Què és la prestació per pagament directe i com se sol·licita?

  • Perfil

  • Hablamos de

La prestació per pagament directe, es refereix al pagament de la baixa mèdica directament des de la mútua al treballador. També coneguda com a prestació per incapacitat temporal. Pot sol·licitar-la qualsevol treballador d’una empresa associada a Asepeyo que estiga de baixa mèdica, en els següents supòsits:

1. Finalització o extinció del contracte, mentre dura el període d’incapacitat temporal i amb independència del temps transcorregut des de la baixa mèdica.

Si la baixa és per contingències comunes, tens dret a una prestació equivalent al subsidi de desocupació, calculada a partir de les quantitats cotitzades en els últims 180 dies anteriors a la baixa de l’empresa. L’import serà del 70% durant els primers 180 dies i del 50% els restants, fins a l’alta mèdica o extinció del dret a la prestació. En tot cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació, com ja consumit, el temps romàs en situació d’incapacitat temporal.

Si la baixa és per contingències professionals, la prestació que rebràs és del 75% de la base reguladora diària del mes anterior a la baixa (no es consumirà desocupació).

2. Per incompliment del pagament delegat per part de l’empresa. L’import de la prestació és de:

  • En el cas d’accident de treball i malaltia professional: 75% de la base reguladora diària del mes anterior a la baixa.
  • En el cas de contingència comuna: és del 60% de la base reguladora entre els dies 4 i 20 de la baixa, i del 75% a partir del dia 21.

Els treballadors autònoms en situació d’incapacitat temporal reben aquestes mateixes quanties.

L’empresa de menys de 10 treballadors i amb un empleat en situació d’incapacitat temporal, amb una duració de la baixa mèdica superior a 6 mesos consecutius, podrà traslladar l’obligació del pagament directe a la mútua. L’empresa cotitzarà, per tant, la quota empresarial, i la mútua la quota obrera.

Quina és la documentació per a tramitar la seua sol·licitud de pagament directe?

Has d’emplenar i aportar els següents documents:

  • Declaració de situació de l’activitat
  • Model 145 de retencions sobre rendiments del treball
  • Sol·licitud de pagament directe per incapacitat temporal

Quan paga la mútua el pagament directe?

La transferència bancària del pagament directe per incapacitat temporal es realitza els primers dies hàbils del mes següent.

Per sol·licitar el pagament de la baixa emesa pel Servei Públic de Salut, accedeix a:

Última actualización 6 April 2022

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: