Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

 • Perfil

 • Hablamos de

La prestació per atenció del menor amb càncer o una altra malaltia greu és una de les prestacions que gestionen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, per als treballadors de les seues empreses mutualistes i autònoms afiliats.

Esta prestació compensa la pèrdua d’ingressos de les persones que redueixen la seua jornada laboral per la necessitat de cuidar dels seus fills, o menors a càrrec seu, durant el temps d’hospitalització i del tractament continuat de la malaltia.

La malaltia que patisca el menor ha d’estar arreplegada en el llistat de malalties greus i implicar un ingrés hospitalari de llarga duració o la continuació del tractament mèdic en el domicili després del diagnòstic i l’hospitalització.

Pot sol·licitar-se, com mínim, una reducció del 50% de la jornada laboral i un máxim del 99,99%.

No podrà sol·licitar-se la prestació en el cas de comptar amb un contracte a temps parcial, que siga igual o inferior al 25 % d’una jornada a temps complet.

Llistat de malalties greus

Consulta el llistat de malalties greus en l’annex del Reial Decret 1148/2011  per a el reconeixement de la prestació.

Qui pot sol·licitar la prestació?

Aquesta prestació està dirigida a les persones treballadores de tots els règims de la Seguretat Social, que acrediten els períodes mínims de cotització exigits i que reduïsquen la seua jornada laboral almenys en un 50%, per a l’atenció d’un menor afectat per càncer o alguna de les malalties greus arreplegues en l’annex al Reial Decret 1148/2011.

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora d’incapacitat temporal per contingències professionals o, si és el cas, la derivada de contingències comunes quan no s’haja optat per la cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball. Asepeyo abona directament la prestació per períodes mensuals vençuts.

Requisits mínims per a sol·licitar la prestació

 • Menor que no haja complit els 18 anys i patisca una malaltia greu.
 • Ambdós progenitors han d’acreditar que es troben afiliats, i en situació d’alta, en algun règim públic de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social de col·legi professional, ja siga per compte d’altri o per compte propi. Només un dels progenitors, adoptants o acollidors pot ser el beneficiari de la prestació.
 • Tindre cobert el període de carència. El període mínim de cotització del beneficiari ha de ser:
  • Menors de 21 anys: no s’exigirà períodes mínims de cotització.
  • Entre 21 i 25 anys: 90 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació, o 180 dies al llarg de la seua vida laboral.
  • A partir de 26 anys: 180 dies, dins dels 7 anys immediatament anteriors, o 360 dies en el total de la seua vida laboral.
 • Els treballadors autònoms, i aquells sobre els quals recaiga l’obligació de cotitzar, hauran d’estar al corrent de pagament, amb aquest fi serà aplicable la invitació al pagament.
 • En els contractes de treball a temps parcial, no podrà sol·licitar-se la prestació si la jornada de treball contractada és el 25 % o inferior respecte a una jornada de treball d’un contracte a temps complet.

Com sol·licitar la prestació

El treballador ha d’omplir la documentació, segons siga treballador per compte d’altri o per compte propi.
La Mútua realitzarà l’estudi de la sol·licitud i, si és procedent, es realitzarà l’abonament de la prestació.

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

La prestació es reconeix pel termini d’un mes, sent prorrogables per períodes de dos mesos.

On presentar la sol·licitud

Presenta la documentació en el teu centre assistencial :

Causes de suspensió i extinció

Motius de suspensió i extinció de la prestació de l’atenció del menor
Motius de suspensió Quan la persona cuidadora es trobe de baixa mèdica (incapacitat temporal)
Quan la persona cuidadora accedisca a un permís de maternitat/paternitat
Quan la cuidadora accedisca a la prestació de risc per a l’embaràs/lactància
Quan esta prestació concórrega amb qualsevol causa de suspensió de relació laboral (ERE)
Quan la persona cuidadora no estiga al corrent de pagament de les quotes d’autònoms, en cas de ser-ho.
Motius d’extinció Que el menor complisca 23 anys
Fi de la necessitat d’atenció directa, continu o permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o a la curació
Cessament d’un dels progenitors en la seua activitat laboral, causant baixa en el règim de la Seguretat Social
Jubilació o incapacitat permanent d’un dels progenitors
Reincorporació a l’activitat laboral del beneficiari, cessant la reducció de jornada
Realització de qualsevol treball o activitat incompatible amb la reducció de la jornada
Defunció del menor
Defunció del beneficiari de la prestació
Falta d’ingrés de les quotes, si el beneficiari és treballador per compte propi (RETA)

Et pot interessar

Tens algun dubte sobre la prestació de l’atenció del menor per càncer o una altra malaltia greu?

Ací tens més informació.

També et recomanem:

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice