Què és i en què consisteix la cobertura per contingències comunes?

 • Perfil

 • Hablamos de

Una contingència comuna és una alteració de la salut que no té condició d’accident laboral ni de malaltia professional. És a dir, és un accident o una malaltia no relacionat amb el lloc de treball.

Què cobreix aquesta cobertura?

 • Cobreix el subsidi durant la Incapacitat Temporal (IT) provocada per una malaltia comuna o un accident no laboral.
 • Asepeyo gestiona la prestació d’incapacitat temporal i això implica el reconeixement i pagament del dret, així com la seva suspensió, anul·lació, denegació o extinció quan es donin els supòsits legalment previstos.
 • Asepeyo pot realitzar reconeixements mèdics per efectuar el seguiment de la Incapacitat Temporal (IT). Així mateix, en cas de disconformitat amb la baixa, podem proposar l’alta mèdica al Servei Públic de Salut.
 • Control mèdic i realització de proves diagnòstiques o tractaments, amb les dues condicions següents:
  1. Que estiguin autoritzats pels serveis públics de salut.
  2. Que el treballador doni la seva conformitat expressa.

Com accedir a la prestació de contingències comunes?

 • L’empresa ha de tenir contractada aquesta cobertura.
 • El treballador ha de presentar a l’empresa la baixa mèdica emesa pel metge de la Seguretat Social.
 • El treballador ha d’acreditar els requisits exigits legalment per tenir dret a aquesta prestació: estar d’alta i haver cotitzat 180 dies en els 5 anys immediatament anteriors a la data del fet causant (excepte en el cas d’accident no laboral, en què no es requereix període de carència).

A qui està adreçada?

 • Als treballadors que pateixen una malaltia comuna o que han patit un accident no laboral i, per tant, necessiten assistència sanitària i estan impossibilitats per treballar. Aquest fet motiva que se’ls emeti el comunicat de baixa corresponent.

Documentació que cal remetre:

 • Setmanalment, el treballador ha d’aportar el comunicat de confirmació de baixa que li ha lliurat el metge de la Seguretat Social.
 • En els casos d’incapacitat temporal directa, ha d’aportar la documentació que li sol·liciti la mútua per procedir al pagament de la prestació.

Si vols més informació sobre aquesta cobertura visita l’apartat “Malaltia comuna i accident no laboral” a la secció Prestacions. 

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: