Gestió de l'absentisme

T'ajudem a millorar l'absentisme. Posem a la teua disposició un sistema de gestió específic per a la teua empresa.

Què és l’absentisme laboral?

Entenem per absentisme qualsevol absència del treball quan està prevista l’assistència. La seua gestió és una qüestió complexa que afecta tot tipus d’organitzacions i persones.

Les mútues podem ajudar a les empreses a gestionar el seu absentisme per mitjà d’un seguiment eficaç de les prestacions econòmiques, de l’assistència sanitària en casos de la contingència professional i de les activitats de prevenció.

Costos de l’absentisme

Els costos de l’absentisme són un factor de competitivitat i d’eficiència que condicionen la sostenibilitat i el creixement del país.

Costos directes

> Els principals costos directes de l’absentisme són els salaris dels treballadors absents, alguns referents a substitució (retribucions dels substituts) i els relatius a les hores extres. En general, aquests costos poden calcular-se amb una certa precisió.

A Espanya els costos per incapacitat laboral estan assegurats a través del sistema de la Seguretat Social, per la qual cosa l’empresa no ha d’assumir part d’ells. Els costos directes per a l’empresa són:

“> En el cas d’incapacitat temporal per accidents de treball o malaltia professional, el salari del treballador el dia de la baixa mèdica i el dia de la baixa, en cas de recaiguda.
En el cas de les contingències comunes (accident no laboral i malaltia comuna), la prestació d’IT del 4t al 15é dia de la baixa mèdica (ambdós inclusivament).
Durant les situacions d’IT, siga derivada de contingències comunes o professionals, subsidi de risc durant l’embaràs, subsidi de risc durant la lactància natural, maternitat o paternitat, es manté l’obligació de l’empresa, excepte extinció del contracte, de cotitzar (fins als 545 dies com a màxim).
L’empresa també pot tindre un altre cost directe si, a través de la millora voluntària de l’acció protectora, el conveni col·lectiu ha establit complement voluntari de la IT, de la maternitat, paternitat, subsidi de risc durant l’embaràs i subsidi de risc durant la lactància natural. Este complement pot ser amb referència a la base de cotització o al salari del treballador/a.

Costos indirectes

Són els derivats de la disminució de la productivitat, costos de substitució (reclutament, selecció, formació), de fallades en la qualitat del producte o servei, de disminució de beneficis, les quotes a la Seguretat Social i, en general, costos d’administració (persones i activitats de gestió de les absències).

En les absències per contingència professional, els costos poden tindre un abast superior (sancions o recàrrecs de prestacions de la Seguretat Social, per paralització de l’activitat, pèrdues d’imatge, danys materials, pèrdua de possibles reduccions de les cosines o cotitzacions per contingències professionals per baixa sinistralitat, etc.).

El nostre model de gestió

Considerem que la gestió de l’absentisme ha d’abordar-se des de la responsabilitat social corporativa, la promoció de la salut i la implantació d’una cultura preventiva i, a partir d’ella, proposem una gestió integral combinant aspectes sanitaris, de gestió, de prevenció i d’organització.

Promoción de la salud, RSC y cultura preventiva.

Beneficis

Amb el nostre model podràs obtindre una sèrie de beneficis per a:

 • Treballadors: millorar la seua salut, evitar accidents i minimitzar penalitzacions econòmiques en situacions de baixa laboral.
 • Empreses: optimitzar l’organització i els costos no productius de l’estructura de recursos humans.
 • Seguretat Social: disminuir els gastos del Sistema de la Seguretat Social, contribuint a la seua sostenibilitat a llarg termini.

Equip de gestió d’Asepeyo

Par al desenvolupament del model de gestió comptem amb equips d’experts especialitzats en cada una de les seues àrees.

Disposem d’un equip altament preparat per a l’atenció telefònica i seguiment sanitari i administratiu de treballadors en situació de baixa mèdica derivada de malaltia comuna i accident no laboral.
Estos professionals tenen la missió de millorar la nostra gestió com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, proporcionant a les empreses ferramentes perquè puguen realitzar, per elles mateixes, accions tendents a la reducció del seu absentisme.
El nostre servei centralitzat d’atenció a empreses mutualistes està especialitzat en la resolució d’incidències relacionades amb la tramitació de baixes i altes per sistema RED, resolucions de l’INSS o organismes oficials, filiació de dades de treballadors de baixa per IT derivada de malaltia comuna i accident no laboral i comunicació immediata d’extincions, períodes de carència i anul·lació d’ambdós.
Esta unitat centralitzada s’ocupa de la tramitació i gestió de les diferents prestacions econòmiques associades. Segueix criteris tècnics i realitza una gestió individualitzada dels casos.
Equip format per professionals i experts en les distintes especialitats de la prevenció de riscos laborals en el marc establit anualment pel Pla General d’Activitats Preventives. Les unitats tècniques de prevenció de riscos estan distribuïdes en les distintes autonomies, amb la finalitat d’assegurar la proximitat a les empreses. A més, disposem d’instal·lacions i recursos tècnics, entre els quals destaquen els basats en les noves tecnologies de la informació.
La nostra xarxa de centres assistencials i oficines és el resultat de la política d’acostament dels serveis assistencials als centres de treball de les nostres empreses mutualistes. Els hospitals d’Asepeyo representen la vocació de posar a l’abast dels seus treballadors protegits la més avançada tecnologia metge-científica. El seu ampli equip multidisciplinari de professionals presta els seus serveis des de l’ingrés del pacient fins a la seua rehabilitació. Els hospitals estan especialitzats com a serveis de suport a la xarxa assistencial de la Mútua en el diagnòstic i el tractament de lesions.

Gestió sanitària de l’absentisme

Els empresaris poden triar que la Mútua assumisca el pagament de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral, així com el control i seguiment d’aquesta, sense perjuí de la responsabilitat del servei públic de salut en la prestació de l’assistència sanitària. Basant-nos en la nostra àmplia experiència, hem definit una operativa específica en les actuacions de contingències comunes i contingències professionals.

La nostra vocació de lideratge sanitari, a través del nostre projecte de gestió clínica, pretén el millor resultat en termes de salut per mitjà de les millors pràctiques clíniques. Per a això, ens orientem cap a la medicina basada en l’evidència i la millora contínua.

Contacte sanitari immediat: en el moment en què tenim coneixement de la baixa, un equip de sanitaris contacta telefònicament amb el treballador per a una primera avaluació del cas.

Personalització de l’actuació: en funció del resultat de l’avaluació, planifiquem les actuacions per a optimitzar el procés de recuperació del treballador.

Especialització per grups patològics: apliquem protocols i tècniques sanitàries específiques per a un grup patològic, la qual cosa suposa una millora en el resultat del procés. Particularment, aportem una gran experiència sanitària i de gestió en els casos de traumatologia.

Seguiment del procés: revisem periòdicament cada cas per a valorar la seua evolució i prendre noves decisions, si és necessari. Si el metge considera que el treballador està preparat per a reincorporar-se al seu lloc de treball, realitzem la proposta al Servei Públic de Salut. En altres casos, farem una proposta d’invalidesa a resoldre per l’INSS.

Anàlisi d’indicadors sanitaris: de forma periòdica, s’obtenen indicadors que permeten:

A l’empresa, tindre una visió global del seu absentisme.

A nosaltres, disposar d’informació sobre l’efectivitat del model i les seues àrees de millora.

Tractament integral del procés: >: en els nostres centres assistencials es realitza la gestió completa del cas, des del seu diagnòstic fins a l’alta mèdica. El metge del centre assistencial coordina la participació dels professionals que siguen necessaris per mitjà d’un treball interdisciplinari reforçat pel suport tècnic d’unitats especialitzades.

Comunicació amb l’empresa i el treballador: des del nostre centre assistencial mantenim una constant i fluida relació amb l’empresa i el treballador, per a agilitzar els processos administratius i assistencials respectant la confidencialitat d’acord amb la LOPD.

Ferramentes de suport a la teua gestió

En Asepeyo Oficina Virtual pots accedir a un conjunt de ferramentes senzilles i intuïtives que poden ajudar-te a implantar de forma autònoma un model de gestió responsable d’absentisme.

