Prestacions complementàries

Ens comprometem amb tu i t'ajudem sempre que ens necessitis.

Què són les prestacions complementàries?

Són prestacions independents de les que s’inclouen en el sistema de la Seguretat Social, tot i que les complementen. La seva finalitat és cobrir econòmicament situacions de necessitat o estats especials que han sorgit als treballadors o als seus drethavents (persones que tenen drets legals respecte de l’accidentat, habitualment per motius hereditaris) com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

Aquestes prestacions es reconeixen a través d’una comissió en què intervenen, a parts iguals, representants dels treballadors i de les empreses, i que es denomina Comissió de Prestacions Especials.

La normativa que les regula és la Resolución del 28 de octubre de 2019 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’art. 96.1 b) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Qui les pot sol·licitar i quin requisits tenen?

 • Treballadors accidentats o afectats per una malaltia professional
 • Drethavents dels treballadors

Els requisits per accedir a aquestes prestacions són:

 • Només és possible reconèixer una única ajuda per accident o malaltia professional
 • No superar un determinat límit d’ingressos de la unitat de convivència de l’accidentat

Quines ajudes pots sol·licitar?

Rehabilitació i recuperació:

 • Ajuda per costejar l’ingrés en un centre sociosanitari o residencial
 • Ajuda per costejar les despeses vinculades a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari
 • Ajuda per a pròtesis i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social
 • Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no inclosos en la Seguretat Social

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball:

 • Cursos de formació professional i inserció laboral
 • Adaptació del local en què el treballador autònom duu a terme la seva activitat

Ajuda per adaptar els mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Ajuda per eliminar barreres a l’habitatge habitual
 • Ajuda per adquirir un habitatge habitual adaptat
 • Ajuda per adaptar el vehicle
 • Suport domiciliari per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
 • Ajuda per accedir a les noves tecnologies de la informació i comunicació

Altres prestacions:

 • Complement a l’auxili per defunció
 • Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa
 • Ajuda per al manteniment de la possessió o el gaudi de l’habitatge habitual

Com pots sol·licitar una ajuda social?

Descarrega el formulari de sol·licitud d’ajuda social i emplena’l. Presenta’l, juntament amb la documentació necessària, a qualsevol centre de la nostra xarxa assistencial.

El nostre departament de Prestacions valora cada sol·licitud rebuda i la presenta a la Comissió de Prestacions Especials, que les resol i n’emet la resolució corresponent.

Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo