¿En qué podemos ayudarte?

Com puc capitalitzar l’import de la prestació d’atur?

Podràs capitalitzar l’import de la prestació si tens pendent de percebre un període mínim de 6 mesos i acredites que vas realitzar una activitat professional com a treballador autònom, o soci treballador d’una cooperativa de treball associat o societat que tingui caràcter laboral.

Quina documentació he de presentar?

Per acreditar l’activitat professional has d’aportar una memòria explicativa sobre el projecte d’inversió que es realitzarà i sobre l’activitat que es desenvoluparà, així com tota la documentació que tinguis i que demostri la viabilitat del projecte.

En cas d’incorporació com a soci d’una cooperativa de treball associat o societat laboral:

 • Si la cooperativa o la societat ja existeixen: has d’aportar la certificació d’haver-ne sol·licitat l’ingrés i les condicions en què aquest es produeix.
 • Si es tracta d’una nova creació: a més, has d’aportar el projecte d’estatuts de la societat.

El pagament únic quedarà condicionat a la presentació de l’acord d’admissió com a soci o a l’efectiva inscripció de la societat en el registre corresponent.

Quan he de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud d’abonament de la prestació per cessament d’activitat haurà de ser anterior a la data d’incorporació a la cooperativa/societat (o a la seva constitució), o a la d’inici de l’activitat com a treballador autònom. Es considera que aquest inici coincideix amb la data de la sol·licitud d’alta del treballador a la Seguretat Social.

Reconeixement del dret a la prestació i pagament

L’òrgan gestor reconeixerà el dret en un termini de 30 dies a partir de la sol·licitud del pagament únic, tenint en compte la viabilitat del projecte.

El pagament únic es realitzarà d’una sola vegada per l’import que es correspongui amb:

 • Cooperativa: aportacions al capital, incloent-hi la quota d’ingrés.
 • Societat laboral: adquisició d’accions o participacions del capital social necessari per accedir a la condició de soci treballador.
 • Treballador autònom: inversió necessària per dur a terme l’activitat, incloses les càrregues tributàries d’inici d’activitat.

Quines formes de pagament hi ha?

 • Pagament del 100% de la quantitat total:
  • Com a treballador autònom
  • Per fer una contribució a la social capital d’una nova constitució o constituït en un termini màxim de dotze mesos anteriors a l’aportació, sempre que en tinguin el control efectiu de la mateixa i a exercir en ell una activitat professional. En aquest cas, l’aportació de la persona autònom a la Seguretat Social que genera el dret a la bonificació per cessament d’activitat no es paga (100% prestació econòmica).
 • Abonament mensual de la prestació amb la finalitat de subvencionar la cotització del treballador autònom a la Seguretat Social (100% cotització), fins que es consumeixi l’import total de la prestació.

Què he de fer quan hagi rebut la prestació?

 • Iniciar, en un termini màxim d’un mes, l’activitat per a la qual se t’ha concedit o acreditar que està en fase d’iniciació presentant un informe d’inversió.
 • Donar-te d’alta al règim de la Seguretat Social.

El pagament únic és compatible amb altres ajudes?

Sí, és compatible amb altres ajudes per al foment del treball autònom o la constitució/integració en cooperatives o societats laborals.

Es consideraran abonaments indeguts les quantitats percebudes i no destinades a la realització de l’activitat per a la qual s’hagin concedit.