 • Protocol d’actuació en contingència comuna
  L’empresa pot desenvolupar-lo basant-se en el procediment general. Pot arreplegar: com ha d’actuar el treballador a l’absentar-se, el registre de tots els casos d’absentisme, la gestió de la informació per part de l’empresa, la valoració de la situació de la persona absent, i la formació del lloc de treball o el protocol de reincorporació.
 • Protocol d’actuació en contingència professional
  Com en el cas anterior, este protocol pot ser desenvolupat per l’empresa, incloent-hi entre altres: valoració de la gravetat, qui i com s’emeten els volants d’assistència, quan el treballador ha de ser acompanyat i quan no, mitjans de transport adequats, anàlisi dels accidents i dels incidents i persones implicades en el seguiment de la situació.
 • Protocol de reincorporació al treball després d’una baixa
  Arreplega una sèrie de mesures que permeten realitzar un seguiment individualitzat dels processos de baixa una vegada que el treballador rep l’alta i es reincorpora al seu lloc de treball. Sempre s’han de tindre en compte les circumstàncies i el cas particular de cada treballador.
 • Protocol de subrogació
  La incorporació de personal a l’empresa a través de subrogacions pot suposar una dificultat per a l’adequat funcionament de la política de gestió de l’absentisme de l’empresa. Amb la finalitat d’integrar el més ràpidament possible a aquests treballadors en els procediments interns, es proposa la posada en marxa d’accions informatives i de coordinació que englobarem en un protocol específic per a subrogacions.
 • Gestió normalitzada de permisos i llicències Este protocol ha d’utilitzar-se com una ferramenta de gestió que permeta al treballador conéixer la manera de procedir a l’hora de sol·licitar un permís o llicència, als quals té dret, i per a l’empresa ha de suposar una millora en l’organització del treball, distribució de tasques i un estalvi en substitucions innecessàries de treballadors absents.
 • Protocol de gestió d’absències Aquest protocol ha d’usar-se com una ferramenta de gestió que permeta a l’empresa tindre el màxim d’informació possible per a poder prendre la decisió més adequada, i mai s’utilitzarà com a ferramenta de control.
 • Protocol pla d’igualtat El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens, i a eliminar la discriminació per raó de sexe.
 • Volant d’assistència ampliat
  El volant d’assistència és un document que emet l’empresa declarant que assumix un fet com a possible contingència professional. El treballador accidentat ha de presentar-ho en Asepeyo per a ser atés davall eixa premissa. En cas de requerir-se una major concreció de les circumstàncies de l’accident, pot consensuar-se amb la Mútua un volant ampliat que arreplegue formalment la versió de l’accident del treballador afectat i del comandament intermedi responsable d’omplir-lo, així com dels detalls del succés.
 • Assistència sanitària internacional
  Els treballadors afiliats a Asepeyo i residents a Espanya desplaçats en l’estranger per motius de treball disposen d’un número de telèfon (+34 937 057 540) bàsicament informatiu, que té com a funció donar informació del tràmit administratiu a omplir en cas de desplaçament a l’estranger amb fins laborals. Aquesta informació també es pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telefònica o mitjançant la seua pàgina web), en la web d’Asepeyo o per mitjà del seu Servei d’Atenció a l’Usuari.
L’anàlisi de l’acumulació d’absències per treballador resulta una valuosa ferramenta per a la detecció de casos susceptibles d’un estudi més minuciós. Per a aquesta anàlisi utilitzem el Factor de Bradford, índex que permet llistar els treballadors que han tingut alguna contingència durant el període d’estudi, ordenant-los de major a menor segons el valor de l’índex. Prioritza l’acumulació de contingències front als dies de baixa que estes generen. Per als casos en què es considere necessària una observació més detallada, es pot recórrer als Històrics de Contingències Individualitzats (HCI). Es tracta d’uns calendaris gràfics que permeten una comparativa temporal i poden destacar baixes clíniques o repetides en determinades dates, facilitant així l’oportunitat de previndre-les.
Aquest document arreplega la informació que l’empresa considere oportuna per a afavorir la integració de nou personal en el seu lloc de treball i entorn laboral. La informació ha de ser pràctica i genèrica. Es poden adjuntar detalls particulars d’alguns llocs de treball.
L’accés de l’empresa a tota la informació i la capacitat per a la presa de decisions basant-se en esta és clau per a establir les mesures i actuacions del pla d’acció. Les nostres aplicacions per a les seues empreses mutualistes són:
 1. Anàlisi Dinàmic de Dades
 2. App Asepeyo empreses
 3. Asepeyo Oficina Virtual

Visita el nostre apartat de tecnologia i innovació per a més informació. Amb estes aplicacions et facilitem dades en temps real del teu absentisme, de la comparativa amb empreses del teu sector d’activitat i grandària. A més, et permeten analitzar factors com les baixes per trams d’edat, l’antiguitat dels treballadors en l’empresa, el tipus de contracte, la reincidència o la duració de les baixes.

Empresa saludable

Amb l’objectiu d’augmentar el coneixement de les mesures preventives i la difusió de bones pràctiques entre les nostres empreses associades, i alineats amb el recent canvi de denominació de l’INSST, que passa a ser l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, hem de sensibilitzar dels projectes que promouen entorns saludables de treball.

Una empresa saludable és aquella que promou entorns de treball saludables, entenent la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, els aspectes clau per a aconseguir entorns saludables en el treball són:

Hi ha múltiples riscos derivats de l’exposició laboral en l’àmbit físic, que s’identifiquen en funció dels factors de risc que els condicionen:

 1. Factors associats a la seguretat en el lloc de treball: amb relació a procediments, maquinàries, treballs en altura, riscos elèctrics, etc.
 2. Agents químics: sobre procediments relacionats amb exposició a productes químics que poden ser tòxics per a la salut (efectes irritants, sensibilitzats, cancerígens, teratògens…)
 3. Agents biològics: relatius a llocs de treball amb exposició a agents vius com a bacteris, virus, paràsits o fongs. Destaquen, per la seua exposició, els treballadors de l’àmbit sanitari i altres com a veterinaris, grangers, agricultors, etc.
 4. Factors físics: relacionats amb l’exposició a radiacions ionitzants o no ionitzants, soroll, vibracions, temperatures extremes o riscos emergents com l’exposició a nanopartícules.
 5. Factors ergonòmics: amb relació a l’adaptació dels llocs de treball, postures forçades, moviments repetitius o manipulació de càrregues. Poden desencadenar en trastorns musculoesquelètics.

Les situacions adverses en l’àmbit psicosocial poden determinar alteracions en la salut física i mental dels treballadors. Així mateix, afavoreixen situacions de conflicte que poden afectar de forma crònica les relacions interpersonals, repercutint en els resultats i en la imatge de l’empresa. Aspectes que incideixen en l’ambient psicosocial:

 1. Organització del treball: disseny de tasques, definicions de rol, càrregues de treball, flexibilitat, autonomia, estils de comandament, comunicació, capacitació.
 2. Filosofia i cultura d’empresa: declaració de principis i procediments respecte a consideracions ètiques en el treball, prevenció d’acaçament o discriminació en tot l’àmbit de l’organització, criteris de selecció de personal.

osha.europa.eu: La promoció de la salut en el lloc de treball es refereix a l’esforç comú d’empresaris, treballadors i la societat en el seu conjunt per millorar la salut i el benestar laboral dels treballadors. Els mitjans per a aconseguir este objectiu inclouen la millora de l’organització del treball i de l’entorn laboral, l’establiment d’actuacions que propicien la participació dels treballadors en activitats saludables, la promoció d’hàbits de vida saludables i el foment del desenrotllament personal. L’empresa pot facilitar els recursos i les oportunitats per a participar en programes i campanyes de salut, donar més flexibilitat per a realitzar consultes de salut, i per a accedir a informació, formació i assessorament.

Participació en la comunitat per a millorar la salut dels treballadors, de les seues famílies i d’altres membres de la comunitat. S’aconsegueix un impacte positiu en la comunitat i en el medi ambient. Algunes activitats de promoció de la salut i la seguretat: aliances amb salut pública, ajuntaments, proveïdors.

 • Sendes de salut
 • Xarxa de restaurants saludables
 • Polítiques saludables mediambientals / proveïdors
 • Col·laborar en campanyes en benefici de la comunitat (donació sang)
 • Activitats que afavorisquen coneixement de salut i seguretat en la comunitat
Observatori d’Absentisme Asepeyo

Anualment publiquem el Observatori en contingències comunes, que analitza el comportament i les tendències de les baixes per malaltia comuna i accident no laboral dels treballadors, entre més de 220.000 empreses associades. Dades més rellevants de l’any 2018:

 • Les baixes laborals han augmentat un 13,4 %, 4 vegades més que el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social
 • La duració mitjana de les baixes és de 38,6 dies
 • Les patologies que més casos acumulen són les de columna, amb un 15,41 %, seguit de les psiquiàtriques (8,7 %)
 • El 28 % de les baixes es produeixen els dilluns i el 20 %, els dimarts
 • Més de la meitat de les baixes es produeixen en treballadors amb menys de tres anys d’antiguitat en les seues empreses
Descarrega l’informe complet ací!

Per a ampliar aquesta informació, et presentem l’Observatori de sinistralitat laboral en contingències professionals de l’any 2018. Destaquem alguns aspeces:

 • El comportament de la sinistralitat segons els cicles econòmics
 • L’incidència per comunitats, per sector d’activitat i edat
 • Les 10 patologies més prevalents en accidents de treball
 • La incidència dels accidents laborals de tràfic
Descobreix l’observatori ací!