Prestacions La missió principal que la Seguretat Social encarrega a les mútues és la de gestionar les prestacions sanitàries (assistència mèdica) i econòmiques (cobrament de la baixa laboral) en els casos d'accident de treball i malaltia professional.

Quines prestacions econòmiques cobreix Asepeyo?

Paguem les prestacions econòmiques en cas de:

  • Accident de treball i malaltia professional.
  • Incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
  • Risc durant l’embaràs i la lactància natural.
  • Cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu.
  • Atur (només per a treballadors autònoms).

Accident de treball i malaltia professional

Gestionem la tramitació i el pagament de les prestacions econòmiques als treballadors, d’acord amb la legislació vigent, i ampliem els beneficis socials que l’empresa mutualista ofereix als seus treballadors, mitjançant el Servei d’Assistència Social.

Dins de la cobertura d’accidents de treball i malalties laborals, assumim el pagament de les següents prestacions:

Durant la baixa mèdica

Des de l’endemà la mèdica, Asepeyo és responsable del pagament del 75% de la base reguladora.

També assumim les despeses de medicació i aquelles ocasionades pel desplaçament i l’allotjament, necessaris per rebre tractament, sempre sota la supervisió del servei mèdic, que determina els mitjans de transport més adequats en cada moment del procés.

Si la baixa arriba a 12 mesos es fa necessària la resolució expressa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè concedeixi una pròrroga de 6 mesos i poder prosseguir amb el procés de baixa.

Incapacitats després de la baixa mèdica (prèvia resolució de l’INSS)

Lesions permanents no invalidants

Quan el treballador/a presenta lesions que, sense que constitueixin incapacitat permanent, representin una disminució de la seva integritat, se li reconeix un pagament únic, recollit en el barem legal vigent.

Incapacitat permanent parcial

Quan el treballador presenta seqüeles que poden provocar una disminució en el rendiment normal per a la seva professió habitual en més del 33% (o 50%) per a autònoms, reconeix una indemnització a un tant alçat igual a 24 mensualitats de la base reguladora.

Incapacitat permanent total

Quan el treballador/a queda impossibilitat per exercir la seva professió habitual, però pot fer-ne una altra, se li reconeix una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora anual o del 75% en el cas dels majors de 55 anys desocupats.

Incapacitat permanent absoluta

Quan per causes de l’accident el treballador/a no té cap possibilitat de treballar en cap ocupació remunerada, la pensió reconeguda és del 100% de la base reguladora.

Gran invalidesa

El treballador/a té dret a una pensió vitalícia, conforme al grau que li correspongui, incrementada amb un complement destinat perquè pugui remunerar la persona que l’atén en els actes essencials de la vida. L’import de l’increment, en aquest cas, és la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent al moment de l’accident i del 30% de l’última base de cotització per contingència professional del treballador/a.

Mort i supervivència

Defunció del treballador/a

Asepeyo abona l’auxili per despeses de sepeli i una indemmització a tant alçat (un únic pagament). A més, la més, la Comissió de Prestacions Especials atorga una ajuda com a complement d’aquesta prestació. Per a més informació, visita la secció Acció social.

Viduïtat

La quantia de la pensió és 52 per cent de la base reguladora (excepte quan la pensió és la principal o única font d’ingressos del pensionista).

Orfandat

La pensió reconeguda és del 20%.

També estan previstes indemnitzacions als familiars directes (pares, germans, etc.) que convisquessin amb el treballador/a i haguessin estat al seu càrrec. Si existeixen diversos beneficiaris pensionistes, les quantitats aquí expressades poden veure’s modificades a la baixa.

Malaltia comuna i accident no laboral

Treballadors per compte d’altri (Règim General)

  • En cas de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, del 4t al 20è dia, s’abona el 60% de la base reguladora (base de cotització de contingències comunes del mes anterior a la data de baixa mèdica). Del 4t al 15è dia la prestació va a càrrec de l’empresa i a partir del 16è dia l’assumeix Asepeyo.
  • Del 21è dia endavant, 75% de la base reguladora.

Si un treballador/a és baixa d’empresa mentre està de baixa mèdica, seguex cobrant mentre dura la baixa, encara que l’import s’adequarà al que cobraria d’atur i aquest s’anirà consumint.

Treballadors autònoms i agraris per compte propi (Règim Especial)

  • Del 4t al 20è dia de baixa mèdica la prestació és del 60% de la base reguladora de l’autònom (base de cotització mensual dividit entre 30).
  • A partir del dia 21è de baixa mèdica la quantitat és del 75% de la base reguladora.

Altres subsidis

Risc durant l’embaràs

Quan una dona embarassada ocupi un lloc de treball que representi un risc per a la seva salut o la del fetus i no es pugui adaptar el lloc o canviar-la de lloc de treball, Asepeyo protegeix les treballadores i es fa càrrec directament del pagament del subsidi que és del 100% de la base reguladora).

Risc durant la lactància natural

Quan el lloc de treball pogués afectar la salut de la dona o del lactant, durant el període de lactància, i fins als nou mesos de vida del lactant, Asepeyo es fa càrrec del subsidi (100% de la base reguladora).

Cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu

Aquesta prestació va destinada als treballadors i treballadores i autònoms a càrrec d’un menor afectat de càncer o per alguna de les malalties greus determinades pel reglament. Sempre que necessitin reduir la seva jornada de treball mínim en un 50%.

Atur (només per a treballadors autònoms)

El cessament d’activitat d’autònoms és un sistema específic de protecció per a aquests treballadors que han cessat totalment en la seva activitat, amb caràcter definitiu segons el motiu al·legat. Les prestacions/subsidis a percebre estan subjectes a la cobertura contractada a la Tresoreria.

Altres ajudes econòmiques

Impulsem ajudes socials per a treballadors accidentats i familiars. Són ajudes econòmiques que pot sol·licitar el treballador/a davant d’una situació de necessitat, com a conseqüència d’accident laboral o malaltia professional.

Es financen a través del pressupost aprovat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social amb càrrec a la reserva d’assistència social generada per la Mútua.

Visitia el nostre apartat Ajudes socials.

Qui es pot beneficiar de les prestacions?

Els beneficiaris d’aquestes prestacions són els treballadors i els autònoms.

Vols conèixer els teus beneficis particulars?