On s’han d’entregar els comunicats de baixa, confirmació i alta?

  • Perfil

  • Hablamos de

El metge que estén els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta els dóna al treballador/a: són dos exemplars, l’un per a la persona interessada i l’altre, per a l’empresa.

El treballador/a n’ha d’aportar un a l’empresa en el termini de 3 dies.

Si el treballador/a ja ha finalitzat el seu contracte de treball, llavots l’ha de presentar a la mútua. El comunicat de contingència professional, com que ja l’ha estès la pròpia mútua, no cal que el presenti.

En el termini de les 24 hores següents a l’expedició del comunicat d’alta, el treballador/a ha de lliurar la còpia a l’empresa o, en els casos de finalització del contracte, a la mútua. En contingències professionals, no cal, ja que la mútua el té.

El Servei Públic de Salut (en contingències comunes) o, en el seu cas, la mútua (en contingències professionals), fan la tramesa via on-line dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’INSS, immediatament el primer dia hàbil següent al de la data d’expedició del comunicat.

Les empreses, en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la data de recepció dels comunicats presentats pel treballador/a (baixa, confirmació i alta) tenen l’obligació de remetre’ls a l’INSS pel sistema RED).

L’incompliment d’aquest tràmit, pot suposar una infracció lleu, sancionada amb multa de 60 a 625 euros.

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: