¿Necesitas ayuda?

Nuestro horario de chat es de 8h a 18h de Lunes a Viernes.

SAU de 8h a 20h 900 151 002 Urgencias 24h 900 151 000 asepeyo@asepeyo.es
¿En qué podemos ayudarte?

A partir de quan cobraré la prestació per cessament?

La sol·licitud, que haurà de ser presentada davant la Mútua amb la qual es tingui concertada la cobertura de cessament d’activitat, es pot fer fins a l’últim dia del mes següent en el qual s’ha produït aquest cessament.

Dret a percebre la corresponent prestació econòmica s’extingeix des del dia següent la caiguda en el règim especial corresponent.

Tot i això, en les situacions legals de cessament causades per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, per voluntat del client, per mort, incapacitat o jubilació del client, el termini per presentar la sol·licitud s’inicia a partir de la data indicada en els documents que acreditin la causa del cessament.

Si la sol·licitud es presenta una vegada transcorregut el termini fixat, es procedeix a descomptar els dies compresos entre la data que s’hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què s’ha presentat.