¿En qué podemos ayudarte?

A partir de quan cobraré la prestació per cessament?

La sol·licitud, que haurà de ser presentada davant la Mútua amb la qual es tingui concertada la cobertura de cessament d’activitat, es pot fer fins a l’últim dia del mes següent en el qual s’ha produït aquest cessament.

Dret a percebre la corresponent prestació econòmica s’extingeix des del dia següent la caiguda en el règim especial corresponent.

Tot i això, en les situacions legals de cessament causades per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, per voluntat del client, per mort, incapacitat o jubilació del client, el termini per presentar la sol·licitud s’inicia a partir de la data indicada en els documents que acreditin la causa del cessament.

Si la sol·licitud es presenta una vegada transcorregut el termini fixat, es procedeix a descomptar els dies compresos entre la data que s’hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què s’ha presentat.