Què són les prestacions complementàries?

 • Perfil

 • Hablamos de

Les prestacions complementàries són ajuts econòmics que reconeix la Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo. La seva finalitat és cobrir situacions o estats d’especial necessitat dels treballadors, o els seus drethavents, com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

Aquestes prestacions són independents de les incloses en el sistema de la Seguretat Social i es financen amb les reserves d’assistència social de la mútua.

Qui les pot sol·licitar?

 • Treballadors que hagin patit un accident laboral o una malaltia professional.
 • Drethavents del treballador fins a segon grau que compleixin els requisits necessaris.

Quins ajuts pots sol·licitar?

Ampliar, amb més prestacions, la teva rehabilitació i recuperació:

 • Ingrés en un centre sociosanitari o residencial
 • Despeses vinculades a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari
 • Pròtesis i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social
 • Tractaments mèdics o teràpies no inclosos en la Seguretat Social

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball:

 • Cursos per a la formació professional i inserció laboral
 • Adaptació del local on el treballador autònom exerceix la seva activitat

Ajudes per a l’adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Eliminació de barreres a l’habitatge habitual
 • Adquisició d’habitatge habitual adaptat
 • Adaptació de vehicle
 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació

Altres prestacions:

 • Complement a l’auxili de defunció
 • Formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa
 • Manteniment de la possessió o el gaudi de l’habitatge habitual

Quins són els requisits per sol·licitar-les?

 • Es podran concedir diferents ajudes complementàries, o fins i tot la mateixa ajuda més d’una vegada, en cas que es produeixi una nova situació de necessitat, sempre que no hagi quedat coberta i que les ajudes estiguin recollides.
 • Caldrà aportar les factures i els documents que justifiquin les despeses pagades.

Sol·licita la teva ajuda social

Si compleixes els requisits, pots requerir la prestació complementària. La Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo analitza cada sol·licitud i emet la resolució pertinent.

Sol·licita la teva ajuda – Formulari disponible pròximament –

Recorda que pots demanar més d’una ajuda social.

 

Última actualización 25 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice