Soc autònoma, estic embarassada i no puc continuar treballant. Com he de tramitar la prestació?

  • Perfil

  • Hablamos de

T’expliquem el procediment que hauràs de seguir per gestionar el subsidi per risc durant l’embaràs i el subsidi per risc durant la lactància natural.

Si estàs donada d’alta com a treballadora del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i creus que estàs en situació de risc durant l’embaràs o la lactància, has de fer els tràmits següents:

1r) Sol·licitar un informe mèdic al Servei Públic de Salut (SPS) (tant per a situació de risc durant l’embaràs com durant la lactància). Per al risc durant l’embaràs també és vàlid un informe de la llevadora (infermera especialista obstetricoginecològica).

2n) Omplir la declaració sobre la situació de risc de la teva activitat en relació amb el teu estat d’embaràs o lactància.

Documentació relacionada:

– Declaració empresarial sobre la situació de risc durant l’embaràs o la lactància natural

3r) Acreditar que estàs al corrent del pagament de quotes.

4t)Omplir la declaració sobre la situació d’activitat (hi has de fer constar la persona que gestionarà el negoci mentre estàs en situació de risc durant l’embaràs o la lactància o, si s’escau, el cessament temporal o definitiu de l’activitat).

Documentació relacionada:

– Imprès amb la declaració de situació d’activitat

5è) Omplir la sol·licitud oficial en model normalitzat.

Documentació relacionada:

– Imprès de sol·licitud del subsidi per risc durant l’embaràs o la lactància natural

6è) Els serveis mèdics de la mútua certificaran que les condicions de l’activitat desenvolupada influeixen negativament en la teva salut i/o en la del fetus.

El dret al subsidi comença l’endemà de l’emissió del certificat mèdic per part dels serveis mèdics de la mútua. Els efectes econòmics es produeixen des del dia del cessament efectiu de l’activitat professional corresponent.

Última actualización 26 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: