¿En qué podemos ayudarte?

Quants tipus de treballadors autònoms hi ha i quines cobertures tenen?

Tot seguit, detallem la classificació dels treballadors autònoms i les seves cobertures:


Treballadors autònoms tradicionals

Són els autònoms que desenvolupen una activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa, encara que utilitzin el servei remunerat d’una altra persona, sigui titular d’una empresa individual o familiar o no.

Es pressuposa que l’interessat té la condició de treballador per compte propi o autònom si ell mateix és titular d’un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg.

Cobertures:

– Accident laboral / Malaltia professional: voluntària

S’hi inclou l’accident in itinere, que és aquell patit en el trajecte d’anada al lloc en què es presta l’activitat econòmica o professional, o en el de tornada. S’entén com a lloc de la prestació l’establiment en què el treballador autònom exerceix habitualment la seva activitat, sempre que no coincideixi amb el seu domicili i que es correspongui amb el local, la nau o l’oficina declarat com el de l’activitat econòmica a efectes fiscals.

– Incapacitat temporal per contingència comuna: obligatòria (excepte si ja està coberta amb un altre règim-pluriactivitat).


Treballadors autònoms econòmicament dependents

Són els treballadors autònoms que realitzen l’activitat econòmica per a una tercera persona, de la qual reben com a mínim el 75% dels ingressos.

Cobertures:

-Treballar la malaltia/Accident laboral: obligatòria (inclou accident en Itinere).

– Incapacitat temporal per contingència comuna: obligatòria.


Treballadors autònoms amb més risc de sinistralitat

La normativa encara els ha de definir.

Cobertures:

– Accident de treball / Malaltia preofessional: Obligatòria (inclou l’accident en Itinere).

– Incapacitat temporal per contingència comuna: obligatòria.


Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris

Per estar en aquest règim, s’han de complir aquests requisits:

– Ser major de 18 anys.
– Ser titular de l’explotació agrària.

– Obtenir com a mínim el 50% de la renda total d’activitats agràries o complementàries. Com a mínim el 25% ha de provenir directament de l’activitat agrària.

– Dedicar més del 50% del temps de feina a activitats agràries o complementàries.

– Tenir uns rendiments nets anuals que no superin el 75% de la base màxima de cotització del règim general de la Seguretat Social.

– Dur a terme de forma personal i directa les tasques agràries.

– Contractar cada any dos treballadors fixos com a màxim o, si els treballadors són eventuals, 546 jornades de treball.

Cobertures:

– Accident de treball / Malaltia professional: Voluntària (exclou l’accident en Itinere. També s’exclou l’accident de trànsit).

– Incapacitat temporal per contingència comuna: Voluntària.