Què és la prestació per risc durant la lactància natural?

  • Perfil

  • Hablamos de

La prestació per risc durant la lactància natural protegeix les treballadores per compte d’altri de la suspensió del contracte o les treballadores autònomes del cessament d’activitat durant el període de lactància natural si ocupen un lloc de risc per a la seva salut o la de la criatura.

Aquest subsidi, que està vigent fins als nou mesos de gestació, només es preveu si no s’ha pogut adaptar el lloc de treball de la treballadora ni ressituar-la en un altre que no comporti cap risc.

El risc ha de ser ocasionat per agents, procediments o condicions del treball o de l’activitat desenvolupada.

Qui pot optar a aquesta prestació?

Les treballadores per compte d’altri i les treballadores autònomes.

Quin és l’import atorgat?

El subsidi abonat per la mútua correspon al 100% de la base reguladora, calculada de la mateixa manera que la incapacitat temporal ocasionada per contingències professionals.

La mútua abona directament la prestació per risc durant la lactància.

La mútua abona directament la prestació descomptant-ne la quota obrera de cotització i, si s’escau, la retenció de l’IRPF. L’empresa ha de mantenir la treballadora d’alta i cotitzar la quota empresarial corresponent.

Si l’empresa trasllada la treballadora a un altre lloc de treball, es beneficiarà d’una reducció del 50% de la seva cotització per contingències comunes.

Si se subscriu un contracte d’interinitat per substituir la treballadora en situació de risc, l’empresa té bonificades el 100% de les cotitzacions.

Quin cost té per a l’empresa o per a la treballadora autònoma?

En el cas de les treballadores per compte d’altri, no suposa cap càrrec extra per a l’empresa, ja que es cobreix amb les cotitzacions que aquesta abona a la Seguretat Social.

Pel que fa a les autònomes, totes les que no tinguin contractada la cobertura voluntària de les contingències professionals hauran de cotitzar un 0,1% addicional.

Com he de sol·licitar la prestació per risc durant la lactància?

Has de lliurar la documentació següent al teu centre assistencial:

  • Llibre de família
  • Certificat del Servei Públic de Salut en què es reconegui la situació de lactància natural
  • Declaració empresarial de les activitats de la treballadora i condicions del seu lloc de treball en què consti el seu horari laboral i la jornada que duu a terme

També has de presentar:

Avaluació del lloc de treball (disposició addicional segona del RD 295/2009, de 6 de març, i article 16.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals)

Relació de llocs de treball exempts de risc (disposició addicional segona del RD 295/2009, de 6 de març, i article 26.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals)

El dret de percebre aquest subsidi es comunica en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

Per percebre el subsidi, la treballadora també haurà d’aportar mensualment el certificat mèdic del pediatra del Servei Públic de Salut en què consti la vigència de la situació de lactància natural.

T’expliquem aquestes dades i moltes més en aquest vídeo!

 

També et pot interessar!

La meva empresa canvia de mútua i estic cobrant el subsidi per risc durant l’embaràs. Qui el pagarà ara?

Soc autònoma, estic embarassada i no puc continuar treballant. Com he de tramitar la prestació?

Què és la prestació per risc durant l’embaràs?

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: