Política de transparencia

Estrutura organizativa

Está formada polos órganos de goberno, de participación e consultivos, a dirección xeral, as subdireccións xerais, as direccións funcionais e a organización territorial.

Consulta a estrutura organizativa de Asepeyo aquí.

Normas de xestión

Normativa de Seguridade Social

Normativa de contratación

Normativa orzamentaria

Normativa de transparencia

Normativa interna

Normativa para provedores

Para calquera asunto relacionado coa normativa para provedores, ou se queres poñer de manifesto algunha conduta contraria ao indicado nos documentos sinalados, podes facer a túa consulta ao email comitecumplimiento@asepeyo.com.

Perfil profesional e traxectoria do director xerente

Vicente Aparicio Mulet Nacido o 14-12-1952. Natural de Anna (Valencia)

Formación e experiencia profesional

Comeza a traballar en Asepeyo o 14 de outubro de 1968.
Licenciado en Dereito pola Universidade de Barcelona no ano 1980.
Pasa a exercer como avogado de Asepeyo. 1988. Director da Asesoría Xurídica de Asepeyo. 1996.
Director técnico da Dirección Xurídica e Sinistros de Asepeyo. 2002.
Subdirector Xeral de Asepeyo. Desde xuño de 2015 é o Director Xerente de Asepeyo.
É PADE (Programa de Alta Dirección de Empresas) polo IESE de Barcelona na promoción do ano 2000, e foi profesor no máster de Seguridade Social da Universidade Les Heures, en Barcelona.

Retribucións de altos cargos

Órganos de goberno e participación

Os membros dos órganos de goberno e participación da Mutua, así como os seus representantes, non perciben ningún tipo de retribución. Si que poden percibir compensacións pola súa asistencia a reunións (Orde TIN/246/2010, de 4 de febreiro, para as reunións da Xunta Directiva e a Comisión de Prestacións Especiais e Orde de 2 de agosto de 1995, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, para as reunións da Comisión de Control e Seguimento). Para o ano 2019 son de aplicación os seguintes importes:

  • Xunta Directiva: 856,53 €
  • Comisión de Prestacións Especiais: 712,05 €.
  • Comisión de Control e Seguimento: 533,31 €.

Director xerente e subdirectores xerais

O importe das retribucións do director xerente e dos subdirectores xerais regúlase no artigo 88.4 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, que se remite aos límites máximos fixados polo Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, e á clasificación aprobada por Orde comunicada de 2 de xaneiro de 2015. Para o ano 2018 os conceptos retributivos son:

Director xerente

  • Retribución básica: 108.617,85 €.
  • Complemento de posto: 65.170,71 €.
  • Retribución variable: 43.447,14 €.

Subdirectores xerais

  • Retribución básica: De 82.600 a 82.800 euros.
  • Complemento do posto: De 49.500 a 49.700 euros.
  • Complemento variable: De 33.000 a 33.100 euros.

As diferenzas retributivas débense á aplicación, ata o exercicio 2018 do previsto na disposición transitoria sexta da Lei 35/2014, de 26 de decembro.

Informe anual e memoria de sostibilidade

Podes acceder aos exemplares do Informe anual do último exercicio da Mutua:

Memorias dos hospitais de Asepeyo en 2020

Hospital Barcelona

Hospital Madrid

Contratos

Os perfís de contratante dos órganos de contratación do sector público estatal deben integrarse na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestiónanse e difúndense a través desta (segundo o art. 334 do RD polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público).

Para máis información sobre este tema, accede ao apartado ‘Perfil do contratante-licitacións’.

Datos de contratación de 2018

De seguido, detallámosche os contratos adxudicados a través de cada un dos distintos procedementos previstos na lexislación sobre contratos do sector público

Nº de contratos % sobre o total Importe Adxudicado (€) % sobre o total
Abertos+Publicidade+Menores con Publicidade 226 13,26% 25.529.483,58 62,97%
Contrato menor + Orzamento 1455 85,34% 14.182.149,39 34,98%
Adxudicación Directa + PNSP 13 0,76% 724.859,29 1,79%
Excluídos da LCSP 11 0,65% 103.907,04 0,26%
Total 1705 100% 40.540.399,30 100,00%

Perfil do contratante – Licitacións

De conformidade co establecido no art. 334 do RD polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, os perfís de contratante dos órganos de contratación do sector público estatal deberán integrarse na Plataforma de Contratación do Sector Público, xestionándose e difundíndose exclusivamente a través da mesma. Nas sedes electrónicas destes órganos incluirase unha ligazón ao perfil do contratante situado na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Por este motivo, o perfil de contratante de Asepeyo incorporouse na Plataforma de Contratación do Sector Público. Toda a información asociada aos procedementos de adxudicación dos contratos da Mutua será difundida mediante a mencionada Plataforma de acordo co previsto no TRLCSP.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de xestión.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de medios.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral económica.

Acceso ao perfil do contratante – Subdirección xeral de territorios.

Outra información

Se queres consultar os informes de exercicios anteriores, accede a:

Para máis información: