Quins són els requisits per sol·licitar la bonificació?

Detallem, a nivell general, els requisits necessaris per sol·licitar el Bonus:

  • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros, o haver assolit un volum de 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis.
  • Durant el període d’observació, estar per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i extrema.
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions de cotització a la Seguretat Social en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (31 de maig).
  • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per haver comès infraccions greus quan el nombre d’infraccions greus excedeixi de dos, o no haver estat sancionada per infraccions molt greus durant el període d’observació en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social.
  • Acreditar que l’empresa compleix els requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals per mitjà d’una declaració responsable sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació en prevenció, que ha d’estar conformada per l’empresari, l’administrador o el representant legal de l’empresa.
  • L’empresa ha d’informar els delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu, així com dels índexs de sinistralitat que aplica.

Si vols més informació, consulta l’apartat web ‘Requisits generals’ del nostre portal de Prevenció.