¿En qué podemos ayudarte?

Quina documentació he de presentar si vull tramitar la meva prestació per incapacitat temporal?

Pots presentar la documentació al teu centre assistencial d’Asepeyo de referència. T’indiquen, en cada cas, qui ha de tramitar-la:

En tots els casos

 • Sol·licitud de pagament directe de la prestació per incapacitat temporal: mútua
 • DNI vigent (fotocòpia): interessat
 • Baixa mèdica, comunicats de confirmació i alta mèdica (fotocòpia). Només en contingències comunes: interessat
 • Model IRPF original: mútua

En els casos d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals i extinció de contracte

 • TC2, nòmina o certificat d’empresa del mes anterior a la baixa: empresa
 • Vida laboral actualitzada: mútua

En els casos d’ incapacitat temporal per contingències comunes i extinció del contracte

 • Vida laboral actualitzada: mútua

Si en l’informe de vida laboral s’acredita que al darrer any s’ha percebut una prestació per desocupació:

 • Certificat, amb expressió del període reconegut, consumit i base reguladora: INEM
 • Certificat de bases de cotització: tresoreria

Si el certificat de bases de cotització no inclou els últims 180 dies cotitzats has d’aportar dos dels següents documents del període no acreditat:

 • Certificat dels últims 180 dies cotitzats anteriors a l’extinció de la relació laboral:
  • Empreses amb menys de 10 treballadors: empresa
  • Empreses amb 10 treballadors o més: Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Fotocòpies dels models TC2 de cotització dels últims 180 dies cotitzats anteriors a l’extinció de la relació laboral o nòmines del mateix període: empresa
 • Nòmines dels últims 180 dies cotitzats: empresa

En el supòsit d’acomiadament o ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació)

 • Carta d’acomiadament (original i fotocòpia): interessat
 • Acta de conciliació amb el Centre de Mediació, Conciliació i Arbitratge (CMCA) (original i fotocòpia): CMCA
 • Resolució de l’ERO i relació de persones afectades: empresa

Si vols més informació, consulta el faq Què és la prestació per pagament directe i com se sol·licita?