Què són les prestacions complementàries?

 • Perfil

 • Hablamos de

Les prestacions complementàries són ajuts econòmics que reconeix la Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo. La seva finalitat és cobrir situacions o estats d’especial necessitat dels treballadors, o els seus drethavents, com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

Aquestes prestacions són independents de les incloses en el sistema de la Seguretat Social i es financen amb les reserves d’assistència social de la mútua.

Qui les pot sol·licitar?

 • Treballadors que hagin patit un accident laboral o una malaltia professional.
 • Drethavents del treballador fins a segon grau que compleixin els requisits necessaris.

Quins ajuts pots sol·licitar?

Ampliar, amb més prestacions, la teva rehabilitació i recuperació:

 • Ingrés en un centre sociosanitari o residencial
 • Despeses vinculades a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari
 • Pròtesis i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social
 • Tractaments mèdics o teràpies no inclosos en la Seguretat Social

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball:

 • Cursos per a la formació professional i inserció laboral
 • Adaptació del local on el treballador autònom exerceix la seva activitat

Ajudes per a l’adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Eliminació de barreres a l’habitatge habitual
 • Adquisició d’habitatge habitual adaptat
 • Adaptació de vehicle
 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació

Altres prestacions:

 • Complement a l’auxili de defunció
 • Formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa
 • Manteniment de la possessió o el gaudi de l’habitatge habitual

Quins són els requisits per sol·licitar-les?

 • Es podran concedir diferents ajudes complementàries, o fins i tot la mateixa ajuda més d’una vegada, en cas que es produeixi una nova situació de necessitat, sempre que no hagi quedat coberta i que les ajudes estiguin recollides.
 • Caldrà aportar les factures i els documents que justifiquin les despeses pagades.

Sol·licita la teva ajuda social

Si compleixes els requisits, pots requerir la prestació complementària. La Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo analitza cada sol·licitud i emet la resolució pertinent.

Sol·licita la teva ajuda

Recorda que pots demanar més d’una ajuda social.

 

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 9 April 2024

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice