Quines prestacions econòmiques cobreix Asepeyo?

Paguem les prestacions econòmiques en cas de:

Accident de treball i malaltia professional

Gestionem la tramitació i el pagament de les prestacions econòmiques als treballadors, d’acord amb la legislació vigent, i ampliem els beneficis socials que l’empresa mutualista ofereix als seus treballadors, mitjançant el Servei d’Assistència Social.

Dins de la cobertura d’accidents de treball i malalties laborals, assumim el pagament de les següents prestacions:

Durant la baixa mèdica

A partir de l’endemà a la baixa mèdica, Asepeyo es fa càrrec de l’abonament del 75% de la base reguladora.

També assumim les despeses de medicació i els ocasionats pel desplaçament i allotjament necessaris per a rebre tractament, sempre sota la supervisió del servei mèdic, que determina els mitjans de transport més adequats a cada moment del procés.

Si la baixa arriba a 12 mesos, es fa necessària la resolució expressa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè concedisca una pròrroga de 6 mesos i poder prosseguir amb el procés de baixa.

Incapacitats després de la baixa mèdica (prèvia resolució de l’INSS)

Lesions permanents no invalidants

Quan el treballador presenta lesions que, sense que constituïsquen incapacitat permanent, representen una disminució de la integritat, se’l reconeix un pagament únic, recollit en el barem legal vigent.

Incapacitat permanent parcial

Quan el treballador presenta seqüeles que ocasionen una disminució en el rendiment normal per a la seua professió habitual en més del 33% (o 50% per als autònoms), es reconeix una indemnització en pagament únic equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora.

Incapacitat permanent total

Quan el treballador queda impossibilitat per a exercir la seua professió habitual, però pot dedicar-se a una altra, se’l reconeix una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora anual o del 75% en el cas dels majors de 55 anys desocupats.

Incapacitat permanent absoluta

Quan no existeix possibilitat de treballar en cap ocupació remunerada, la pensió reconeguda és del 100% de la base reguladora.

Gran invalidesa

El treballador té dret a una pensió vitalícia , conforme al grau que li corresponga, incrementada amb un complement destinat al fet que l’afectat puga remunerar a la persona que li atén en els actes essencials de la seua vida. L’import de l’increment, en aquest cas, és la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment de l’accident i del 30% de l’última base de cotització per contingència professional del treballador.

Mort i supervivència

Defunció del treballador

Asepeyo abona l’auxili per despeses de sepeli i una indemintzació a tant alçat (un únic pagament). A més, la Comisió de Prestacions Especials atorga una ajuda com a complement d’aquesta prestació. Per més informació visita la secció acció social.

Viudetat

L’import de la pensió és del 52% de la base reguladora (excepte quan la pensió és l’única o principal font d’ingressos del pensionista).

Orfandat

La pensió reconeguda és del 20%.

També estan previstes indemnitzacions als familiars directes (pares, germans, etc.) que convisqueren amb el treballador i estigueren al seu càrrec. Si existeixen diversos beneficiaris pensionistes, les quantitats ací expressades poden veure’s modificades a la baixa.

Malaltia comuna i accident no laboral

Treballadors per compte d’altri (Règim general)

  • En cas de baixa per malaltia comuna o accident no laboral, del 4t al 20é dia s’abona el 60% de la base reguladora (base de cotització de contingències comunes del mes anterior a la data de baixa mèdica). Del 4t al 15é dia la prestació va a càrrec de l’empresa i a partir del 16é dia l’assumeix Asepeyo.
  • Del 21é dia d’ara en avant, 75% de la base reguladora.

Si un treballador és baixa d’empresa, mentre està de baixa mèdica, continuarà cobrant durant la baixa, encara que la quantitat s’adequarà al que haja de cobrar en l’atur i aquest s’anirà consumint.

Treballadors autònoms i agraris per compte propi (Règim especial)

  • Del 4t al 20é dia de baixa mèdica la prestació és del 60% de la base reguladora de l’autònom (base de cotització mensual dividit entre 30).
  • A partir del dia 21 de baixa mèdica la quantitat serà del 75% de la base reguladora.

Altres subsidis

Risc durant l’embaràs

Quan una dona embarassada ocupe un lloc de treball que represente un risc per a la seua salut o la del fetus i no es puga adaptar el lloc o canviar de lloc a la treballadora, Asepeyo protegeix les treballadores i es fa càrrec directament del pagament del subsidi i que és del 100% de la base reguladora).

Risc durant la lactància natural

Quan el lloc de treball puga afectar la salut de la dona o del lactant, durant el període de lactància, i fins als nou mesos d’edat del lactant, Asepeyo es fa càrrec del subsidi (100% de la base reguladora).

Cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu

Aquesta prestació va destinada als treballadors i autònoms a càrrec d’un menor afectat de càncer o per alguna de les malalties greus determinades pel reglament. Sempre que necessiten reduir la seua jornada de treball mínim en un 50%.

Atur (només per a treballadors autònoms)

El cessament d’activitat dels treballadors autònoms és un sistema específic de protecció per a autònoms que han cessat totalment en la seua activitat, amb caràcter definitiu segons el motiu al·legat. * Les prestacions/subsidis a percebre estaran subjectes a la cobertura contractada en Tresoreria.

Altres ajudes econòmiques

Impulsem ajudes socials per a treballadors accidentats i familiars. Són ajudes econòmiques que pot sol·licitar el treballador davant una situació de necessitat, a conseqüència d’un accident laboral o una malaltia professional.

Es financen per mitjà del pressupost aprovat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i tenen càrrec a la reserva d’assistència social generada per la Mútua.

Visita el nostre apartat d’ ajudes socials.

Qui es pot beneficiar de les prestacions?

Els beneficiaris d’aquestes prestacions són els treballadors i els autònoms.

Vols conéixer els teus beneficis particulars?