Gestió de l'absentisme

T'ajudem a millorar l'absentisme de la teva empresa. Posem a la teva disposició un sistema de gestió únic i un model d'assessorament específic per a la teva empresa.

Què és l’absentisme laboral?

Entenem per “absentisme” qualsevol absència del treball quan és prevista l’assistència. La seva gestió és una qüestió complexa que afecta tot tipus d’organitzacions i persones.

Les mútues podem ajudar les empreses a gestionar el seu absentisme mitjançant el seguiment eficaç de les prestacions econòmiques, de l’assistència sanitària en casos de contingència professional i de les activitats de prevenció.

Costos de l’absentisme

Els costos de l’absentisme són un factor de competitivitat i eficiència que afecten la sostenibilitat i el creixement del país.

Costos directes

Els principals costos directes de l’absentisme són els salaris dels treballadors absents, alguns de referents a substitucions (retribucions dels substituts) i els relatius a les hores extres. En general, aquests costos es poden calcular amb una certa precisió.

A Espanya els costos per incapacitat laboral estan assegurats a través del sistema de la Seguretat Social, de manera que l’empresa no els ha d’assumir, en bona part. Els costos directes per a l’empresa són:

En el cas d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el salari del treballador/a del dia de la baixa mèdica, i del dia de la baixa en el cas de recaiguda.
En el cas de les contingències comunes (accident no laboral i malaltia comuna), la prestació d’IT del 4t al 15è dia de la baixa mèdica (ambdós inclosos).
Durant les situacions d’IT, sigui derivada de contingències comunes o professionals, subsidi de risc durant l’embaràs, subsidi de risc durant la lactància natural, maternitat o paternitat, es manté l’obligació de l’empresa, excepte per extinció del contracte, de cotitzar (fins a 545 dies com a màxim).
La societat també pot disposar d’un altre cost directe si, mitjançant la millora voluntària de l’acció protectora, el Conveni col·lectiu ha establert un complement voluntari per a l’IT, maternitat, paternitat, subsidi de risc durant l’embaràs i subvenció de risc Durant la lactància natural. Aquest complement pot ser amb referència a la base de cotització o al salari del treballador.

Costos indirectes

Són els derivats de la disminució de la productivitat, costos de substitució (reclutament, selecció, formació), d’errors en la qualitat del producte o servei, de disminució de beneficis, les quotes a la Seguretat Social i, en general, costos d’administració (persones i activitats de gestió de les absències).

En les absències per contingència professional, els costos poden tenir un abast superior (sancions o recàrrecs de prestacions de la Seguretat Social, per paralització de l’activitat, pèrdues d’imatge, danys materials, pèrdua de possibles reduccions de les primes o cotitzacions per contingències professionals per baixa sinistralitat, etc.).

El nostre model de gestió

Creiem que la gestió de l’absentisme requereix ser abordat des de la responsabilitat social corporativa, la promoció de la salut i la implantació d’una cultura preventiva i, des d’això, proposem una gestió integral que combina aspectes de salut, organització, gestió i prevenció.

Promoció de la salut, RSC i preventiu de cultura.

Hem desenvolupat una guia per a la implantació del nostre model de gestió d’absentisme, amb la qual pots optimitzar la verificació i el seguiment de la gestió de les accions encaminades a la reducció de l’absentisme.

Beneficis

Amb el nostre model pots obtenir una sèrie de beneficis per a:

 • Treballadors: millorar la seva salut, evitar accidents i minimitzar penalitzacions econòmiques en situacions de baixa laboral.
 • Empreses: optimitzar l’organització i costos no productives de l’estructura de recursos humans.
 • Seguretat social: reduir les despeses del Sistema de la Seguretat Social, contribuint a la seva sostenibilitat a llarg termini.

L’ equip de gestió d’Asepeyo

Per al desenvolupament del model gestió comptem amb equips d’experts especialitzats en cada una de les seves àrees.

Disposem d’un equip altament preparat per a l’atenció telefònica i el seguiment sanitari i administratiu dels treballadors en situació de baixa mèdica derivada de malaltia comuna i accident no laboral.
Aquests professionals tenen la missió de millorar la nostra gestió com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, proporcionant a les empreses unes eines perquè puguin fer, per elles mateixes, accions que tendeixin a la reducció del seu absentisme.
El nostre servei centralitzat d’atenció a empreses mutualistes està especialitzat en la resolució d’incidències relacionades amb la tramitació de baixes i altes per sistema RED, resolucions de l’INSS o organismes oficials, filiació de dades dels treballadors de baixa per IT derivada de malaltia comuna i accident de treball no laboral i comunicació immediata d’extincions, períodes de carència i la seva anul·lació.
Aquesta unitat centralitzada s’ocupa de la tramitació i la gestió de les diverses prestacions econòmiques associades. Segueix criteris tècnics i realitza una gestió individualitzada dels casos.
Equip format per professionals i experts en les diferents especialitats de prevenció de riscos laborals del marc establert anualment en el Pla General d’activitats preventives. Les unitats tècniques de prenvención de riscos es distribueixen en l’autonomia diferent, per tal d’assegurar la proximitat a les empreses. A més, comptem amb instal·lacions i recursos tècnics, incloent els basats en noves tecnologies de la informació.
La nostra xarxa de centres assistencials i oficines és el resultat de la política d’aproximació dels serveis assistencials als centres de treball de les nostres empreses mutualistes. Els hospitals d’Asepeyo representen la vocació de posar a l’abast dels seus treballadors protegides la més avançada tecnologia mèdica i científica. El seu ampli equip multidisciplinari de professionals ofereix els seus serveis des de l’ingrés del pacient fins a la seva rehabilitació. Els hospitals estan especialitzats com a serveis de suport a la xarxa assistencial de la Mútua en el diagnòstic i el tractament de lesions.

Gestió sanitària de l’absentisme

Els empresaris poden elegir que sigui la Mútua la que assumeixi el pagament de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per malaltia comuna i accident laboral, així com el control i seguiment de la primera contingencia esmentada, sens perjudici de la responsabilitat del Servei Públic de Salut en la prestació de l’assistència sanitària. Basant-nos en la nostra àmplia experiència, hem definit una operativa específica en les actuacions de contingències comunes i contingències professionals.

La nostra vocació de lideratge sanitari, a través del nostre projecte de gestió clínica, pretén el millor resultat en termes de salut mitjançant les millors pràctiques clíniques. Amb aquesta finalitat, ens orientem cap a medicina basada en l’evidència i la millora contínua.

Contacte sanitari inmediat: en el moment que tenim coneixement de la baixa, un equip de sanitaris contacta telefònicament amb el treballador/a per a una primera avaluació del cas.

Personalitzar l’actuació: en funció del resultat de l’avaluació, planifiquem les actuacions per a optimitzar el procés de recuperació del treballador/a.

Especialització per grups patològics: apliquem protocols i tècniques sanitàries específiques per a un grup patològic, la qual cosa suposa una millora en el resultat del procés. Particularment, aportem una gran experiència sanitària i de gestió en els casos de traumatologia.

Seguiment del procés: revisem periòdicament cada cas per valorar la seva evolució i prendre noves decisions, si és precís. Quan el metge considera que el treballador/a està preparat per reincorporar-se al seu lloc de treball, realitzem la proposta al Servei Públic de Salut. En altres casos, fem una proposta d’invalidesa a resoldre per part de l’INSS.

Anàlisi d’indicadors sanitaris: de forma periòdica, s’obtenen indicadors que permeten:

A l’empresa, tenir una visió global de la seva l’absentisme.

A nosaltres, disposar d’informació sobre l’efectivitat del model i les seves àrees de millora.

Tractament integral del procés: als nostres centres assistencials es realitza la gestió completa del cas, des del seu diagnòstic fins a l’alta mèdica. El metge del centre assistencial coordina la participació que calgui de professionals mitjançant un treball interdisciplinari reforçat pel suport tècnic d’unitats especialitzades.

Comunicación con la empresa y el trabajador: des del nostre centre assistencial mantenim una constant i fluïda relació amb l’empresa i el treballador/a, per agiliztar els processos administratius i assistencials respectant la confidencialitat conforme a la LOPD.

Eines de suport a la teva gestió

A Asepeyo Oficina Virtual (AOV) pots accedir a un conjunt d’eines simples i intuïtives que et poden ajudar a implantar de forma autònoma un model de gestió responsable d’absentisme.

