por exemplo, cal é o apartado máis visitado. Estas estatísticas permiten aplicar melloras á web.

Empregamos Hotjar para comprender mellor as necesidades dos nosos usuarios e optimizar este servizo e esta experiencia. Hotjar é un servizo tecnolóxico que nos axuda a comprender mellor a experiencia dos nosos usuarios (por exemplo, canto tempo pasan en determinadas páxinas, en que ligazóns fan clic, a que usuarios lles gusta ou non, etc.) e isto permítenos crear e manter o noso servizo grazas á información que aportan os usuarios. Hotjar emprega cookies e outras tecnoloxías para recompilar datos do comportamento dos nosos usuarios e dos seus dispositivos (especialmente, o enderezo IP do dispositivo (captada e almacenada unicamente de maneira anonimizada), o tamaño da pantalla do dispositivo, o tipo de dispositivo (identificadores únicos de dispositivo), a información do navegador, a posición xeográfica (só o país) e o idioma preferido que empregan para visualizar a nosa web). Hotjar almacena a devandita información nun perfil de usuario baixo seudónimo. Nin Hotjar nin nós empregaremos nunca esta información para identificar a usuarios concretos nin para cruzala con outros datos dun usuario concreto. Se desexas máis información, le a política de privacidade de Hotjar, facendo clic nesta ligazón.

Podes renunciar á creación dun perfil de usuario e a que Hotjar almacene información sobre o uso que ti fas da nosa web e sobre o uso que Hotjar fai das cookies de rastrexo noutras webs nesta ligazón de renuncia.

Se queres, podes rexeitar as cookies de análise, inda que non son un risco para o usuario. Se queres máis información sobre as cookies e o seu funcionamento, podes consultar estedocumento.

Instrucións para desactivar as COOKIES desde a configuración do navegador:

Chrome, desde http://support.google.com
Explorer, desde http://windows.microsoft.com
Firefox, desde http://support.mozilla.org
Safari, desde http://support.apple.com

Traballa con nós

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e calquera outra lexislación vixente que puidese resultar aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, Asepeyo, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, número 151, con NIF G-08215824 e domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, infórmate de que tratará os teus datos de carácter persoal para os seguintes fins:

  • Xestión da túa participación en procesos de selección e avaliación da túa candidatura.

Os teus datos conservaranse durante un prazo máximo dun ano. Os teus datos non serán comunicados a terceiros.

Porén, poderán ter acceso aos teus datos empresas que prestan servizos a Asepeyo, relacionados cos fins antes enumerados, como poden ser empresas de selección de persoal e empresas de servizos informáticos. Neste caso, os teus datos non serán tratados para fins distintos á prestación de servizos contratada.

No caso de que nos facilites os teus datos de contacto para a obtención de referencias profesionais ou académicas, garantes a Asepeyo que contas co consentimento das devanditas persoas. Asepeyo poderá ampliar a información da túa candidatura mediante a consulta das túas redes sociais profesionais, sempre e cando permitises a súa visualización a través dos axustes de privacidade da ferramenta.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidade, así como efectuar calquera consulta ou suxestión relacionada co tratamento dos teus datos de carácter persoal, dirixíndote ao Delegado de Protección de Datos (DPD) a través dalgún dos seguintes medios:

i). Mediante correo electrónico que deberás enviar ao enderezo asepeyo@asepeyo.es

ii). Correo postal dirixido a Asepeyo, con enderezo en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona e/ou indo en persoa a un dos nosos centros asistenciais.

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridade competente en materia de protección de datos, a través da súa sede electrónica ou por escrito dirixido á sede deste organismo.

Atención ao usuario

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e calquera outra lexislación vixente que puidese resultar aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, Asepeyo, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, número 151, con NIF G-08215824 e domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, infórmate de que tratará os teus datos de carácter persoal co fin de xestionar a petición realizada a través do formulario de contacto. En función da natureza da mesma e dos datos facilitados, esta xestión poderá implicar o envío de correos electrónicos, chamadas telefónicas e/ou o contacto por calquera outra canle para transmitirche a información ou documentación solicitada, informarte do estado da túa petición e da resolución da mesma.

Os teus datos non serán comunicados a terceiros. Porén, poderán ter acceso aos teus datos empresas que prestan servizos a Asepeyo, relacionados cos fins antes enumerados, como poden ser empresas de servizos informáticos e de servizos de call center. Neste caso, os teus datos non serán tratados para fins distintos á prestación de servizos contratada.

Os teus datos serán tratados durante un prazo máximo de 5 anos ata que conclúa o derradeiro prazo de prescrición de accións penais e civís, así como de sancións administrativas, que resulte aplicable.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e/ou portabilidade, así como efectuar calquera consulta ou suxestión relacionada co tratamento dos teus datos de carácter persoal, dirixíndote ao Delegado de Protección de Datos (DPD) a través dalgún dos seguintes medios:

i). Mediante correo electrónico que deberás enviar ao enderezo asepeyo@asepeyo.es

(ii). Correo postal dirixido a Asepeyo, con enderezo en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona e/ou indo en persoa a un dos nosos centros asistenciais.

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridade competente en materia de protección de datos, a través da súa sede electrónica ou por escrito dirixido á sede deste organismo.