Política de transparència

Estructura organitzativa

Està formada pels òrgans de govern, de participació i consultius, la direcció general, les subdireccions generals, les direccions funcionals i l’organització territorial. Consulta l’estructura organitzativa d’Asepeyo aquí.

Normes de gestió

Normativa de Seguretat Social

Normativa de contractació

Normativa pressupostària

Normativa de transparència

Normativa interna

Normativa per a proveïdors

Per a qualsevol punt relacionat amb la normativa per a proveïdors, o si vols fer palesa alguna conducta contrària a allò que indiquen els documents esmentats, pots fer la teva consulta a l’email comitedecumplimiento@asepeyo.es.

Perfil professional i trajectòria del director gerent

Vicente Aparicio Mulet Nascut el 14-12-1952. Natural d’Anna (València)

Formació i experiència professional

Treballa a Asepeyo des del 14 d’octubre del 1968. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1980. Exerceix com a advocat d’Asepeyo. 1988. Director de l’Assessoria Jurídica d’Asepeyo. 1996. Director tècnic de la Direcció Jurídica i Sinistres d’Asepeyo. 2002. Subdirector general d’Asepeyo. És el director gerent d’Asepeyo des del juny del 2015. És PADE (Programa d’Alta Direcció d’Empreses) per l’IESE de Barcelona en la promoció de l’any 2000, i ha estat professor en el màster de Seguretat Social de la Universitat Les Heures, a Barcelona.

Retribucions d’alts càrrecs

Òrgans de govern i participació

Els membres dels òrgans de govern i participació de la Mútua, i també els seus representants, no perceben cap mena de retribució. Sí que poden percebre compensacions per la seva assistència a reunions (Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, per a les reunions de la Junta directiva i la Comissió de prestacions especials i Ordre de 2 d’agost de 1995, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, per a les reunions de la Comissió de control i seguiment). Per a l’any 2019 són aplicables els imports següents:
  • Junta directiva: 856,53 €
  • Comissió de prestacions especials:  712,05 €
  • Comissió de control i seguiment:  533,31 €

Director gerent i subdirectors generals

L’import de les retribucions del director gerent i dels subdirectors generals es regula a l’article 88.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que es remet als límits màxims fixats pel Reial Decret 451/2012, de 5 de març, i a la classificació aprovada per ordre comunicada del 2 de gener de 2015. Per a l’any 2018 els conceptes retributius són:

Director gerent

  • Retribució bàsica: 111.328,84 €.
  • Complement de lloc: 66.797,19 €.
  • Retribució variable: 44.531,53 €.

Subdirectors generals

  • Retribució bàsica: De 84.512,04 a 84.900,86 euros.
  • Complement de lloc: De 50.737,19 a 50.939,71 euros.
  • Complement variable: De 33.825,03 a 33.954,51 euros.

Contractes

Els perfils de contractant dels òrgans de contractació del sector públic estatal s’han d’integrar a la Plataforma de contractació del sector públic, i es gestionen i es difonen a través d’aquesta (segons l’art. 334 del RD pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic).

Per a més informació sobre aquest tema, accedeix a l’apartat ‘Perfil del contractant-licitacions’.

Dades de contractació de l’any 2018

Tot seguit, detallem els contractes adjudicats a través de cadascun dels diferents procediments previstos a la legislació sobre contractes del sector públic
Nre. de contractes % sobre el total Import adjudicat (€) % sobre el total
Oberts+Publicitat+Menors amb publicitat 226 13,26% 25.529.483,58 62,97%
Contracte menor + Pressupost 1455 85,34% 14.182.149,39 34,98%
Adjudicació directa + PNSP 13 0,76% 724.859,29 1,79%
Exclosos de la LCSP 11 0,65% 103.907,04 0,26%
Total 1705 100% 40.540.399,30 100,00%

Perfil del contractant – Licitacions

D’acord amb el que s’estableix a l’art. 334 del RD pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, els perfils de contractant dels òrgans de contractació del sector públic estatal s’hauran d’integrar a la Plataforma de contractació del sector públic, i es gestionaran i es difondran exclusivament a través d’aquesta. A les seus electròniques d’aquests òrgans s’inclourà un enllaç al seu perfil del contractant situat a la Plataforma de contractació del sector públic.

Per aquesta raó, el perfil de contractant d’Asepeyo s’ha incorporat a la Plataforma de contractació del sector públic. Tota la informació associada als procediments d’adjudicació dels contractes de la Mútua serà difosa per mitjà de l’esmentada plataforma d’acord amb el que es preveu al TRLCSP.

Accés al perfil del contractant – Subdirecció general de gestió.

Accés al perfil del contractant – Subdirecció general de mitjans.

Accés al perfil del contractant – Subdirecció general econòmica.

Accés al perfil del contractant – Subdirecció general de territoris.

Més informació

Si vols consultar els informes d’exercicis anteriors, accedeix a: Si vols més informació: