Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms

 • Perfil

 • Hablamos de

Comunament coneguda com l’“atur” de l’autònom, es tracta d’un sistema específic de protecció per a treballadors autònoms que han cessat totalment en la seua activitat, amb caràcter temporal o definitiu i per causes alienes a la seua voluntat.

Asepeyo abona el 70 % de la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriorscontinuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat. Durant el període en què es percep la prestació, Asepeyo cotitzarà per contingències comunes.

La duració de l’ajuda per cessament d’activitat dependrà del nombre de mesos del període que hages cotitzat.

Mesos cotizats Duració
menys de 12 mesos 0 mesos
de 12 a 17 mesos 4 mesos
de 18 a 23 mesos 6 mesos
de 24 a 29 mesos 8 mesos
de 30 a 35 mesos 10 mesos
de 36 a 42 mesos 12 mesos
43 a 47 mesos 16 mesos
Més de 48 mesos 24 mesos

Motius principals per a sol·licitar la prestació

T’indiquem els principals motius de cessament per a accedir a la prestació, arreplegats en el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

 • Treballador autònom:
  • Causes econòmiques. Es presumeix que hi ha inviabilitat per a continuar amb l’activitat, quan hi haja pèrdues superiors al 10 % dels ingressos, obtinguts en un any complet, i exclòs el primer any d’inici de l’activitat.
  • Força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat. Aquells fets que no es puguen preveure, evitar o siguen de força superior, quedant fora de l’esfera del control de l’autònom.
  • Execucions administratives o judicials, que tendeixen al cobrament de deutes, reconegudes pels òrgans executius, que comporten, almenys, el 30% dels ingressos de l’activitat del treballador autònom, corresponent a l’exercici econòmic immediatament anterior.
  • Declaració judicial de concurs, que impedisca continuar amb l’activitat, en els termes que preveu la Llei 22/2003, de 9 de juliol.
  • Pèrdua de llicència administrativa, sempre que constituïsca un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional, i no vinga motivada per la comissió d’infraccions legals.
  • Violència de gènere, determinant del cessament d’activitat.
  • Divorci o acord de separació matrimonial, sempre que s’exercisquen funcions d’ajuda familiar en el negoci de l’ex-cònjuge.
 • Treballador Econòmicament Dependents (TRADE, aquells que perceben del seu principal client el 75 % dels seus ingressos): la finalització del contracte o conclusió de l’obra o servici, un incompliment contractual greu del client, la rescissió de la relació contractual per causa justificada o injustificada pel client, i la mort, incapacitat o jubilació del client.
  • Per finalització del contracte o conclusió de l’obra o servei
  • Incompliment contractual greu del client
  • Rescissió de la relació contractual per causa justificada o injustificada pel client
  • Per mort, incapacitat o jubilació del client
 • Soci treballador de cooperatives de treball associat:
  • Per expulsió improcedent de la cooperativa
  • Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major
  • Per finalització del període a què es va limitar el vincle societari de duració determinada
  • Per causa de violència de gènere, en les sòcies treballadores
  • Per pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa
  • Els aspirants a socis en període de prova que hagueren cessat en la prestació de treball durant el mateix per decisió unilateral del Consell Rector o òrgan d’administració corresponent de la cooperativa

  Per a més informació, llig esta pregunta freqüent: Sóc autònom soci d’una cooperativa, tinc dret a desocupació?

 • Administrador o soci d’una societat de capital :
  • Cessen involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de servicis a la mateixa
  • La societat haja incorregut en pèrdues en un any complet superiors al 10 % dels ingressos o bé haja disminuït el seu patrimoni net per davall de les dos terceres parts de la xifra del capital social

Consulta altres motius sol·licitant cita prèvia administrativa en el teu centre Asepeyo de referència.

Comprova si pots accedir a la prestació de “desocupació” per a autònoms – Simulador –

Coneix, amb aquest simulador, si complexes els requisits bàsics per a accedir a la prestació econòmica per cessament d’activitat.

Simulador

¿Tienes cubierta la prestación por cese de actividad con Asepeyo?

¿Has causado, o piensas causar baja, en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social?

¿Tienes, como mínimo, 1 año cotizado por cese de actividad, continuado e inmediatamente anterior a la situación de cese?

Actualmente, ¿realizas alguna otra actividad por cuenta ajena, o por cuenta propia, de la que no vayas a cesar, en la fecha de presentación de la solicitud?

En el momento de la solicitud de la prestación, ¿te encuentras en situación de incapacidad temporal o maternidad o paternidad?

¿Hasta ahora has cumplido con las garantías y las obligaciones laborales y de la Seguridad Social?

En el momento de presentación de la solicitud, ¿has cumplido con la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación?

Com sol·licitar la prestació

Ompli i presenta en Asepeyo la següent documentació. Farem l’estudi corresponent i, si és procedent, es realitzarà l’abonament de la prestació per cessament d’activitat .

Els documents facilitats per Asepeyo són:

Els documents facilitats pel Servici Públic d’Ocupació són:

Documentació a aportar per l’usuari:

On presentar la sol·licitud

Pots presentar la documentació en el teu centre assistencial :

¿Necesitas más información?

Ponte en contacta con tu centro asistencial de referencia:
Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo:

Indice