Acción social

Promovemos axudas sociais para traballadores accidentados e familiares.

¿Que son as axudas sociais?

Axudas económicas que pode solicitar o traballador ante unha situación de necesidade, como consecuencia dun accidente laboral ou dunha enfermidade profesional.

Fináncianse con cargo á reserva de asistencia social, constituída co 10% dos resultados da xestión das continxencias profesionais, tras dotar á reserva de estabilización.  E posteriormente, realízase un orzamento que debe ser aprobado polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

¿Quen pode solicitalas?

Todos os traballadores mutualistas que se atopen en situación de baixa laboral por un proceso derivado de accidente de traballo ou dunha enfermidade profesional:

 1. Traballadores de empresas mutualistas
 2. Autónomos con cobertura de accidente de traballo e enfermidade profesional
 3. Familiares directos destes traballadores

Comisión de Prestacións Especiais de Asepeyo

Desde a Comisión encargámonos de analizar e xestionar as solicitudes de axuda do traballador accidentado e da súa familia. Impulsamos, así mesmo, programas personalizados de formación e de reinserción laboral.

Estas axudas réxense polos criterios da Comisión de Prestacións e están claramente diferenciadas das prestacións regulamentarias da Seguridade Social.

¿Que axudas sociais podo solicitar?

 • Emprendedores
  • Cursos de formación para a mellora profesional
 • Autónomos
  • Axudas a traballadores autónomos en situación de incapacidade temporal
 • Grandes inválidos
  • Axudas  a accidentados con incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez anualmente
  • Axudas para actividades de ocio, cursos ocupacionais ou terapias
  • Apoio para actividades básicas da vida diaria
 • Bolsas e formación
  • Axuda á familia
 • Axudas ao coidador
  • Axuda por ingreso hospitalario do accidentado
  • Aloxamento e traslados para asistencia médica noutro país
 • Falecemento e enterro
  • Complemento auxilio por defunción
 • Tratamentos
  • Custo do ingreso na institución sanitaria
  • Tratamento ou terapias médicas non regulados
  • Axudas técnicas non reguladas
 • Adaptación de vivenda e vehículo
  • Supresión barreiras na vivenda
  • Adaptación de vehículo
 • Situacións de necesidade
  • axuda anual a pensionistas con mensualidade inferior ó SMI

¿Como podo solicitar unha axuda social?

Debes presentar a solicitude de axuda social e a documentación necesaria, en calquera centro da nosa rede asistencial.  No departamento de Asistencia Social valoramos cada solicitude e tramitámola á Comisión de Prestacións Especiais, que emitirá unha resolución o antes posible.

¿Como podo solicitar unha axuda social?

Debes presentar a solicitude de axuda social e a documentación necesaria, en calquera centro da nosa rede asistencial.  No departamento de Asistencia Social valoramos cada solicitude e tramitámola á Comisión de Prestacións Especiais, que emitirá unha resolución o antes posible.

Comprometidos socialmente

En Asepeyo traballamos a diario para mellorar a vida de moitas persoas. Axudamos aos que máis o precisan, impulsamos iniciativas colectivas e preocupámonos pola calidade de vida da xente.

Comprometémonos contigo porque ti nos importas.

 • Proxecto Integra de reincorporación laboral –  Reorienta e integra social e laboralmente ás persoas que tras un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional non poden seguir desempeñando o seu traballo.
 • Comisión de Prestacións Especiais  – Estuda e atende as solicitudes e situacións de especial necesidade mediante accións orientadas a mellorar a protección dos traballadores e/ou seus familiares.
 • Programa anual Cátedra Asepeyo – Accións formativas dirixidas a persoas con gran dependencia e aos seus coidadores principais.
 • App Cuidar y Cuidarse – Informa e asesora a coidadores de grandes dependentes, para que desenvolvan a súa actividade con seguridade e efectividade.
  Descarga aquí a app (dispoñible só para dispositivos android)
 • App Asepeyo Med – Facilita o seguimento do tratamento médico dos grandes dependentes. Conta cun sistema de notificación e xestión das citas médicas.
  Descarga aquí a app (dispoñible só para dispositivos android)
 • Rede social Cuidado integral – Espazo de comunicación dirixido a grandes discapacitados asistidos pola Mutua e aos seus coidadores, que permite interactuar on line con profesionais sanitarios da Mutua.

Ademais, colaboramos con institucións públicas e privadas, sen ánimo de lucro. Dispoñemos dun programa interno de campañas solidarias para promover entre o cadro de persoal unha cultura de colaboración e sensibilización sobre as necesidades sociais doutros colectivos.

 • Colaboracións con ONG  – promovemos a participación dos empregados en campañas solidarias:  Cruz Roja, Cáritas, Banco de alimentos ou Intermón-Oxfam. Tamén levamos a cabo doazóns de xoguetes, alimentos e equipos informáticos.
 • Programa de humanización nos nosos hospitais – Impulsamos a medicina colaborativa e corresponsable, onde o paciente cobra protagonismo e participa na evolución da súa patoloxía, incrementando a calidade asistencial e a saúde percibida.