¿En qué podemos ayudarte?

Com a autònom/a, què em dóna dret a l’atur?

Els motius pels quals un autònom es pot trobar en situació legal de cessament d’activitat amb dret a prestació són:

  • La concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants respecte a la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional.

Si existís un establiment obert al públic, haurà de romandre tancat mentre es percebi la prestació per cessament, excepte en el cas de professionals que realitzen una activitat conjunta. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on s’ubica l’establiment hi podrà realitzar actes de gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l’autònom en l’activitat finalitzada.

S’admet que existeix inviabilitat per continuar amb l’activitat quan hi hagi unes pèrdues superiors al 10% dels ingressos obtinguts en un any complet; l’existència d’execucions judicials o administratives de deute que comporti el 30% dels ingressos i/o declaració judicial de concurs.

  • Força major que determini el cessament.
  • Pèrdua de llicència administrativa, quan sigui necessària per desenvolupar l’activitat, i la pèrdua no sigui per causa de comissió d’infraccions penals.
  • La violència de gènere determinant del cessament d’activitat, només en el supòsit d’autònomes.
  • Divorci o acord de separació matrimonial, sempre que s”exercicin funcions de suport familiar en el negoci de l’ex-cònjuge.

 

I si ets autònom econòmicament depenent…

A més de les situacions anteriors, has d’acreditar també algun d’aquests motius:

  • Finalització de la durada establerta en el contracte.
  • Incompliment contractual greu del client.
  • Rescissió Injustificada de la relació contractual per part del client i conforme a l’Estatut del treballador autònom.
  • Defunció, incapacitat o jubilació del client, si impedeix la continuació de l’activitat.

 

Aquestes raons també són aplicables a treballadors autònoms no reconeguts com econòmicament dependents, sempre que la seva activitat reuneixi les condicions per a ser econòmicament dependent.

Els treballadors autònoms que cessin o interrompin voluntàriament la seva activitat, excepte per motius d’incompliment contractual greu del client, no seran considerats en situació legal de cessament d’activitat.

Tampoc es reconeixeràn els autònoms econòmicament dependents que hagin tornat a contractar, en el termini d’un any, amb el mateix client que amb anterioritat haguessin cessat la seva relació laboral. A més, en aquest cas, el treballador/a autònom haurà de reintegrar la prestació percebuda indegudament.