Asepeyo

Saltar al contenido
  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

  • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Preguntes freqüents

02 Bonus. Introducció Quina és la finalitat del sistema d'incentius?

És un sistema que pretén estimular o incentivar les empreses per tal que:

    a) Contribueixin de forma eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

    b) Duguin a terme actuacions efectives en la prevenció d’accidents de treball i de malalties professionals.

L'estímul s'aconsegueix a través de l'expectativa de premi que rebrà l'empresa si demostra un comportament positiu en els dos aspectes assenyalats en el paràgraf anterior.

El premi, o incentiu en els termes emprats per la normativa, consisteix en el reconeixement d'una quantia a favor de l'empresa, sobre la base del compliment d'uns determinats requisits per part d’aquesta, amb càrrec als excedents de la mútua i amb uns límits que la norma legal estableix.


03 Bonus. Introducció Quin concepte d'empresa s'utilitza en el Reial decret 404/2010?

Als efectes exclusius d'aquest Reial decret, i de l'incentiu que s’hi regula, es considera empresa el conjunt de tots els seus codis de compte de cotització que li corresponguin i que tinguin el mateix codi d'activitat (CNAE) a l'efecte de cotització per accidents de treball i malalties professionals.

Per tant, pot donar-se el supòsit d'empreses de 2 o més CNAE a l'efecte de cotització, i que tinguin dret a sol·licitar l'incentiu, per cadascun d'aquests CNAE (sempre que es compleixin els requisits que exigeix la normativa).


04 Bonus. Introducció. En el concepte d'empresa s’inclou l'administració pública?

El text del Reial decret no diferencia en cap dels seus apartats les empreses ni fa diferències entre privades i públiques o participades. Per tant i mentre el Ministeri no digui una altra cosa, s’ha d'interpretar que totes les empreses, incloent les que conformen l'administració publica, tenen dret a sol·licitar el reconeixement de l'incentiu.


05 Bonus. Introducció. Què és el “període d'observació”?

L'article 6 del RD 404/2010 ho defineix com el nombre d'exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d'una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

D'una manera pràctica i entenedora, el text legal exigeix que per al retorn dels incentius s'analitzi el que des del punt de vista de prevenció, de cotització i de sinistralitat s'hagi produït en una empresa en un període determinat. I aquest període és, en la pràctica, el període d'observació.

El període d'observació pot ser d'1, 2, 3 o 4 anys. Les empreses amb un, dos i tres anys de període d'observació opten per la modalitat general (art. 2 RD 404/2010); les empreses amb quatre anys de període d'observació poden optar la modalitat general (art. 2 RD 404/2010) o modalitat petita empresa.

- El període d'observació de la vostra empresa és de quatre anys si:

El volum de quotes dels tres primers anys és menor o igual a 5.000 €.

Amb un període d'observació de quatre anys l'empresa pot optar per la modalitat general (art. 2 RD 404/2010) o la modalitat petita empresa (art. 3 RD 404/2010).

Correspon modalitat general (art. 2 RD 404/2010) quan tenint quatre anys de període d'observació el volum de cotització superi els 5.000 €.

Correspondrà modalitat petita empresa (art. 3 RD 404/2010) quan tenint quatre anys de període d'observació el volum de cotització sigui menor o igual a 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa serà de tres anys si es compleix que:

Les quotes del primer any són majors de 5.000 € i les quotes del segon any són menors o iguals a 5.000 €, i la suma de quotes del segon i tercer any són menors o iguals que 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa és de dos anys si es compleixen una d'aquestes dues condicions:

Les quotes del primer any són majors de 5.000 €, les quotes del segon any també són majors de 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.

La suma de quotes del primer i segon any són majors de 5.000€ i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa és d'1 any si es compleix una d'aquestes tres condicions:

Les quotes del tercer any són majors de 5.000 €.

La suma de quotes del tercer i segon any són majors de 5.000 € i les quotes del primer any són majors de 5.000 euros, i les quotes del segon any són menors o igual a 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o igual a 5.000 €.

La suma de quotes dels tres primers anys és major de 5.000 € i les quotes del primer any són menors o iguals a 5.000€, i les quotes del segon any són menors o iguals a 5.000 €, i la suma de quotes del primer i segon any és menor o igual a 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.


06 Bonus. Introducció. Quin codi CNAE s’ha d'indicar en la sol·licitud?

En la sol·licitud s’ha d'indicar el codi CNAE previst en la “Tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals” adjunta, que correspongui al conjunt dels codis de compte de cotització de l'empresa pels quals es presenta la sol·licitud.

Suposem el cas d'una empresa amb els següents CCC i CNAE:

CCC1 amb CNAE 02.10

CCC2 amb CNAE 02.20

CCC3 amb CNAE 02.30

Segons la tarifa de primes de cotització, als tres CCC de l'empresa els correspon cotitzar pel codi CNAE 02, és a dir, tenen el mateix codi CNAE a l'efecte de cotització. Per tant, l'empresa haurà de consignar en la sol·licitud el codi CNAE 02.

Si l'empresa té CCC que cotitzen per codis CNAE diferents, quin CNAE ha d'indicar en la sol·licitud?

En aquest cas, a l'empresa li correspon presentar sol·licituds separades per a cada conjunt de CCC de l'empresa que cotitzi per codi CNAE diferent, i consignar en cadascuna d'elles el codi d'activitat previst en la tarifa de cotització.

Suposem el cas d'una empresa amb els següents CCC i CNAE:

CCC1 amb CNAE 23.51

CCC2 amb CNAE 23.52

CCC3 amb CNAE 23.44

CCC4 amb CNAE 23.49

CCC5 amb CNAE 23.31

Segons la tarifa de primes de cotització:

CCC1 i CCC2 cotitzen pel codi CNAE 23

CCC3 i CCC4 cotitzen pel codi CNAE 23.4

CCC5 cotitza pel codi CNAE 23.31

A l'efecte de sol·licitar l'incentiu, CCC1 i CCC2 constitueixen una empresa amb codi CNAE 23; CCC3 i CCC4 una altra empresa amb codi CNAE 23.4, i CCC5 una altra amb codi CNAE 23.31. Per tant, correspon presentar sol·licituds separades per a les tres empreses, indicant en cadascuna d'elles el codi CNAE que correspongui.


S'estan mostrant 1 - 5 de 142 resultats.
Articles per pàgina 5
de 29