Asepeyo

Saltar al contenido
  • Junta General Ordinaria de Mutualistas 2016Asepeyo celebra la Junta General de MutualistasLa Mutua ha presentado los resultados del ejercicio 2016 en la Junta General Ordinaria de Mutualistas, celebrada el pasado 13 de julio en Barcelona. Durante el acto, se ha destacado el cierre del ejercicio con unos ingresos totales de 1.857,6 millones de euros, un 2,33% más que el año anterior. [+] Ampliar notícia

  • Campanya caídas de alturaNueva campaña Caídas de altura, un riesgo en todas las empresasCoincidiendo con el 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ponemos en marcha esta nueva campaña para prevenir las caídas de altura. [+] Ampliar notícia

  • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

  • Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016Memoria Comisión de Prestaciones Especiales 2016La Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo ha atendido 5.885 solicitudes de ayuda, a las que se destinaron 12,77 millones de euros lo que supone un aumento del 15,4 % del total concedido en 2015, con un promedio de 2.169,96 € por accidentado. [+] Ampliar notícia

  • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu

Compensa la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones que han hagut de reduir la jornada laboral, amb la consegüent disminució de salaris, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors al seu càrrec durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Aquesta malaltia ha d'implicar un ingrés hospitalari de llarga durada o la continuació del tractament mèdic a casa després del diagnòstic i de l'hospitalització.

Beneficiaris

Home o dona pertanyent a qualsevol règim de la Seguretat Social que acrediti els períodes mínims de cotització exigibles, i redueixi la jornada d'activitat almenys en un 50% per atendre un menor afectat de càncer o alguna de les malalties greus recollides en l'Annex al Reial decret 1148/2011. Requisits:

  • Tots dos progenitors han d'acreditar que es troben afiliats i en situació d'alta en algun règim públic de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social de col·legi professional, ja sigui per compte d'altri o propi. Només es pot reconèixer el subsidi a una de les dues persones progenitores, adoptants o que facin l'acolliment.
  • En els casos de separació judicial, nul·litat, divorci, ruptures d'unitat familiar, etc. el subsidi es podrà reconèixer de comú acord a favor de la persona que es determini o a qui tingui concedida la custòdia del menor i, si aquesta fos compartida, el qui primer ho sol·liciti.
  • En els contractes de treball a temps parcial no és possible sol·licitar la prestació si la jornada de treball contractada és el 25% o inferior respecte a temps complet.

Procediment de sol·licitud

El treballador ha d'emplenar aquesta documentació.

Quantia

Asepeyo abona directament el 100% de la base reguladora d'incapacitat per contingències professionals o la derivada de contingències comunes quan no s'hagi optat per la cobertura de les contingències professionals, en proporció a la reducció de la jornada de treball.

Cost

No suposa cap càrrec extra per a l'empresa, ja que es cobreix amb les cotitzacions socials.

Subsidi per atenció a menors amb càncer o malaltia greu. (156 kB)