 • Protocol d’actuació en contingència comuna
  L’empresa el pot desenvolupar-lo sobre la base del procediment general. Pot recollir: com ha d’actuar el treballador/a en absentar-se, el registre de tots els casos d’absentisme, la gestió de la informació per part de l’empresa, la valoració de la situació de la persona absent, i la formació del lloc de treball o el protocol de reincorporació.
 • Protocol d’actuació en contingència professional
  Com en el cas anterior, aquest protocol el pot desenvolupar l’empresa, incloent-hi entre altres: la valoració de la gravetat, qui i com s’emeten els volants d’assistència, quan el treballador ha de ser acompanyat i quan no, mitjans de transport adequats, i anàlisi dels accidents i dels incidents i persones implicades en el seguiment de la situació.
 • Protocol de reinciorporació a la feina després d’haver estat de baixa
  Recull una sèrie de mesures que permeten fer un seguiment individualitzat dels processos de baixa, una vegada que el treballador rep l’alta i s’incorpora al seu lloc de treball. Sempre s’han de tenir en compte les circumstàncies i el cas particular de cada treballador/a.
 • Protocol de subrogació
  La incorporació de personal a l’empresa a través de subrogació pot ser una dificultat per al bon funcionament de la gestió de l’absentisme de la política d’empresa. Per tal d’integrar aquests treballadors en els procediments interns al més aviat possible es proposa la posada en marxa d’activitats informatives i de coordinació que englobarem en un protocol que està en marxa, específic per a subrogacions.
 • Gestió normalitzada de permisos i llicències Aquest protocol s’ha d’utilitzar com a eina de gestió que permeti al treballador saber què ha de fer a l’hora de sol·licitar un permís o una llicència als quals té dret. Per a l’empresa ha de comportar una millora en l’organització de la feina i la distribució de tasques i un estalvi en substitucions innecessàries de treballadors absents.
 • Protocol gestió d’absències Aquest protocol s’ha d’utilitzar com a eina de gestió que permeti a l’empresa tenir tanta informació com sigui possible per poder prendre la decisió més adequada. No s’utilitzarà mai com a eina de control.
 • Protocol de pla d’igualtat El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, l’objectiu de les quals és què l’empresa assoleixi la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i que elimini la discriminació per raó de sexe.
 • Volant d’assistència ampliat

  El volant d’assistència és un document que emet l’empresa declarant que assumeix un fet com a possible contingència professional. El treballador accidentat l’ha de presentar a Asepeyo perquè sigui tractat sota aquesta premissa. En cas de requerir-se més concreció de les circumstàncies de l’accident, es pot consensuar amb la Mútua un volant del treballador/a afectat que reculli formalment la versió de l’accident per part del mateix treballador afectat i del comandament intermedi responsable de formalitzar-lo, així com dels detalls del succés.
 • Assistència sanitària internacional
  Els treballadors afiliats a Asepeyo i residents a Espanya desplaçats a l’estranger per motius laborals disposen d’un número de telèfon (+34 937 057 540), bàsicament informatiu, la funció del qual és proporcionar informació sobre els tràmits administratius que cal fer en cas de desplaçament a l’estranger amb finalitats laborals. Aquesta informació també es pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (telefònicament o a través de la seva pàgina web), al web d’Asepeyo o a través del seu Servei d’Atenció a l’Usuari.
L’anàlisi de l’acumulació d’absències per treballador resulta una valuosa eina per a la detecció de casos susceptibles d’un estudi més minuciós. Per a aquesta anàlisi, utilitzem el Factor de Bradford, índex que permet llistar els treballadors que han tingut alguna contingència durant el període d’estudi, ordenant-los de major a menor segons el valor de l’índex. Prioritza l’acumulació de contingències enfront dels dies de baixa que aquestes generen. Per als casos en què es consideri necessària una observació més detallada es pot recórrer als Històrics de Contingències Individualitzats (HCI). Es tracta d’uns calendaris gràfics que permeten una comparativa temporal i poden destacar baixes clíniques o repetides en determinades dates, i facilitar així l’oportunitat de prevenir-les.
Aquest document conté la informació que l’empresa consideri convenient per a millorar la integració de nou personal en el seu lloc de treball i a l’entorn laboral. La informació ha de ser pràctica i genèrica. S’hi poden adjuntar detalls particulars d’alguns llocs de treball.
L’accés de l’empresa a tota la informació i la capacitat per a la presa de decisions sobre aquesta és clau per establir les mesures i actuacions del pla d’acció. Les nostres aplicacions per a les empreses mutualistes són:
 1. Anàlisi Dinàmica de Dades
 2. App ‘Asepeyo empresas’
 3. Asepeyo Oficina Virtual (AOV)

Per a més informació, visita el nostre apartat de tecnologia i innovació. Amb aquestes aplicacions et facilitem dades en temps real del teu absentisme, de la comparativa amb altres empreses del teu seu sector d’activitat i volum. Et permeten també analitzar elements com les baixes per trams d’edat, l’antiguitat dels treballadors a l’empresa, el tipus de contracte, la reincidència o la durada de les baixes.

Empresa saludable

Amb l’objectiu d’augmentar el coneixement de les mesures preventives i la difusió de bones pràctiques entre les nostres empreses col·laboradores i alineat amb el recent canvi de denominació de la INSST, que es converteix en l’Institut Nacional de seguretat i salut en el treball, Ens cal sensibilitzar dels projectes que promoguin afavoreixi entorns saludables.

Una empresa saludable és la que promou entorns de treball saludables, entenent la salut com un estat complet de benestar físic,mental i social.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, els aspectes clau per aconseguir entorns saludables en el treball són:

Hi ha múltiples riscos derivats de l’exposició laboral en l’àmbit físic, que s’identifiquen en funció dels factors de risc que els condicionen:

 1. Factors associats a la seguretat en el lloc de treball : en relació amb els procediments, les maquinàries, el treball en altura, els riscos elèctrics, etc.
 2. Agents químics: sobre procediments relacionats amb l’exposició a productes químics que poden resultar tòxics per a la salut (efectes irritants, sensibilitzants, cancerígens, teratògens…)
 3. Agents biològics: relatius a llocs de treball amb exposició a agents vius com bactèries, virus, paràsits o fongs. Destaquen, per la seva exposició, els treballadors de l’àmbit sanitari i d’altres,com veterinaris, grangers, agricultors, etc.
 4. Factors de la físics: relacionats amb l’exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants, soroll, vibracions, temperatures extremes o riscos emergents, com l’exposició a nanopartícules.
 5. Factors ergonòmics: en relació amb l’adaptació dels llocs de treball, postures forçades, moviments repetitius o manipulació de càrregues. Poden desencadenar en trastorns musculoesquelètics.

Les situacions adverses en l’àmbit psicosocial poden determinar alteracions en la salut física i mental dels treballadors. També afavoreixen situacions de conflicte que poden afectar de forma crònica les relacions interpersonals, repercutint en els resultats i en la imatge de l’empresa. Aspectes que incideixen en l’ambient psicosocial:

 1. Organització del treball: disseny de tasques, definicions de rol, càrregues de treball, flexibilitat, autonomia, estils de comandament, comunicació, capacitació.
 2. Filosofia i cultura d’empresa : declaració de principis i procediments respecte a consideracions ètiques en el treball, prevenció d’assetjament o de discriminació en tot l’àmbit de l’organització, criteris de selecció de personal.

osha.europa.eu: la promoció de la salut en el treball es refereix a l’esforç comú d’empresaris, treballadors i de la societat en el seu conjunt per millorar la salut i el benestar laboral dels treballadors. Els mitjans per aconseguir aquest objectiu inclouen millorar l’organització del treball i l’entorn laboral, l’establiment d’accions que afavoreixin la participació dels treballadors en activitats saludables, la promoció d’hàbits de vida saludables i el foment del desenvolupament personal. L’empresa pot proporcionar els recursos i les oportunitats de participar en programes i campanyes de salut, donar més flexibilitat per realitzar consultes de salut i per accedir a la informació, formació i assessorament.

Participació en la comunitat per millorar la salut dels treballadors, de les seves famílies i dels altres membres de la comunitat.
S’aconsegueix un impacte positiu en la comunitat i en el medi ambient.
Algunes activitats de promoció de la salut i la seguretat: aliances amb salut pública, ajuntaments, proveïdors.

 • Rutes de la salut
 • Xarxa de restaurants saludables
 • Polítiques saludables mediambientals / proveïdors
 • Col·laboració amb campanyes en benefici de la comunitat (donació de sang)
 • Activitats que afavoreixin coneixement de salut i seguretat en la comunitat

Observatori d’Absentisme Asepeyo

Anualment publiquem l’ Observatori en contingències comunes, que analitza el comportament i les tendències de les baixes per malaltia comuna i accident no laboral dels treballadors, entre més de 220.000 empreses associades. Dades més rellevants de l’exercici 2018:

 • Les baixes laborals han augmentat un 13,4%, 4 vegades més que el nombre de treballadors afiliats a la seguretat social
 • La durada mitjana dels sinistres és de 38,6 dies
 • Les patologies que acumulen la majoria de casos són les de la columna vertebral, amb un 15,41%, seguides del trastorn psiquiàtric (8,7%)
 • el 28% dels sinistres es produeixen els dilluns i el 20%, els dimarts
 • Més de la meitat de les baixes es produeixen en els treballadors amb menys de tres anys d’edat en les seves empreses
Descarrega’t l’informe complet aquí!

Per ampliar aquesta informació, us presentem l’ Observatori d’accidents de treball en contingències professionals de l’any 2018. Destaquem alguns aspectes:

 • El comportament dels accidents segons els cicles econòmics
 • La incidència per comunitats, per sectors d’activitat i edat
 • Les 10 patologies més prevalents en accidents de treball
 • La incidència d’accidents de trànsit
Descobreix l’Observatori aquí!