¿En qué podemos ayudarte?

Qui em dirà si tinc dret a l’atur?

L’òrgan gestor de la prestació per cessament d’activitat és la mútua amb la qual tinguis concertada la cobertura de cessament d’activitat.

La mútua gestiona les funcions i els serveis derivats de la prestació per cessament: procedeix al reconeixement, la suspensió, l’extinció i la represa de les prestacions, i també al seu pagament.

Tot això sense perjudici de les atribucions reconegudes als òrgans competents de l’Administració en matèria de sancions per infraccions en l’ordre social.

L’òrgan gestor serà l’Institut Social de la Marina si el cessament d’activitat està cobert amb aquest, i el Servei Públic d’Ocupació Estatal si el cessament d’activitat està concertat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.