He de viatjar a l’estranger per feina. La mútua em cobreix aquesta situació?

  • Perfil

  • Hablamos de

Sí. En cas d’accident laboral posem a disposició dels nostres usuaris la targeta d’assistència sanitària a l’estranger.

Recorda que si, com a treballador afiliat a Asepeyo i resident a Espanya, ets desplaçat a l’estranger per motius laborals, l’empresa ha de realitzar, amb anterioritat, diferents tràmits administratius.  La web de la Seguretat Social ha publicat una sèrie d’instruccions amb el procediment a dur a terme. Consulta els documents corresponents a les baixes mèdiques a l’estranger per als treballadors assegurats i les empreses.

Pel que fa a l’assistència sanitària al país de destinació, posem a la teva disposició el telèfon +34 937 057 540, a través del qual pots:

  • Comunicar els accidents succeïts a l’estranger. Un equip mèdic valorarà la situació i, si cal, activarà el trasllat del treballador lesionat a un centre sanitari públic. A partir d’aquest moment, la persona accidentada passa a dependre de la sanitat del país al qual està desplaçada. En casos d’ingrés hospitalari, aquest servei d’atenció telefònica també s’encarregarà de sol·licitar els informes mèdics corresponents i els farà arribar al centre assistencial d’Asepeyo responsable de l’empresa perquè en faci el seguiment.

Qui són els beneficiaris d’aquest servei i a quins països funciona?

Els treballadors afiliats a Asepeyo i residents a Espanya desplaçats a l’estranger per motius laborals.

S’han de fer gestions administratives prèvies al desplaçament a l’estranger per saber si és possible aplicar la legislació de la Seguretat Social espanyola en aquests casos:

  • Si un empresari envia temporalment un dels seus treballadors a un altre país per fer-hi la seva activitat.
  • Si un treballador per compte propi es trasllada temporalment a un altre país per fer la seva activitat i pot continuar mantenint la seva alta en el Règim especial de treballadors per compte propi.
  • Si es duu a terme una activitat per compte d’altri o propi, simultàniament o alternativament, a diversos països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Les gestions que caldrà fer dependran dels requisits dels països de destinació.

Quin cost té l’assistència sanitària a l’estranger?

L’esmentat servei no implica cap cost addicional perquè queda inclòs a la cotització a la Seguretat Social per accidents laborals i malalties professionals.

La Mútua no pot avançar cap import per l’assistència sanitària rebuda.

  • Per als països de la CEE, l’EEE, Suïssa i aquells que tinguin un conveni bilateral que inclogui l’assistència sanitària:

El lesionat, si els necessita, ha d’utilitzar els serveis públics o concertats, que tramitaran la facturació a través d’organismes oficials (a Espanya, l’INSS, i a la resta de països, els organismes anàlegs).

Si no hi va amb la targeta sanitària europea, el proveïdor pot facturar les despeses generades. Posteriorment, l’empresa pot sol·licitar-ne el reintegrament a la mútua aportant la corresponent documentació justificativa.

  • Als països sense conveni bilateral d’assistència sanitària:

L’empresa sempre haurà d’abonar les despeses ocasionades per les prestacions sanitàries al centre sanitari que les hagi ofert. Posteriorment, haurà d’aportar la corresponent documentació justificativa a la Mútua perquè li siguin reintegrades.

  • Per a la resta de països del món:

També cal utilitzar els serveis sanitaris públics i fer efectius els imports de l’assistència sanitària rebuda. En els casos de contingència laboral, la mútua reintegrarà aquestes quantitats prèvia presentació de la documentació corresponent.

Si s’utilitzen centres privats al marge del sistema sanitari del país de destinació, l’empresa haurà d’assumir el cost de l’assistència sanitària rebuda, sense possibilitat de reintegrament de despeses, excepte en els casos d’urgència vital.

Com puc sol·licitar la targeta?

 

La targeta genèrica d’Asepeyo per a l’assistència sanitària a l’estranger es pot sol·licitar als centres assistencials de la Mútua.

Última actualización 28 September 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: