Asepeyo

Saltar al contenido
  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

  • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Preguntes freqüents

01 Bonus. Introducció Quina norma legal regula el sistema d'incentius?

La norma legal que regula el sistema d'incentius és el Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es disposa l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Aquest reial decret ve a desenvolupar les previsions contingudes en els articles 73 i 108 del Text refós de la llei general de la Seguretat Social (únicament en el que a la part incentivadora fa referència), així com el previst en l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012.

Posteriorment, en data 4 de juny de 2010 l’esmentat butlletí va publicar l'Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, que desenvolupava el Reial decret 404/2010 i el completava, publicant els valoris límit dels índexs de sinistralitat per al sistema d'incentius de 2010. Per aquest any, s'han publicat els valors límit dels índexs de sinistralitat a través de l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, la qual desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.


02 Bonus. Introducció Quina és la finalitat del sistema d'incentius?

És un sistema que pretén estimular o incentivar les empreses per tal que:

    a) Contribueixin de forma eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

    b) Duguin a terme actuacions efectives en la prevenció d’accidents de treball i de malalties professionals.

L'estímul s'aconsegueix a través de l'expectativa de premi que rebrà l'empresa si demostra un comportament positiu en els dos aspectes assenyalats en el paràgraf anterior.

El premi, o incentiu en els termes emprats per la normativa, consisteix en el reconeixement d'una quantia a favor de l'empresa, sobre la base del compliment d'uns determinats requisits per part d’aquesta, amb càrrec als excedents de la mútua i amb uns límits que la norma legal estableix.


03 Bonus. Introducció Quin concepte d'empresa s'utilitza en el Reial decret 404/2010?

Als efectes exclusius d'aquest Reial decret, i de l'incentiu que s’hi regula, es considera empresa el conjunt de tots els seus codis de compte de cotització que li corresponguin i que tinguin el mateix codi d'activitat (CNAE) a l'efecte de cotització per accidents de treball i malalties professionals.

Per tant, pot donar-se el supòsit d'empreses de 2 o més CNAE a l'efecte de cotització, i que tinguin dret a sol·licitar l'incentiu, per cadascun d'aquests CNAE (sempre que es compleixin els requisits que exigeix la normativa).


04 Bonus. Introducció. En el concepte d'empresa s’inclou l'administració pública?

El text del Reial decret no diferencia en cap dels seus apartats les empreses ni fa diferències entre privades i públiques o participades. Per tant i mentre el Ministeri no digui una altra cosa, s’ha d'interpretar que totes les empreses, incloent les que conformen l'administració publica, tenen dret a sol·licitar el reconeixement de l'incentiu.


05 Bonus. Introducció. Què és el “període d'observació”?

L'article 6 del RD 404/2010 ho defineix com el nombre d'exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud que no hagin format part d'una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

D'una manera pràctica i entenedora, el text legal exigeix que per al retorn dels incentius s'analitzi el que des del punt de vista de prevenció, de cotització i de sinistralitat s'hagi produït en una empresa en un període determinat. I aquest període és, en la pràctica, el període d'observació.

El període d'observació pot ser d'1, 2, 3 o 4 anys. Les empreses amb un, dos i tres anys de període d'observació opten per la modalitat general (art. 2 RD 404/2010); les empreses amb quatre anys de període d'observació poden optar la modalitat general (art. 2 RD 404/2010) o modalitat petita empresa.

- El període d'observació de la vostra empresa és de quatre anys si:

El volum de quotes dels tres primers anys és menor o igual a 5.000 €.

Amb un període d'observació de quatre anys l'empresa pot optar per la modalitat general (art. 2 RD 404/2010) o la modalitat petita empresa (art. 3 RD 404/2010).

Correspon modalitat general (art. 2 RD 404/2010) quan tenint quatre anys de període d'observació el volum de cotització superi els 5.000 €.

Correspondrà modalitat petita empresa (art. 3 RD 404/2010) quan tenint quatre anys de període d'observació el volum de cotització sigui menor o igual a 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa serà de tres anys si es compleix que:

Les quotes del primer any són majors de 5.000 € i les quotes del segon any són menors o iguals a 5.000 €, i la suma de quotes del segon i tercer any són menors o iguals que 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa és de dos anys si es compleixen una d'aquestes dues condicions:

Les quotes del primer any són majors de 5.000 €, les quotes del segon any també són majors de 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.

La suma de quotes del primer i segon any són majors de 5.000€ i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.

- El període d'observació de la vostra empresa és d'1 any si es compleix una d'aquestes tres condicions:

Les quotes del tercer any són majors de 5.000 €.

La suma de quotes del tercer i segon any són majors de 5.000 € i les quotes del primer any són majors de 5.000 euros, i les quotes del segon any són menors o igual a 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o igual a 5.000 €.

La suma de quotes dels tres primers anys és major de 5.000 € i les quotes del primer any són menors o iguals a 5.000€, i les quotes del segon any són menors o iguals a 5.000 €, i la suma de quotes del primer i segon any és menor o igual a 5.000 € i les quotes del tercer any són menors o iguals a 5.000 €.


S'estan mostrant 1 - 5 de 143 resultats.
Articles per pàgina 5
de 29