¿En qué podemos ayudarte?

Què és el sistema d’incentius Bonus?

El sistema d’incentius Bonus, regulat pel RD 231/2017, vol incentivar les empreses perquè:

a) Contribueixin de forma eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral

b) Duguin a terme actuacions efectives en la prevenció dels accidents laborals i de les malalties professionals

El premi o l’incentiu consisteix en el reconeixement d’una quantia a favor de l’empresa sempre que compleixi uns requisits determinats.

Qui pot accedir al Bonus?

Totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals, tant si estan cobertes per una entitat gestora, com ara l’INSS o l’IMS, com si ho estan per una entitat col·laboradora (mútua).

Es considera empresa el conjunt de codis de compte de cotització inclosos en un mateix codi d’activitat econòmica (CNAE) a efectes de cotització per accident laboral i malaltia professional.

En aquest sentit es pot donar el cas que hi hagi empreses que tinguin dos CNAE o més amb cotització. En aquest cas, l’empresa té dret a sol·licitar l’incentiu per cada un d’aquests CNAE (sempre que es compleixin els requisits exigits per normativa).

Pel que fa al tipus d’empresa, el sistema Bonus no fa diferència entre empresa privada, pública o participada. Per tant, i sempre que no s’indiqui el contrari, s’ha d’interpretar que totes les empreses, incloses les que formen l’Administració Pública, poden sol·licitar el reconeixement de l’incentiu.

Els requisits de cotització durant el període d’observació són els següents:

  • Empresa que cotitzi més de 5.000 euros (modalitat general).
  • Modalitat petita empresa, que en el període d’observació màxim de quatre exercicis no superi un volum de cotització per contingències professionals de 5.000 euros, però que sí hagi assolit un volum de 250 euros com a mínim.