Què és la prestació per pagament directe i com se sol·licita?

  • Perfil

  • Hablamos de

Qualsevol treballador d’una empresa acollida a Asepeyo que estigui en situació d’incapacitat temporal por sol·licitar la prestació per pagament directe per a la cobertura d’accidents laborals/malaltia professional i/o contingències comunes en aquests supòsits:

1. Finalització o extinció del contracte mentre dura el període d’incapacitat temporal independentment del temps transcorregut des de la baixa mèdica.

Si la baixa és per contingències comunes tens dret a una prestació equivalent al subsidi d’atur calculada a partir de les quantitats cotitzades en els últims 180 dies anteriors a la baixa de l’empresa. L’import serà del 70% durant els primers 180 dies i del 50% la resta del temps, fins a l’alta mèdica o fins que s’extingeixi el dret a la prestació. En qualsevol cas, el temps que has estat en situació d’incapacitat temporal es descomptarà del període de percepció de la prestació d’atur com a temps consumit.

Si la baixa és per contingències professionals la prestació que rebràs és del 75% de la base reguladora diària del mes anterior a la baixa (no es consumirà atur).

2. Per incompliment del pagament delegat per part de l’empresa.
L’import de la prestació és de:

  • En cas d’accident laboral i malaltia professional: 75% de la base reguladora diària del mes anterior a la baixa.
  • En cas de contingència comuna: 60% de la base reguladora entre els dies 4 i 20 de la baixa, i 75% a partir del dia 21.

Els treballadors autònoms en situació d’incapacitat temporal reben aquestes mateixes quanties.

Una empresa de menys de 10 treballadors que tingui un empleat en situació d’incapacitat temporal, amb una baixa mèdica superior a 6 mesos consecutius, podrà traslladar l’obligació del pagament directe a la mútua. Per tant, l’empresa cotitzarà la quota empresarial i la mútua, la quota obrera.

Quina documentació necessites per tramitar la teva sol·licitud de pagament directe?

Has de portar aquests documents omplerts:

  • Declaració de situació de l’activitat
  • Model 145 de retencions sobre rendiments del treball
  • Sol·licitud de pagament directe per incapacitat temporal

 

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: