¿En qué podemos ayudarte?

Què passa si la documentació que aporto en la meva sol·licitud conté dades inexactes o no veritables?

Article 9 inspecció i control de la Reial decret 231/2017 indica que la manca de veracitat de les dades relatives als requisits establerts a la sol·licitud comportarà la consideració de quantitats indegudament percebudes per l’empresa. Això passarà quan s’hagi resolt estimatòriament la sol·licitud i la Inspecció de Treball i Seguretat Social hagi comprovat aquest punt.

En aquests casos, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dictarà resolució exigint el reintegrament de la quantitat percebuda indegudament a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i ho farà a través de l’entitat col·laboradora (mútua) o gestora de l’empresa.

A més, es podran exigir responsabilitats administratives o de qualsevol altra índole a l’empresa sol·licitant.