Soc un treballador autònom i he tancat el meu negoci. Tinc dret a l’atur?

 • Perfil

 • Hablamos de

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social cobrim el cessament d’activitat del col·lectiu de treballadors autònoms.

En què consisteix la prestació de cessament d’activitat?

És un sistema específic de protecció econòmica per als treballadors autònoms que han cessat completament l’activitat que va originar l’alta en el règim especial, de forma definitiva o temporal.

Qui hi pot accedir?

Els treballadors pertanyents al Règim especial de treballadors autònoms que compleixin aquests requisits:

 • Estar afiliat, en situació d’alta, al Règim especial de treballadors autònoms o al Règim especial de treballadors del mar, i tenir cobert el cessament d’activitat en la data en què aquest es produeixi.
 • Tenir cobert el període de carència de 12 mesos consecutius i immediatament anteriors al cessament.
 • Estar en situació legal de cessament d’activitat i subscriure el compromís d’activitat.
 • No haver arribat a l’edat ordinària de jubilació per tenir dret a la pensió contributiva, tret que no s’hagi acreditat el període de cotització requerit a aquest efecte.
 • Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Com hi puc accedir?

Pots accedir a aquesta prestació en els casos següents:

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius (pèrdues en un any superiors al 10% dels ingressos, execucions judicials o administratives de cobrament de deutes que impliquin com a mínim el 30% dels ingressos de l’exercici anterior, declaració concursal que impedeixi continuar l’activitat).
 • Causa de força major.
 • Pèrdua de la llicència administrativa necessària per exercir l’activitat, sempre que no sigui per infracció penal.
 • Violència de gènere determinant del cessament de l’activitat.
 • El divorci o l’acord de separació matrimonial per resolució judicial en els supòsits en què l’autònom exerceixi funcions d’ajuda familiar en el negoci de l’excònjuge, determinants de la seva inclusió en el règim d’autònoms.
 • Per a treballadors econòmicament dependents (TRADE), la finalització del contracte o la conclusió de l’obra o servei, l’incompliment contractual greu del client, la seva jubilació, defunció o incapacitat, i la rescissió de la relació contractual per causa justificada o injustificada.

Quin és el termini de sol·licitud?

Finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què es produeix el cessament d’activitat.

Quina és la seva quantia?

Asepeyo abona el 70% de la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.

Durant el període en què es percep la prestació, Asepeyo cotitza per contingències comunes i també es contemplen mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat per part dels serveis públics d’ocupació autonòmics.

I la seva durada?

Mesos cotitzats Fins a 60 anys Més grans de 60 anys
12-17 2 mesos 2 mesos
18-23 3 mesos 4 mesos
24-29 4 mesos 6 mesos
30 a 35 5 mesos 8 mesos
36-42 6 mesos 10 mesos
43 a 47 8 mesos 12 mesos
més de 48 12 mesos 12 mesos

Com puc sol·licitar el cessament d’activitat?

Has de presentar la sol·licitud emplenada a qualsevol centre assistencial o oficina d’atenció al públic d’Asepeyo, juntament amb els documents necessaris per acreditar la causa de cessament al·legada.

Els documents que facilita Asepeyo són:

 • Sol·licitud de la prestació
 • Declaració jurada
 • Comunicació de dades del pagador (model IRPF 145)

i els del Servei Públic d’Ocupació:

 • Demanda de treball

Si vols més informació sobre aquest i altres punts relacionats amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), visita el nostre web específic per a aquest col·lectiu.

Última actualización 26 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: