Baixa per risc d’embaràs

 • Perfil

 • Hablamos de

El subsidi per risc durant l’embaràs és una prestació econòmica que cobreix el període de suspensió del contracte de treball de les treballadores embarassades, per a les que les condicions del seu lloc laboral representen un risc per a la seua salut o la del fetus, i no es pot adaptar o canviar.

Esta prestació econòmica passa a considerar-se com derivada de contingències professionals en què:

 • No s’exigeix període previ de carència.
 • La quantia de la prestació és el 100 % de la base reguladora derivada de contingències professionals.

És important diferenciar dos situacions:

 • Patologia comuna: l’evolució clínica de l’embaràs, independentment de les condicions del lloc, no permet a la treballadora continuar exercint el seu treball. S’ocasiona una situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, i la baixa l’ha d’emetre el metge de capçalera, no procedint la prestació per risc durant l’embaràs.
 • Risc específic per a l’embaràs: l’exposició laboral és la font de risc per a la salut de la treballadora embarassada o el fetus, procedint la valoració de la prestació per risc durant l’embaràs.

Les beneficiàries d’aquesta prestació són les treballadores, tant per compte d’altri, com per compte propi.

Calcula la teua setmana de baixa per risc d’embaràs

La coneguda com taula SEGO és una orientació de la setmana de gestació, en la que la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia recomana la prestació per subsidi de risc durant l’embaràs, segons el lloc de treball. Amb aquest simulador, calcula en quina setmana et podria correspondre, segons els riscos ergonòmics més comuns.
Selecciona el tipus de risc que vols calcular:

Guia d’ajuda per a la valoració
de risc laboral durant l’embaràs

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) , la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball (AMAT) han publicat la tercera edició de la Guia d’ajuda per a la valoració del risc laboral, sobre la base de la normativa vigent.

Et resumim les recomanacions dels riscos (no de la llei) que arreplega, amb l’última actualització de l’any 2021.

Risc físic Descripció Mesura de prevenció
Radiacions ionitzants Es requereix la descripció exacta del lloc de treball (RD 783/2001 art.20) i dosimetria abdominal. Es considera que hi ha risc si el resultat supera 1 msv d’exposició anual. RD 298/2009: prohibida l’exposició d’embarassades i lactants.
Radiacions no ionitzants L’empresa ha d’aportar el Mesurament de les emissions radioelèctriques. ?
Vibracions S’ha de sol·licitar sempre el mesurament A8, a fi de valorar si l’exposició comporta o no risc. Els valors límit són 0,5 a 0,25 m/s per a cos sencer i >2.5 per a mà-braç. S’ha d’apartar a l’embarassada del seu lloc de treball des del moment de la sol·licitud.
Temperatura Valoració higiènica d’estrés tèrmic. En condicions de fred o calor extrema, amb temperatures inferiors a 0° o superiors a 33°. Es recomana la baixa en la setmana 0, des de l’inici de l’embaràs.
Soroll Soroll, en condicions de soroll excessiu (80dB de mitja i els pics de 135dB). Es recomana la baixa en la setmana 20, des de l’inici de l’embaràs.

Risc físic

Tipus de risc Descripció Mesura de prevenció
Radiacions ionitzants Es requereix la descripció exacta del lloc de treball (RD 783/2001 art.20) i dosimetria abdominal. Es considera que hi ha risc si el resultat supera 1 msv d’exposició anual. RD 298/2009: prohibida l’exposició d’embarassades i lactants.
Radiacions no ionitzants L’empresa ha d’aportar el Mesurament de les emissions radioelèctriques.
Vibracions S’ha de sol·licitar sempre el mesurament A8, a fi de valorar si l’exposició comporta o no risc. Els valors límit són 0,5 a 0,25 m/s per a cos sencer i >2.5 per a mà-braç S’ha d’apartar a l’embarassada del seu lloc de treball des del moment de la sol·licitud
Temperatura Valoració higiènica d’estrés tèrmic. En condicions de fred o calor extrema, amb temperatures inferiors a 0°, o superiors a 33º. Es recomana la baixa en la setmana 0, des de l’inici de l’embaràs
Soroll Soroll, en condicions de soroll excessiu (80dB de mitja i els pics de 135dB). Es recomana la baixa en la setmana 20, des de l’inici de l’embaràs

Riscos ergonòmics

Manipulació manual de càrregues:

Per a valorar la setmana d’existència de risc laboral per manipulació manual de càrregues s’ha de tindre en compte la intensitat (quants quilos) , la freqüència (quantes vegades hora) i el temps d’exposició diària (quantes hores dia).

Càrrega Freqüència Temps d’exposició al risc/
Setmana d’inici del risc
Més de 5 hores/dia Entre 3-5 hores/dia Entre 2-3 hores/dia
Més de 10 kg Més de 4 vegades/hora 20 22 24
Menys de 4 vegades/hora 24 26 28
Entre 10 kg i 4 kg Més de 4 vegades/hora 24 28 30
Menys de 4 vegades/hora 28 34 36
Menys de 4 kg Risc tolerable Risc tolerable Risc tolerable

Inclinacions:

Per a valorar la setmana d’existència de risc laboral per inclinacions s’ha de tindre en compte la freqüència (quantes vegades hora) i el temps d’exposició diària (quantes hores dia).

Repeticions Temps d’exposició al risc/
Setmana d’inici del risc
Més de 5 hores/dia Entre 3-5 hores/dia Entre 2-3 hores/dia
Més de 10 vegades/hora 20 22 24
Entre 2 i 10 vegades/hora 28 34 36
Menys de 2 vegades/hora Risc tolerable Risc tolerable Risc tolerable

Enfilar i pujar escales:

Per a valorar la setmana d’existència de risc laboral per escales s’ha de tindre en compte la freqüència (quantes vegades hora) i la distància del sòl.

Escales i pals verticals
Freqüència Distància del sòl Setmana d’inici del risc
Menys de 4 vegades/jornada Més d’un metre 26
Menys d’un metre 34
Entre 4-8 vegades/jornada Més d’un metre 20
Menys d’un metre 26
Més de 8 vegades/jornada Més d’un metre 18
Menys d’un metre 20
Escales manuals
Freqüència Distància del sòl Setmana d’inici del risc
Menys de 4 vegades/jornada Més d’un metre 37
Menys d’un metre Risc tolerable
Entre 4-8 vegades/jornada Més d’un metre 30
Menys d’un metre 34
Més de 8 vegades/jornada Més d’un metre 26
Més d’un metre 30

Bipedestació:

Bipedestació ininterrompuda estàtica / Setmana d’inici del risc
Temps d’exposició al risc
Més de 5 hores/dia Entre 3-5 hores/dia Entre 2-3 hores/dia
22 26 30
Bipedestació dinàmica/Temps efectiu de treball
Més de 5 hores/dia Entre 3-5 hores/dia Entre 2-3 hores/dia
30 34 Risc tolerable

Sedestació:

Només comporta risc si no hi ha possibilitat de canvi de postura. Es valoren, també, les hores diàries d’exposició.

Setmana d’inici del risc/Temps d’exposició al risc
Més de 5 hores/dia Entre 3-5 hores/dia Entre 2-3 hores/dia
33 37 Risc tolerable

Com sol·licitar la prestació

Ompli aquesta documentació, segons sigues treballadora per compte d’altri o compte propi.
Farem l’estudi corresponent i, si és procedent, es realitzarà l’abonament de la prestació.

 • Informe del Servei Públic de Salut (SPS) És el certificat de la comare, del ginecòleg/òloga o informe del metge de família. En l’informe ha de constar: gestació en curs normal, les setmanes de gestació i la data probable de part. Ha d’estar expedit, com a màxim, 15 dies abans de la data de la suspensió.
 • Declaració empresarial de risc. Descripció de les condicions del lloc de treball que realitza la treballadora, on també es farà constar l’horari de treball, la jornada que realitza i els riscos en el lloc de treball, segons la taula SEGO.

Si el certificat mèdic emés per Asepeyo és favorable i no és possible el canvi de lloc per part de l’empresa, la treballadora ha de presentar:

Documentació que ha d’aportar l’empresa:

 • Certificat de bases de cotització de l’empresa
 • Declaració empresarial de suspensió de contracte. Indicar la data de suspensió que estableix l’empresa.

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

 • Informe del Servici Públic de Salut (SPSS) És el certificat de la comare, del ginecòleg/òloga o informe del metge de família. En l’informe ha de constar: gestació en curs normal, les setmanes de gestació i la data probable de part. Ha d’estar expedit, com a màxim, 15 dies abans de la data de la suspensió.
 • Declaració empresarial de risc Descripció de les condicions del lloc de treball que realitza la treballadora, on també es farà constar l’horari de treball, la jornada que realitza i els riscos en el lloc de treball, segons la taula SEGO.

Si el certificat mèdic emés per Asepeyo és favorable i no és possible el canvi de lloc per part de l’empresa, la treballadora ha de presentar:

El dret a percebre este subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la documentació.

On presentar la sol·licitud

Pots presentar la documentació en el teu centre assistencial :

Última actualización 28 April 2023

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: