Què són les prestacions complementàries?

Són prestacions independents de les incloses en el sistema de Seguretat Social, encara que les complementen. La seua finalitat és cobrir econòmicament situacions de necessitat o estats especials que han sorgit als treballadors o els seus drethavents (persones que tenen drets legals respecte de l’accidentat, habitualment per motius hereditaris), com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional.

Aquestes prestacions es reconeixen per mitjà d’una comissió en què intervenen, a parts iguals, representants dels treballadors i de les empreses, i es denomina Comissió de Prestacions Especials.

La normativa que les regula és la Resolució del 28 d’octubre de 2019 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’art. 96.1 b) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar-les i quins són els requisits?

 • Treballadors accidentats o afectats per una malaltia professional
 • Drethavents dels treballadors

Els requisits per a accedir a estes prestacions són:

 • Només es pot reconéixer una única ajuda per accident o malaltia professional
 • No superar determinat límit d’ingressos de la unitat de convivència de l’accidentat

Quines ajudes pots sol·licitar?

Rehabilitació i recuperació:

 • Ajuda per a costejar l’ingrés en un centre sociosanitari o residencial
 • Ajuda per a costejar les despeses vinculades a l’ingrés d’un treballador en un centre hospitalari
 • Ajuda per a pròtesi i ajudes tècniques no incloses en la Seguretat Social
 • Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no incloses en la Seguretat Social

Reorientació professional i adaptació del lloc de treball:

 • Cursos per a la formació professional i inserció soci laboral
 • Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seua activitat

Ajuda per a l’adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Ajuda per a l’eliminació de barreres en l’habitatge habitual
 • Ajuda per a l’adquisició d’habitatge habitual adaptat
 • Ajuda per a l’adaptació de vehicle
 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Ajuda per a l’accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació

Altres prestacions:

 • Complement a l’auxili per defunció
 • Ajuda per a la formació en l’atenció de persones en situació de gran invalidesa
 • Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudi de l’habitatge habitual

Com pots sol·licitar una ajuda social?

Descarrega i ompli el formulari de sol·licitud d’ajuda social. Presenta’l junt amb la documentació necessària, en qualsevol centre de la nostra xarxa assistencial.

El nostre departament de Prestacions valora cada sol·licitud i la presenta a la Comissió de Prestacions Especials. És la Comissió la que resol totes les sol·licituds presentades i emet la resolució.

Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo