¿En qué podemos ayudarte?

Tinc un fill amb una malaltia greu i l’he de cuidar. Em podeu ajudar?

La prestació per la cura d’un menor amb càncer o una altra malaltia greu és una de les prestacions que gestionen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per als treballadors de les seves empreses mutualistes.

Aquesta prestació compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen les persones pel fet d’haver de reduir la seva jornada laboral, amb la consegüent disminució de salaris, ocasionada per la necessitat de tenir cura dels fills o els menors al seu càrrec durat el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

La malaltia que pateix el menor ha d’implicar un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic a domicili després del diagnòstic i l’hospitalització.

1. Puc ser-ne beneficiari?

Aquesta prestació està adreçada a les persones pertanyents a qualsevol règim de la Seguretat Social que acreditin els períodes mínims de cotització que s’exigeixen en cada cas i que redueixin la durada de la seva jornada laboral com a mínim un 50% per tenir cura d’un menor amb càncer o alguna de les malalties greus incloses a l’Annex al Reial decret 1148/2011.

S’han de complir aquests requisits:

– Els dos progenitors han d’acreditar que estan afiliats, i en situació d’alta, a algun règim públic de la Seguretat Social o a una mutualitat de prevenció social d’un col·legi professional, per compte d’altri o per compte propi. Només es pot reconèixer el subsidi a un dels dos progenitors, adoptants o acollidors.

– En els casos de separació judicial, nul·litat, divorci, ruptures de la unitat familiar, etc., el subsidi pot ser reconegut a favor d’una altra persona si és de comú acord. Quan no hi hagi acord ni previsió judicial expressa, el beneficiari serà qui tingui la custòdia del menor, i aquesta serà compartida per a qui ho sol·liciti en primer lloc.

– En el cas dels contractes de feina parcial no és possible sol·licitar la prestació si la durada de la jornada de treball contractada és el 25% o menys del temps de la jornada de treball d’un contracte a temps complet.

2. Quins són els períodes mínims de cotització?

No s’exigeixen períodes mínims de cotització als treballadors menors de 21 anys. Entre els 21 i els 25 anys, s’exigeixen 90 dies en els 7 anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies al llarg de la seva vida laboral.

A partir dels 26 anys, 180 dies en els 7 anys immediatament anteriors o 360 dies al llarg de la seva vida laboral.

Els treballadors autònoms i aquells sobre els quals recaigui l’obligació de cotitzar han d’estar al corrent de pagament; amb aquesta finalitat serà aplicable la invitació al pagament.

3. Com puc sol·licitar aquesta prestació?

El treballador ha d’omplir la sol·licitud, disponible als centres assistencials d’Asepeyo, i acompanyar-la amb els documents necessaris (acord amb l’empresa, acord amb els progenitors, etc.).

El dret de percebre aquest subsidi es comunica en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació. Si, un cop transcorregut aquest termini, la mútua no ha dictat ni ha notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada.

La prestació es reconeix pel termini d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos després de la presentació del document que justifiqui que es manté la necessitat d’atenció directa, permanent i continuada.

4. Quin import rebré?

El subsidi diari que abonarà Asepeyo correspon al 100% de la base reguladora d’incapacitat per contingències professionals o, si s’escau, la derivada de contingències comunes quan no s’hagi optat per la cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada laboral.

5. Com la rebré?

Asepeyo abona la prestació directament per períodes mensuals vençuts.

6. Hi ha causes de suspensió?

En les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància natural i, en general, quan aquesta prestació concorri amb qualsevol causa de suspensió de relació laboral (ERO).

7. I d’extinció?

– Quan el menor faci 18 anys.
— Quan finalitzi la necessitat d’atenció directa, continuada o permanent del menor perquè el seu estat ha millorat o perquè s’ha curat.

– Quan un dels progenitors cessi la seva activitat laboral i causi baixa en el règim de la Seguretat Social.

– En cas de jubilació o incapacitat permanent d’un dels progenitors.

– Quan el beneficiari es reincorpori a l’activitat laboral i cessi la reducció de jornada.
– Si es duu a terme alguna feina o activitat incompatible amb la reducció de la jornada.

– En cas de defunció del menor.

– En cas de defunció del beneficiari de la prestació.

– Si el beneficiari és treballador per compte propi (RETA) i no paga les quotes.

8. Té algun cost per a l’empresa?

Aquesta prestació no suposa cap càrrec extra per a l’empresa, ja que es cobreix amb les cotitzacions que aquesta abona a la Seguretat Social.

Documentación relacionada: