Què feu amb els milions d’euros en beneficis de cada any? Per què no es retornen a les empreses?

  • Perfil

  • Hablamos de

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social som entitats sense ànim de lucre i, per tant, no tenim beneficis, sinó excedents.

La diferència entre tots dos conceptes no és només semàntica. Els beneficis es poden distribuir (per exemple, per la via dels dividends), en canvi amb els excedents només es poden dotar algunes reserves.

D’altra banda, les mútues som entitats col·laboradores amb la Seguretat Social i, com a tals, estem sotmeses a les normes generals de comptabilitat pública, a un pla comptable específic i al reglament de col·laboració.

Als articles 65 i 73 del RD 1993/95, es regula el funcionament de les reserves que les mútues poden dotar, sense deixar marge a cap altra distribució.

A causa dels elevats excedents que hem tingut històricament, i que continuem tenint actualment, tenim constituïdes al 100% totes les reserves (obligatòries i voluntàries). Actualment l’excés del resultat econòmic positiu obtingut per la gestió de les contingències professionals, un cop dotades les reserves indicades, s’ingressa al Banc d’Espanya, al compte del Fons de Contingències Professionals per a les finalitats generals de prevenció i rehabilitació.

Entre aquestes finalitats hi ha el foment de les actuacions extraordinàries de les empreses en la prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals, així com l’incentiu en l’adopció de mesures i processos que contribueixin eficaçment i de forma contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, mitjançant el sistema Bonus.

Els nostres bons índexs de solvència són una garantia econòmica important per als nostres mutualistes.

Última actualización 25 June 2019

¿Te ha parecido útil este artículo?

Sentimos que este contenido no te haya sido útil

Este formulario de comentarios es anónimo y no se proporcionará ninguna respuesta. Si su problema requiere una respuesta, utilice el enlace 'contactar con nosotros' a continuación.

Nos gustaría que nos ayudaras a mejorarlo. Indícanos cómo: